Vacatio legis – nenápadná změna tuzemského folklóru

Michal Malaník, Klára Malaníková

Abstrakt

V současné době se často setkáváme s názorem, že právní předpisy se v České republice mění příliš rychle a příliš často. Tato přebujelost právního řádu je předmětem kritiky zástupců akademie i právní praxe. Přesto se dá naleznout řada právních norem, které jsou zářnými stálicemi, které se tomuto trendu nepoddávají. Tento článek se bude věnovat právě jedné z nich – operativní normě stanovující obecnou legisvakanční dobu mezi platností a účinností právních předpisů. Přestože se jedná o ustanovení právních předpisů, délka obecné legisvakanční doby je mezi právníky relativně neměnným folklórem, jehož znalost hraničí s notorietou. Tento článek upozorňuje na důležitou změnu koncepce legisvakanční doby, která zpočátku zůstala bez povšimnutí širší veřejnosti, a nabízí zamyšlení nad možnými implikacemi.

Bibliografická citace

MALANÍK, Michal a Klára MALANÍKOVÁ. Vacatio legis – nenápadná změna tuzemského folklóru. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 3, s. 415–428. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13326

Klíčová slova

Legisvakanční doba; legislativní proces; účinnost právního předpisu; sbírka zákonů; srozumitelnost právního řádu.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOWRING, John (ed.). Works of Jeremy Bentham. Volume III [online]. Edinburgh: William Tait, 1843 [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/1922/0872.03_Bk.pdf

DUŠEK, Lukáš. Účinnost zákona o realitním zprostředkování (realitního zákona) v červenci 2020? epravo.cz [online] 2020 [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ucinnost-zakona-o-realitnim-zprostredkovani-realitniho-zakona-v-cervenci-2020-110555.html?fbclid=IwAR0YHM87yBDPcoAiMUfd0QgUZUCjZgxV9btVURlRvn0OVRY6Gp8Dkp_zhJ8

FULLER, Lon L. Morálka práva. Praha: OIKOYMENH, 1998.

GLUCK, Abbe R. a Lisa Schultz BRESSMAN. Statutory Interpretation From the Inside-An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Canons: Part II. Faculty Scholarship Series [online]. 2014, Paper 4903, s. 725–801 [cit 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4903

HART, Herbert L. A. Positivism and the Separation of Law and Morals. Harvard Law Review [online]. 1958, roč. 71, s. 593-629 [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: http://users.umiacs.umd.edu/~horty/courses/readings/hart-1958-positivism-separation.pdf

KLUSOŇOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Monika STACHOŇOVÁ a Martin ŠKOP (eds.). Argumentation 2017: international conference on alternative methods of argumentation in law. Brno: Masaryk University, 2017.

PROCHÁZKA, Adolf. Základy práva intertemporálního se zvláštním zřetelem k § 5 obč. zák. (studie.). Sbírka spisů právnických a národohospodářských – Svazek 36. Brno: Nakladatelství Barvič & Novotný, 1928, 201 s.

SPOZDILOVÁ, Karolína. Účinnost zákona o realitním zprostředkování – nejistota a chaos. epravo.cz [online]. 2020 [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ucinnost-zakona-o-realitnim-zprostredkovani-nejistota-a-chaos-110686.html?fbclid=IwAR2-JBISW8PC4utdSjeiYNUsARvQUw6KTE2BZkRvVK0-UGsX33bnafB8a-c

ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva - empirické studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 229 s., Acta Universitatis Brunensis Iuridica Editio Scientia. ISBN 978-80-210-9472-7.

Dekret prezidenta republiky č. 19/1945 Sb., o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=19&r=1945

Legislativní pravidla vlády. Vláda České republiky [online]. [cit. dne 10. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/

Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 1995, sp. zn. IV. ÚS 215/94.Ústavní soud [online]. Ústavní soud, © 1995 [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=27037&pos=1&cnt=1&typ=result

Nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 77/06. Ústavní soud [online]. Ústavní soud, © 2007 [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=53579&pos=1&cnt=1&typ=result

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 22/11. Ústavní soud [online]. Ústavní soud, © 2011 [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=71506&pos=1&cnt=1&typ=result

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“). In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019R0881 [cit. 10. 5. 2020].

Pozměňovací návrh poslanců Marka Bendy a Martina Kupky uplatněný ke dni 5. 6. 2019. Dostupný jako součást sněmovního tisku 256. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=256

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 25. 1. 1979, ve věci A. Racke v Hauptzollamt Mainz, sp. zn. 98/78. Úřad pro publikace Evropské unie [online]. [cit. 21. 2. 2020].Dostupné z: https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/44f2a5a4-d817-492e-bb1a-7f85204561fc

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 2015, č.j. 15 A 8/2014-32. Dostupné z: ASPI.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. listopadu 2008, č.j. 4 Ans 5/2007-60. Nejvyšší sprání soud [online]. Nejvyšší správní soud, © 2008 [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0005_4Ans_0700060A_prevedeno.pdf

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 10. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=256

Zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupného z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=131&r=1989

Zákon č. 139/1919 Sb., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzge4v6mjthewta [cit. 25. 4. 2013].

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=222&r=2016

Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=277&r=2019

Zákon č. 29/2020 Sb., o realitním zprostředkování. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=391

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=309&r=1999

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89

Zákon České národní rady č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 21. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=545&r=1992

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-3-6