Volby do obecních zastupitelstev 2018 – analýza volební judikatury krajských soudů

Jan Ferfecký, Jan Scheuer, Josef Šíp

Abstrakt

Článek se zabývá analýzou soudního přezkumu voleb do obecních zastupitelstev v roce 2018 napříč jednotlivými krajskými soudy, přičemž se soustředí na dva významné procesní aspekty návrhů na takový přezkum – účastníky řízení (včetně detailnějšího rozboru osoby navrhovatele, tj. aktivní legitimací k podání návrhu) a posouzením druhů návrhů ze strany krajských soudů, neboť toto posouzení má vliv na následný přezkum, který soud provádí. To vše článek analyzuje na základě kvantitativního sběru dat – všech rozhodovaných věcí týkajících se přezkumu voleb do obecních zastupitelstev v roce 2018.

Bibliografická citace

FERFECKÝ, Jan, SCHEUER, Jan a Josef ŠÍP. Volby do obecních zastupitelstev 2018 – analýza volební judikatury krajských soudů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 1, s. 71-94. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12592

Klíčová slova

Soudní přezkum voleb; účastníci řízení; aktivní legitimace; druhy návrhů.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BLAŽEK, T., J. JIRÁSEK, P. MOLEK, P. POSPÍŠIL, V. SOCHOROVÁ a P. ŠEBEK. Soudní řád správní - online komentář. 3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016.

KÜHN, Zdeněk. Soudní řád správní: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-479-1.

MOLEK, P. a V. ŠIMÍČEK. Reflexe judikatury krajských soudů ve věci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 a některé otázky související. In: MATES, P. (ed.). Reforma veřejné správy. ASPI, a. s., 2007, s. 223-246. ISBN 978-80-7357-300-3.

POTĚŠIL, L., V. ŠIMÍČEK a kol. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-024-6.

Elektronické zdroje

Nejvyšší správní soud, oddělení dokumentace a analýzy. Vybraná judikatura k volbám do krajských zastupitelstev [online]. 2012 [cit. 20. 8. 2019]. Dostupné z: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eBHn_33uj-IJ:www.nssoud.cz/dokumenty/ODA/Krajske_volby.docx+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

Přehled úspěšných návrhů. Volby.cz [cit. 16. 9. 2019]. Dostupné z: https://volby.cz/pls/kv2018/kvs?xjazyk=CZ

Rozvrh práce Krajského soudu v Českých Budějovicích. Justice.cz [cit. 16. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ceskych-budejovicich/47

Právní předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Judikatura

Judikatura krajských soudů ve věci soudního přezkumu voleb do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2004, č. j. Vol 11/2004-31.

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04.

Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2006, sp. zn. I. ÚS 768/06

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2007, sp. zn. IV. ÚS 787/06.

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. III. ÚS 35/19.

Nález Ústavního soudu ze dne 23. 7. 2019, sp. zn. IV. ÚS 4241/18.

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 20. 11. 2006, č. j. 52 Ca 71/2006-38, publ. č. 1055/2007.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2006, č. j. Vol 82/2006-51.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2010, č. j. Vol 67/2010-47.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2012, č. j. Vol 4/2012-39.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2014, č. j. Vol 23/2014-110.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2016, č. j. Vol 4/2016-191, č. 3522/2017 Sb. NSS.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-1-5