Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení

Dominik Skočovský

Abstrakt

Tento článek se zabývá problematikou excesivních smluvních úroků z prodlení. Autor nejprve uvažuje, jakými nástroji může soud excesivní smluvní úroky z prodlení zmírnit. Tyto nástroje následně rozděluje do dvou kategorií – nástrojů směřujících na obsah ujednání a nástrojů směřujících na kontrolu přiměřenosti výše nároku. Následně článek analyzuje možnost použití uvažovaných nástrojů na excesivní smluvní úroky z prodlení. Text za využití historické, zčásti zahraniční, ale především funkční komparace poukazuje na podobnost institutů smluvní pokuty (sjednané ve formě odpovídající úrokům z prodlení) a smluvního úroku z prodlení. Zatímco však nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta podléhá moderaci podle § 2051 OZ, u nepřiměřeně vysokého smluvního úroku z prodlení podobný nástroj absentuje. V textu je proto posléze podrobně argumentován závěr o hodnotovém rozporu spočívajícím v odlišném zacházení se smluvní pokutou sjednanou ve formě odpovídající úrokům z prodlení a smluvním úroku z prodlení, který může plnit téže funkce. Právě hodnotovým rozporem je tak v textu odůvodňován závěr o mezeře v zákoně, která vyžaduje analogickou aplikaci § 2051 OZ (či jeho teleologickou redukci). Závěrem článek kriticky rozebírá nedávnou judikaturu Nejvyššího soudu ve vztahu k excesivním smluvním úrokům z prodlení.

Bibliografická citace

SKOČOVSKÝ, Dominik. Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 483-519. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14450

Klíčová slova

Smluvní úrok z prodlení; smluvní pokuta; moderační právo soudu; excesivní nárok; neplatnost smluvního ujednání; dobré mravy.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BEJČEK, Josef. Právní úprava a interpretační problémy smluvních pokut a úroků z prodlení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 3, č. 1, 1995. ISSN: 1805-2789. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9493/9031

ČECH, Petr. Smluvní pokuta versus úrok z prodlení. Právní rádcem, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 22. ISSN 1210-4817.

ČERNÁ, Stanislava. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek V (§ 1721 až 2520). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1667 s.

HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář (V), Závazkové právo: obecná část (§ 1721-2054). Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0.

JIRSA, Jaromír. Smluvní úroky z prodlení. Nepřiměřená výše úroků. Poctivý obchodní styk. Pravniprostor.cz [online]. Právní prostor, 18. 2. 2014 [cit. 17. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/judikatura/obcanske-pravo/smluvni-uroky-z-prodleni-neprimerena-vyse-uroku-poctivy-obchodni-styk

JURČOVÁ, Monika a kol. Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy: Návrh koncepcie a pravidiel (ustanovení) budúcej právnej úpravy. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-327-8.

KLETEČKA, Andreas, Martin SCHAUER a kol. ABGB-ON.Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Manz Verlag. Dostupné z: http://rdb.manz.at [právní informační systém].

KOLMAČKA, Viktor. O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky. Obchodněprávní revue [online]. C. H. Beck, 2019, roč. 11, č. 3 [cit. 29. 3. 2019]. ISSN 1803-6554. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhfpw64s7gnpxgxzvg4&groupIndex=0&rowIndex=0

KOTÁSEK, Josef. Doplňující výklad smlouvy. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, 114 s. ISBN 978-80-210-9148-1. Dostupné z: https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Kotasek_doplnujici_vyklad.pdf

KOVAŘÍK, Zdeněk. Smluvní pokuta. Právní rozhledy, 1999, roč. 7, č. 9, s. 454-466. ISSN 1210-6410.

KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. III., Právo obligační. Praha: Nákladem Spolku československých právníků "Všehrd", 1929. Dostupné také z: https://digi.law.muni.cz/handle/digilaw/15241

KRÖLL, Stefan, Loukas A. MISTELIS a Maria del Pilar PERALES VISCASILLAS. UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG). 2. vyd. München: C. H. Beck, 2020. ISBN 978-3-406-75911-6. Dostupné z: Beck-online.de [právní informační systém].

LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 2380 s. ISBN 978-80-7400-529-9.

MELZER, Filip a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1.

MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-382-0.

Münchener Kommentar zum BGB. 8. vyd. C. H. Beck, 2019. ISBN 978-3-406-72600-2. Dostupné z: Beck-online.de [právní informační systém].

Münchener Kommentar zum HGB. Band 5. 4. vyd. C. H. Beck, 2018. ISBN 978-3-406-67705-2. Dostupné z: Beck-online.de [právní informační systém].

ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluproti 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020, 521 s. ISBN 978-80-7598-806-5.

PATĚK, Daniel. Smluvní pokuta v obchodních vztazích. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-538-0.

ROUČEK, František, Jaromír SEDLÁČEK a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl pátý, (§§ 1090 až 1341). Reprint původního vydání. Praha: ASPI publishing, 2002. ISBN 80-85963-90-6.

SEDLÁČEK, Jaromír. Obligační právo. Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků. 2. vyd. Brno: Nákladem československého akademického spolku „Právník“, 1933, s. 273. Dostupné z: https://digi.law.muni.cz/handle/digilaw/12872

SCHWIMANN, Michael, Georg E. KODEK a kol. ABGB: Praxiskommentar. Band 6. 4. přepracované vyd. Wien: LexisNexis, 2016. ISBN 978-3-7007-5913-3.

SKOČOVSKÝ, Dominik. Soudní moderace smluvních sankcí. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. Vedoucí práce Josef Šilhán. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/m3dwn/ [cit. 16. 1. 2021].

ŠAFRÁNKOVÁ, Anna. Některá úskalí právní úpravy úroků z prodlení. Bulletin-advokacie.cz [online]. Bulletin advokacie, 14. 8. 2018 [cit. 25. 1. 2021]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/nektera-uskali-pravni-upravy-uroku-z-prodleni

ŠAMAJ, Marek. Úrok z prodlení a smluvní pokuta. Pravniprostor.cz [online]. Právní prostor, 7. 10. 2015 [cit. 3. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/urok-z-prodleni-a-smluvni-pokuta

ŠILHÁN, Josef. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, 535 s. ISBN 978-80-7400-544-2.

VÁŽNÝ, František. Rozhodnutí Nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských. Ročník desátý (od čísla 7678 do čísla 8598), obsahující rozhodnutí z roku 1928. Praha: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, společnost s. r. o., 1929, č. 7916. Dostupné též z: https://digi.law.muni.cz/handle/digilaw/4423

VRCHA, Pavel. Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS leden 2021). Pavel Vrcha [online]. 12. 1. 2021 [cit. dne 16. 1. 2021]. Dostupné z: https://vrcha.webnode.cz/news/rozhodnuti-navrzena-k-publikaci-ve-sbirce-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-material-pro-zasedani-kolegia-ook-ns-listopad-2016/

WALCHNER, Wolfgang. In: DAUNER-LIEB, Barbara, Werner LANGEN a kol. BGB: Schuldrecht. Band 2/1. §§ 242–610. Překl. Viktor Kolmačka. 2. vyd. Baden-Baden: Nomos, 2012.


Seznam rozhodnutí

Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora (OGH) ze dne 3. 12. 1953, sp. zn. OGH 1 Ob 828/53.

Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora (OGH) ze dne 10. 5.1984, sp. zn. 7 Ob 559/84.

Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora (OGH) ze dne 20. 7. 2016, sp. zn. 6 Ob 120/15p.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 2. 1994, sp. zn. 15 Co 481/93.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 12. 1986, sp. zn. 1 Cz 34/86.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 1920, Rproti I 282/20 (Rc 576/1920).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 9.1920, Rv I 323/20 (Rc 651/1920).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. 7.1923, Rv I 163/23 (Rc 2805/1923).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 1925, Rv I 1070/25 (Rc 5278/1925).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 1928, Rv II 451/27.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 1943, R I 159/43.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2006, sp. zn. 33 Odo 71/2006.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 33 Odo 438/2005.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 32 Odo 1651/2005.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 33 Cdo 4322/2007.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2011, sp. zn. 23 Cdo 2192/2009.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2011, sp. zn. 32 Cdo 944/2010.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2012, sp. zn. 32 Cdo 4920/2010.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2012, sp. zn. 32 Cdo 4920/2010.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1734/2012.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3667/2010.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2558/2011.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 33 Cdo 4985/2016.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9.2020, sp. zn. 32 Cdo 1490/2019.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2841/2018.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1655/2020.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2020, sp. zn. 23 Cdo 2578/2019.

Rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 31 Cdo 2707/2007.

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. I. ÚS 523/07.

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. I. ÚS 728/10.

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3194/18.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-2