Pandemie nemoci covid-19, nouzový stav a rozsudek trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021

Roč.29,č.3(2021)

Abstrakt
Článek se zabývá nedávným rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 15 Tdo 110/2021, který má zásadní význam pro aplikační praxi. Rozsudek se týká velmi aktuálního problému vztahu nouzového stavu a naplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty „za… události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek“ v případě pandemie nemoci covid-19. Hlavním cílem pojednání je zhodnocení tohoto rozsudku a prezentace správné interpretace oné „ohrožující události“ aplikací příslušných metod nalézání práva. Řešení problému je spojeno s návrhy de lege ferenda, které jsou rovněž součástí práce.


Klíčová slova:
Nouzový stav, trestný čin, ohrožující událost, Nejvyšší soud.
Reference

BYDLINSKI, Franz. Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff. 2. vyd. Wien: Springer-Verlag, 1991. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6705-2

DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Praha: Oikoymenh, 2001.

ESER, Albin a Björn BURKHARDT. Strafrecht. 1, Schwerpunkt allgemeine Verbrechenselemente. 4. podstatně přepracované vyd. München: Beck, 1992.

FENYK, Jaroslav a kol. Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 1. díl, Trestní zákoník. Praha: Linde, 2010.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 8. aktualizované vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021.

GERLOCH, Aleš, Jan TRYZNA a Jan WINTR (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.

KLICPERA, Lukáš a Daniel KOČÍ. Nouzový stav a pandemie COVID-19 jako přitěžující okolnost a okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. epravo.cz [online]. [cit. 10. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nouzovy-stav-a-pandemie-covid-19-jako-pritezujici-okolnost-a-okolnost-podminujici-pouziti-vyssi-trestni-sazby-111339.html

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

KOŠINÁROVÁ, Barbora. Trestání krádeží spáchaných v nouzovém stavu. epravo.cz [online]. [cit. 10. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/trestani-kradezi-spachanych-v-nouzovem-stavu-112328.html

KRAMER, Ernst A. Juristische Methodenlehre. 4. vyd. München: Verlag C. H. Beck, 2013.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Případ, trestný čin, společenská škodlivost a vina v trestním právu (o zásadě subsidiarity trestní represe trochu jinak). Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2015, č. 7.

MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákon: komentář. I. díl, (§ 1 až § 90). 6. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004.

ŠČERBA, Filip. Trestní zákoník: komentář. Svazek 1, § 1 až 204. Praha: C. H. Beck, 2020.

TRIFFTERER, Otto. Österreichisches Strafrecht: allgemeiner Teil. Wien: Springer, 1985.

WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019.

Metriky

0

0