Vybrané (meritorní) aspekty soudního přezkumu komunálních voleb 2018

Jan Ferfecký, Jan Scheuer, Josef Šíp

Abstrakt

Článek se zabývá analýzou soudního přezkumu voleb do obecních zastupitelstev v roce 2018 napříč jednotlivými krajskými soudy. Soustředí se především na samotnou podstatu volebního přezkumu voleb – přezkum výsledků voleb, průběhu hlasování a vedení volební kampaně. Diskutovány jsou tak především otázky, na základě jakých skutečností přistoupí soudy k prohlášení neplatnosti volby kandidáta/ů, neplatnosti hlasování či neplatnosti voleb jako celku. K tomu bylo nezbytné rozebrat otázku dokazování ve volebním soudnictví, existenci zvlášť významné indicie, charakterizovat také roli volební komise pro soudní přezkum voleb či vymezit pojem volební kampaň a její náležitosti.

Bibliografická citace

FERFECKÝ, Jan, SCHEUER, Jan a Josef ŠÍP. Vybrané (meritorní) aspekty soudního přezkumu komunálních voleb 2018. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 4, s. 631-656. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13388

Klíčová slova

Soudní přezkum voleb; neplatnost voleb; neplatnost hlasování; neplatnost volby kandidáta/ů.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BLAŽEK, Tomáš a kol. Soudní řád správní – online komentář. Praha: C. H. Beck, 2016.

FERFECKÝ, Jan, Jan SCHEUER a Josef ŠÍP. Volby do obecních zastupitelstev 2018 – analýza volební judikatury krajských soudů. Časopis pro právní vědu a praxi, 2020, č. 1, s. 71–94. https://doi.org/10.5817/CPVP2020-1-5 Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12592

KÜHN, Zdeněk a kol. Soudní řád správní: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 1073 s. ISBN 978-80-7598-479-1.

MOLEK, Pavel a Vojtěch ŠIMÍČEK. Soudní přezkum voleb. Praha: Linde, 2006, 331 s. ISBN 80-7201-639-3.

POTĚŠIL, Lukáš a kol. Soudní řád správní: komentář. Praha: Leges, 2014, 1151 s. ISBN 978-80-7502-024-6.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony.

Judikatura krajských soudů ve věci soudního přezkumu voleb do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018.

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04.

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 57/10.

Nález Ústavního soudu ze dne 10. 2. 2015, sp. zn. III. ÚS 3673/14.

Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 4178/18.

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. III. ÚS 35/19.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2018, sp. zn. II. ÚS 3702/18.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1767/19.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2004, č. j. Vol 6/2004-12.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2004, č. j. Vol 11/2004-31.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2006, č. j. Vol 82/2006-51.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 3 Azs 103/2005-76.

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 Afs 8/2008-117.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014 č. j. Vol 18/2014-46.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2017, č. j. Vol 58/2017-187.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-5