Tři poznámky k faktorům ovlivňujícím Ústavní soud a k možnostem jejich reflexe

Roč.30,č.2(2022)

Abstrakt

Článek navazuje na knihu H. Smekala, J. Benáka a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. Na základě jejich zjištění se zamýšlí nad třemi otázkami významnými pro legitimitu a autoritu Ústavního soudu. Zaprvé jde o proces jmenování soudců Ústavního soudu a roli Senátu v něm. Zde je článek skeptický k možnosti uskutečnění některých podnětů ke změně přístupu Senátu. Zadruhé si článek klade otázku, zda a v jakém smyslu by měl Ústavní soud zohledňovat dopady svých rozhodnutí a zda tak v praxi činí. Zatřetí se zabývá procesem tvorby a přijímání plenárních rozhodnutí a v návaznosti na nedávnou kritiku tohoto procesu zevnitř soudu formuluje podněty ke zlepšení.


Klíčová slova:
Ústavní soudnictví; jmenování soudců ústavního soudu; Ústavní soud ČR

Stránky:
423–433
Reference

ANTOŠ, M., HORÁK, F. Proportionality Means Proportionality: Czech Constitutional Court, 2 February 2021, Pl. ÚS 44/17. European Constitutional Law Review. 2021, roč. 17, č. 3, s. 538–552. DOI: http://doi.org/10.1017/S1574019621000328

BAXA, J. Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud [online]. 2019 [cit. 10. 1. 2022]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/Memorandum-o­​-vyberu-kandidatu-na-soudce-pro-Nejvyssi-spravni-soud-zverejneni-pravidel/art/875?menu=382

GRIMM, D. Verfassungsgerichtsbarkeit. Berlin: Suhrkamp, 2021.

GYORFI, T. Against the New Constitutionalism. Cheltenham: Elgar, 2016. DOI: http://doi.org/​10.4337/9781783473014

KOSAŘ, D., VYHNÁNEK, L. Senát a výběr soudců Ústavního soudu. In: KYSELA, Jan (ed.). Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016, s. 198–211.

KRANENPOHL, U. Interne Einflussfaktoren auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. In: OOYEN, R. Ch. van, MÖLLERS, M. (eds.). Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System. 2. vyd. Wiesbaden: Springer, 2015, s. 434–435. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-658-05703-9

KYSELA, J., STÁDNÍK, J. Kam Ústavní soud nechodí (a nejen o tom). Právník. 2021, č. 11, s. 899–918.

LANDFRIED, C. Die Wahl der Bundesverfassungsrichter und ihre Folgen für die Legitimität der Verfassungsgerichtsbarkeit. In: OOYEN, R. Ch. van, MÖLLERS, M. (eds.). Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System. 2. vyd. Wiesbaden: Springer, 2015, s. 369–388. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-658-05703-9

LEISNER, W. Effizienz als Rechtsprinzip. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1971.

MALÍŘ, J. Institucionální zdrženlivost ústavních soudů se zřetelem k Ústavnímu soudu ČR. In: ONDŘEJKOVÁ, J., MALÍŘ, J. a kol. Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice? Praha: Leges, 2020.

MÖLLERS, C. Legalität, Legitimität und Legitimation des Bundesverfassungsgerichts. In: JESTAEDT, M., LEPSIUS, O., MÖLLERS, C., SCHÖNBERGER, C. Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht. 3. vyd. Berlin: Suhrkamp, 2019.

ONDŘEJKOVÁ, J. Výběr soudců Ústavního soudu ČR. Právník. 2016, č. 11, s. 945–958.

RAFI, A. Kriterien für ein gutes Urteil. Berlin: Duncker & Humblot, 2004. DOI: https://doi.org/10.3790/978-3-428-51334-5

SCHLAICH, K., KORIOTH, S. Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen. 8. vyd. München: C. H. Beck, 2010.

SMEKAL, H., BENÁK, J. a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 279 s. DOI: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9884-2021. Dostupné z: https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Benak_mimopravni_vlivy.pdf

SMEKAL, H., BENÁK, J., VYHNÁNEK, L. Through selective activism towards greater resilience: the Czech Constitutional Court’s interventions into high politics in the age of populism. International Journal of Human Rights. 2021, roč. 26, č. 1, s. 10–16. DOI: https://doi.org/10.1080/13642987.2021.2003337

ŠIMÍČEK, V. Výběr kandidátů na soudce Ústavního soudu a jejich schvalování Senátem. In: KYSELA, Jan (ed.). Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016, s. 232–234.

TOMOSZEK, M. Senát a legitimita soudců Ústavního soudu. In: KYSELA, Jan (ed.). Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016, s. 216–224.

Metriky

0

Crossref logo

0


184

Views

131

PDF views