Limity donucení k využití mediace

Jan Holas

Abstrakt

V právních řádech států se v posledních dekádách začínají celosvětově objevovat prvky donucení k využití mediace při řešení civilních sporů. V souvislosti s představením podoby věcného záměru civilního řádu soudního se stává diskuze ohledně tohoto trendu opět aktuální i v České republice. Před započetím modelace vhodného systému přístupu k mediaci v určitém státě je vhodné zabývat se limity donucení k využití mediace a vymezit tím rámec, v němž se může právní úprava pohybovat. Tyto limity je nutno hledat jak v systému fungování mediace, tak i v právním systému. V článku byly jako základní potencionální limity donucení analyzovány princip dobrovolnosti v mediaci, právo na přístup k soudu a zásady civilního procesu.

Bibliografická citace

HOLAS, Jan. Limity donucení k využití mediace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 291-308. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14391

Klíčová slova

Mediace; právo na přístup k soudu; civilní proces; první setkání se zapsaným mediátorem.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Nadja. Global Trends in Mediation: Riding the Third Wave. In: ALEXANDER, Nadja (ed.). Global Trends in Mediation. 2. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006. ISBN 978-9041125712.

ALEXANDER, Nadja. International and Comparative Mediation: Definitions and Developments. In: ALEXANDER, Nadja (ed.). International and Comparative Mediation: Legal Perspectives. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-9041132246.

ANDREWS, Neil. The modern civil process: judicial and alternative forms of dispute resolution in England. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. ISBN 978-3-16-149532-8.

BERLEMANN, Michael a Robin CHRISTMANN. Determinants of in-court settlements: empirical evidence from a German trial court. Journal of Institutional Economics, 2019, roč. 15, č. 1, s. 143–162. DOI https://doi.org/10.1017/S1744137417000637

BÖHMELT, Tobias. International Mediation Interaction: Synergy, Conflict, Effectiveness. Wiesbaden: Springer Science & Business Media, 2011. ISBN 978-3-531-92812-8.

BRZOBOHATÝ, Robin, Lenka POLÁKOVÁ a Tomáš HORÁČEK. Rukověť mediátora, aneb, Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

BRZOBOHATÝ, Robin. K souvislostem institutu nařízení prvního setkání s mediátorem a sociální koncepce civilního řádu soudního. Soudce: profesní časopis soudců a soudů České republiky. Praha: Soudcovská unie ČR o.s., 2019, roč. 21, č. 9.

BUREŠ, Jaroslav. In: DRÁPAL, Ljubomír a Jaroslav BUREŠ a kol. Občanský soudní řád: komentář. I, § 1 až 200za. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9.

BUSH, Robert A. Baruch a Joseph P. FOLGER. Reclaiming mediation's future: Re-focusing on party self-determination. Cardozo Journal of Conflict Resolution, New York: Benjamin N. Cardozo school of law, 2014, roč. 16, č. 3.

CAPPELLETTI, Mauro a Bryant GARTH. Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective. Buffalo Law Review, 1978, roč. 27.

CHARLTON, Ruth. Dispute Resolution Guidebook. Pyrmont: LBC Information Services, 2000. ISBN 978-0455217475.

DVOŘÁK, Bohumil. § 99 Soudní smír. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-986-1.

GENN, Hanzel. What Is Civil Justice For? Reform, ADR, and Access to Justice. Yale Journal of Law & the Humanities, 2012, roč. 24, č. 1.

HÁJKOVÁ, Šárka a Dana POTOČKOVÁ. Institut prvního setkání s mediátorem – pomoc nebo problém? Soudce: profesní časopis soudců a soudů České republiky, Praha: Soudcovská unie ČR o. s., 2018, roč. 20, č. 5.

HÁJKOVÁ, Šárka. Část druhá. Změna občanského soudního řádu. In: DOLEŽALOVÁ, Martina, Šárka HÁJKOVÁ, Dana POTOČKOVÁ a Jan ŠTANDERA. Zákon o mediaci: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-458-2.

HÁJKOVÁ, Šárka. Obrana prvního setkání. Právní rádce, Economia a.s., 2019, roč. 27, č. 9.

HEDEEN, Timothy. Coercion and Self-determination in Court-Connected Mediation: All Mediations Are Voluntary, But Some Are More Voluntary than Others. Justice System Journal, Philadelphia: Taylor & Francis, 2005, roč. 26, č. 3.

HOLÁ, Lenka, Martina URBANOVÁ a kol. Mediace v praxi optikou empirického výzkumu. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-933-8.

HOLAS, Jan. Systémy fungování mediace a jejich perspektiva v ČR. In: HOLÁ, Lenka a Martina URBANOVÁ (eds.). Právní a sociální aspekty mediace v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-719-8.

HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše a Lucia VALENTOVÁ. Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-142-7.

HURDÍK, Jan. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-2001-6.

KOUMPLI, Vassiliki. Greece: Institutionalizing Mediation Through Mandatory Initial Mediation Session (Law 4640/2019). Kluwer mediation blog [online]. 2020 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2020/01/20/greece-institutionalizing-mediation-through-mandatory-initial-mediation-session-law-4640-2019/

KRÁLÍK, Michal a Jiří VAŠÍČEK. § 100 Průběh řízení – postup soudu. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-986-1.

LAVICKÝ, Petr, Alena WINTEROVÁ, Eva DOBROVOLNÁ, Bohumil DVOŘÁK a Zdeněk PULKRÁBEK. Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora, 2018, č. 1–2, s. 12.

LAVICKÝ, Petr. Koncepce civilního procesu a jejich vývoj. In: LAVICKÝ, Petr, Radovan DÁVID, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7601-3.

LAVICKÝ, Petr. Role soudu a stran v civilním sporném procesu. In: LAVICKÝ, Petr, Radovan DÁVID, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7601-3.

MASTELLONE, Carlo a Laura RISTORI. Italy. In: ALEXANDER, Nadja, Sabine WALSH, Martin SVATOŠ (eds.). EU Mediation Law Handbook: Regulatory Robustness Ratings for Mediation Regimes. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-90-411-5859-8.

MCGREGOR, Lorna. Alternative Dispute Resolution and Human Rights: Developing a Rights-Based Approach through the ECHR. The European Journal of International Law, 2015, roč. 26, č. 3.

MENKEL-MEADOW, Carrie. The Future of Mediation Worldwide: Legal and Cultural Variations in the Uptake of or Resistance to Mediation. In: MACDUFF, Ian (ed.). Essays on Mediation: Dealing with Disputes in the 21st Century. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-9041183668.

MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-748-3.

MOORE, Christopher W. The mediation process: practical strategies for resolving conflict. 3. vyd. San Francisco: Jossey-Bass, 2003. ISBN 0-7879-6446-8.

NELLE, Andreas. Making Mediation Mandatory: A Proposed Framework. Ohio State Journal on Dispute Resolution. 1992, roč. 7, č. 2.

NOLAN-HALEY, Jacqueline M. Is Europe Headed down the Primrose Path with Mandatory Mediation? North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, 2012, č. 4.

NOLAN-HALEY, Jacqueline. Self-Determination in International Mediation: Some Preliminary Reflections. Cardozo Journal of Conflict Resolution, New York: Benjamin N. Cardozo school of law, 2006, roč. 7, č. 2, s. 278–280.

PLAMÍNEK, Jiří. Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha: Argo, 1994. ISBN 80-85794-14-4.

QUEK, Dorcas. Mandatory Mediation: an Oxymoron? Examining the Feasibility of Implementing a Court-Mandated Mediation Program. Cardozo Journal of Conflict Resolution, New York: Benjamin N. Cardozo school of law, 2010, roč. 11, č. 2.

SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 2. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-381-0.

SPENCER, David a Michael BROGAN. Mediation Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-52167-694-6.

SVATOŠ, Martin a Tomáš HORÁČEK. Změna občanského soudního řádu. In: HORÁČEK, Tomáš, Martin SVATOŠ a Miloš OLÍK. Zákon o mediaci: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 238–244. ISBN 978-80-7478-698-3.

URBANOVÁ, Martina, Jan HOLAS a Pavla TVRDÍKOVÁ. Problem-Solving or Narrative Approach to Mediation? Papers of Social Pedagogy [online]. 2019, roč. 12, č. 2 [cit. 3. 10. 2020]. Dostupné z: https://pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=194105&language=en

VETTORI, Stella. Mandatory mediation: An obstacle to access to justice? African Human Right Law Journal, 2015, č. 15.

WENDLAND, Matthias. Mediation und Zivilprozess: dogmatische Grundlagen einer allgemeinen Konfliktbehandlungslehre. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017. ISBN 978-3-16-154129-2.

WOLSKI, Bobette. Voluntariness and Consensuality: Defining Characteristics of Mediation? Australian Bar Review, 1997, roč. 15.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law. COM(2002) 196 final. Eur-lex [online]. 2002 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52002DC0196&from=EN

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2005, sp. zn. II. ÚS 168/05.

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 18. dubna 2010, Rosalba Alassini a další proti Telecom Italia SpA a další, věc C-317/08 až 320/08. In: Curia [online]. [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79647&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5420464

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Rozsudek ESPL ze dne 10. ledna 2017, Kacper Nowakowski proti Polsku, stížnost č. 32407/13. In: Hudoc [online]. [cit. 15. 2. 2021]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2232407/13%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-170343%22]}

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. června 2017, Livio Menini a Maria Antonia Rampanelli proti Banco Popolare – Società Cooperativa, věc C-75/16. In: Curia [online]. [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A34009E554FCBADD96FBE9580A17178C?text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5419863

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2017 o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech (2018/C 337/01).

Věcný záměr civilního řádu soudního [online]. 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-4