Pojmové znaky podvodu na DPH v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

Karel Brychta, Petr Kupčík, Vojtěch Procházka

Abstrakt

Tento příspěvek prezentuje systematizované závěry z vybraných klíčových rozhodnutí SDEU týkající se odnětí nároku na odpočet DPH (se zaměřením zejména na identifikaci skutkových okolností, které mohou svědčit pro naplnění znaků daňového podvodu/úniku na DPH a identifikaci pravidel a mantinelů pro hodnocení objektivních okolností a existence dobré víry na straně daňových subjektů). Z provedeného výzkumu vyplynulo, že SDEU nepodává explicitní a taxativní definici daňového podvodu (úniku) – vymezuje však znaky a okolnosti, které pro existenci daňového podvodu (úniku) svědčí. Z judikatury přiléhavé ke kladené výzkumné otázce je evidentní, že daňový únik je možné spojovat s širokou množinou skutečností. Judikatura SDEU etablovala rovněž testy (nástroje), které brání nadměrně extenzivnímu výkladu znaků podvodného jednání. Judikatura SDEU rovněž nelimituje teritoriální rozsah daňového podvodu (relevance i ve vztahu k třetím zemím). Dovození účasti daňového subjektu na daňovém podvodu je založena na bázi úmyslu a nedbalosti – jinými slovy SDEU vylučuje systém odpovědnosti bez zavinění. Z judikatury SDEU rovněž plyne značná míra diskrece daná tuzemským správním orgánům při správě daně a dokazování relevantních skutkových okolností. Ačkoli v judikatuře SDEU nejsou předmětné objektivní skutečnosti podrobněji popsány, lze prostřednictvím základní logiky dojít k závěru, že pokud cílem vědomostního testu je učinit závěr o vědomosti určitého subjektu o podvodném jednání, tak jednotlivé objektivní skutečnosti musí být okolnosti ve sféře vlivu dotčeného subjektu, tudíž se v zásadě bude jednat o okolnosti vyplývající z obchodních vztahů s přímým dodavatelem či odběratelem.

Bibliografická citace

BRYCHTA, Karel, KUPČÍK, Petr a Vojtěch PROCHÁZKA. Pojmové znaky podvodu na DPH v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 633-647. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15230

Klíčová slova

DPH; judikatura SDEU; podvod na DPH; pojmové znaky.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ASPI (Wolters Kluwer). ASPI (automatizovaný systém právních informací). [databáze]. Copyright © 2000-2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.)

DISMAN, Miroslaproti Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011.

Eur-lex. Access to European Union law [online]. [cit. 22. 2. 2021]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

EUROPEAN COMMISSION. EU VAT GAP. VAT Gap: EU countries lost €140 billion in VAT revenues in 2018, with a potential increase in 2020 due to coronavirus [online]. 10. 9. 2020 [cit. 5. 1. 2021]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1579

EUROPEAN COMMISSION. Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2020 Final Report [online]. 2020 [cit. 23. 10. 2020]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en

EUROPEAN COMMISSION. Action Plan on VAT [online]. 2020 [cit. 13.03.2021]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en

EUROPEAN PARLIAMENT. VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues [online]. Brussels, 2018 [cit. 23. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626076/IPOL_STU(2018)626076_EN.pdf

GENSCHEL, Philipp a Markus JACHTENFUCHS. How the European Union constrains the state: Multilevel governance of taxation. European Journal of Political Research, 2001, roč. 50, č. 3, s. 293–314. ISSN 0304-4130. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2010.01939.x

CHARLET, Alain a Jeffrey OWENS. An International Perspective on VAT. Tax Notes International [online]. 2010, roč. 59, č. 12 [cit. 2. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.oecd.org/ctp/consumption/46073502.pdf

KRISTOFFERSSON, Eleonor. Comparative studies of national law in the EU harmonized VAT. Nordic Tax Journal [online]. 2016, č. 1, s. 29-40 [cit. 15. 1. 2021]. Dostupné z: https://doi.org/10.1515/ntaxj-2015-0011

Nejvyšší správní soud ČR. Rozhodovací činnost / Rozhodnutí správních soudů.

Rozsudek NSS ČR ze dne 15. 5. 2007, sp. zn. 2 Afs 177/2006).

Rozsudek NSS ČR ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 1 Afs 53/2016.

Rozsudek NSS ČR ze dne 20. 1. 2021, sp. zn. 10 Afs 206/2020.

Rozsudek NSS ČR ze dne 30. 7. 2020, sp. zn. 10 Afs 173/2017.

Rozsudek NSS ČR ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 5 Afs 60/2017.

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. 3. 2008, Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG proti Finanzamt Göttingen, věc C-437/06. In: Sbírka rozhodnutí. 2008,
s. I-01597.

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 15. 9. 2016, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA, věc C‑516/14. ECLI:EU:C:2016:690.

Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 17. 10. 2019, Unitel Sp. z o.o. w Warszawie proti Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, věc C-653/18. ECLI:EU:C:2019:876.

Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 18. 5. 2017, UAB „Litdana“ proti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, věc C-624/15. ECLI:EU:C:2017:389.

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. 10. 2017, SC Paper Consult SRL proti Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca a Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud, věc C-101/16. ECLI:EU:C:2017:775.

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. 10. 2019, Glencore Agriculture Hungary Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, věc C-189/18. Dosud nezveřejněno ve sbírce rozhodnutí. ECLI:EU:C:2019:861.

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. 12. 2020, BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, věc C-656/19. Dosud nezveřejněno ve sbírce rozhodnutí. ECLI:EU:C:2020:1045.

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. 10. 2015, PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jaroslaw Stefanek proti Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, věc C-277/14. ECLI:EU:C:2015:719.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. 12. 2014, Staatssecretaris van Financiën proti Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti vof a Turbu.com BV Turbu.com Mobile Phone’s BV proti Staatssecretaris van Financiën, spojené věci C‑131/13, C‑163/13 a C‑164/13. ECLI:EU:C:2014:2455.

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 12. 4. 2018, Biosafe - Indústria de Reciclagens SA proti Flexipiso - Pavimentos SA, věc C-8/17. ECLI:EU:C:2018:249.

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 13. 2. 2014, Maks Pen EOOD proti Direktor na Direkcia „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Sofija, věc C‑18/13. ECLI:EU:C:2014:69.

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 28. 7. 2016, trestní řízení proti Giuseppemu Astoneovi, věc C-332/15. ECLI:EU:C:2016:614.

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 5. 10. 2016, ЕТ „Маja Маrinova“ proti Direktor na Direkcia „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prihodite, věc C-576/15. Dosud nezveřejněno ve sbírce rozhodnutí. ECLI:EU:C:2016:740.

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 4. 6. 2020, SC C.F. SRL proti A.J.F.P.M. a D.G.R.F.P.C, věc C-430/19. ECLI:EU:C:2020:429.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. 9. 2012, Gábor Tóth proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, věc C-324/11. ECLI:EU:C:2012:549. (blíže viz bod [26])

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. 5. 2006, Commissioners of Customs & Excise a Attorney General proti Federation of Technological Industries a další, věc C-384/04. In: Sbírka rozhodnutí. 2006 I-04191.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. 1. 2006, Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd a Bond House Systems Ltd proti Commissioners of Customs & Excise, spojené věci C-354/03, C-355/03 a C-484/03. In: Sbírka rozhodnutí. 2006 I-00483. (

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. 6. 2012, Mahagében Kft proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága a Péter Dávid proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, spojené věci C‑80/11 a C‑142/11. ECLI:EU:C:2012:373.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. 9. 2007, The Queen, na žádost Teleos plc a další proti Commissioners of Customs & Excise, věc C-409/04. In: Sbírka rozhodnutí. 2007, s. I-07797.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 3. 10. 2019, Valsts ieņēmumu dienests proti SIA „Altic”, věc C-329/18. ECLI:EU:C:2019:831.

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. 10. 2015, PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jaroslaw Stefanek proti Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, věc C-277/14. ECLI:EU:C:2015:719.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. 7. 2006, Axel Kittel proti Belgickému státu a Belgický stát proti Recolta Recycling SPRL, spojené věci C-439/04 a C-440/04. In: Sbírka rozhodnutí. 2006, s. I-06161.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. 12. 2012, Bonik EOOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite, věc C‑285/11. ECLI:EU:C:2012:774.

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 21. 2. 2006, Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd a County Wide Property Investments Ltd proti Commissioners of Customs & Excise, věc C-255/02. In: Sbírka rozhodnutí. 2006, s. I-01609.

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 7. 12. 2010, Trestní řízení proti R., věc C-285/09. In: Sbírka rozhodnutí. 2010 I-12605.

Rozsudek Soudu ze dne 21. 3. 2000, Gabalfrisa SL and Others v Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), spojené případy C-110/98 až C-147/98. In: Sbírka rozhodnutí. 2000, s. I-01577.

Rozsudku Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. 6. 2012, Mahagében Kft proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága a Péter Dávid proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, spojené věci C‑80/11 a Věc C‑142/11. ECLI:EU:C:2012:373.

SIMIONESCU, Mihaela a Lucian-Liviu ALBU. The Impact of Standard Value Added Tax on Economic Growth in CEE-5 Countries: Econometric Analysis and Simulations. Technological and Economic Development of Economy [online], 2016, roč. 22, č. 6, s. 850-866 [cit. 20. 1. 2021]. Dostupné z: https://doi.org/10.3846/20294913.2016.1244710

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (viz např. body (5), (7), (13), (30) a (34) Preambule).

TIMMERMANS, Benoît a Wouter M. J. ACHTEN. From vallue-added tax to a damage and value-added tax partially based on life cycle assessment: principles and feasibility. International Journal of Life Cycle Assessment [online]. 2018, č. 23, s. 2217-2247. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s11367-018-1439-7

Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 14. 4. 2021, HR proti Finanzamt Wilmersdorf, věc C‑108/20. ECLI:EU:C:2021:266.

Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 3. 9. 2020, Vikingo Fővállalkozó Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, věc C-610/19. Dosud nezveřejněno ve sbírce rozhodnutí. ECLI:EU:C:2020:673.

Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 10. 11. 2016, Signum Alfa Sped Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság, věc C-446/15. ECLI:EU:C:2016:869.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-8