Nabývání vlastnického práva k nedobrovolně pozbyté věci podle § 1110–1111 OZ

Lukáš Dořičák

Abstrakt

Právní úprava nabytí vlastnického práva od neoprávněného pracuje s pojmy „věc pozbytá ztrátou“ či „věc odňatá svémocně“ (§ 1110 OZ) a „věc pozbytá činem povahy úmyslného trestného činu“ (§ 1111 OZ). Ve vztahu k těmto věcem je pak v § 1110–1111 OZ upraven jejich specifický právní režim. Účelem tohoto článku je u těchto věcí určit okamžik vzniku vlastnického práva a dale dovodit, k jakému okamžiku se posuzuje dobrá víra nabyvatele.

Bibliografická citace

DOŘIČÁK, Lukáš. Nabývání vlastnického práva k nedobrovolně pozbyté věci podle § 1110–1111 OZ. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 3, s. 401–414. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13197

Klíčová slova

Vlastnické právo; dobrá víra; nabytí vlastnického práva; neoprávněný; nedobrovolně pozbyté věci.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BEZOUŠKA, P. Soudcovské dotváření práva vykračující z mezí zákona v návrhu českého občanského zákoníku. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 23, č. 2, s. 18–19.

BORSÍK, D. Nadobudnutie vlastníctva od neoprávneného ako prejav ochrany dobrej viery v komparatívnom súkromnom práve. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 21, č. 7

DOBROVOLNÁ, E. In: SPÁČIL, J. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 379. ISBN 978-80-7400-499-5.

DOBROVOLNÁ, E. a J. HURDÍK. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1960. ISBN 978-80-7400-529-9.

GNIEWEK, E. a kol. Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3. 3. vyd. Warsawa: C. H. Beck, 2014, 971 s. ISBN 978-83-255-4085-2.

KOTÁSEK, J. K nabytí od nevlastníka. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, roč. 13, č. 2, s. 136. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7685

MACHNIKOWSKI, P. Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego – dziś i jutro In: GOŁACZYŃSKI, J. a P. MACHNIKOWSKI. Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka. 1. vyd. Warsawa: C. H. Beck, 2010, s. 341–343. ISBN 978-83-255-1986-5.

SPÁČIL, J. Poctivá držba v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 21, č. 2, s. 65.

SZPUNAR, A. Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego. 2. vyd. Krakow: Zakamycze, 1999.

TÉGL, P. Ochrana poctivého nabyvatele při nabývání vlastnického práva od nevlastníka k movitým věcem nezapsaným ve veřejných seznamech. Ad Notam, Praha: Notářská komora ČR, 2007, roč. 5, č. 2.

THONDEL, A. In: ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA. Občanský zákoník – Komentář – Svazek III (absolutní majetková práva). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 317. ISBN 978-80-7478-546-7.

TICHÝ, L. In: ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA. Občanský zákoník – Komentář – Svazek III (absolutní majetková práva). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1327. ISBN 978-80-7478-546-7.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-3-5