Tzv. procesné trestné činy v rímskom práve

Martin Gregor

Abstrakt

Príspevok poukazuje na eventuálnu zodpovednosť žalobcu za dolózne konanie, ktorým by sa pokúšal negatívne ovplyvniť priebeh rímskeho trestného procesu s cieľom mariť výkon spravodlivosti. Bližšie analyzuje skutkové podstaty troch trestných činov, ktoré mali chrániť riadny priebeh trestného konania. Išlo jednak o zamedzenie krivého obvinenia, aby žalobami neboli zaťažovaní nevinní ľudia. Ak podaná žaloba vykazovala v tomto smere prvky adresnosti, žalobca bol povinný svoju úlohu zastávať svedomito a nenadržiavať z istých príčin obžalovanému, inak by sa dopustil trestného činu nepoctivej žaloby. Napokon by bol žalobca potrestaný za rozpačitosť, ak by svoju žalobu v priebehu procesu opustil tým, že by vo veci nevykonával žiadne procesné úkony.

Bibliografická citace

GREGOR, Martin. Tzv. procesné trestné činy v rímskom práve. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 2, s. 189-203. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13151

Klíčová slova

Krivé obvinenie; nepoctivá žaloba; rozpačitá žaloba; rímske trestné právo.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Právne pramene:

Gai Institutiones.

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum.

Codex Theodosianus.

Codex Iustinianus.

Digesta.

Iustiniani Institutiones.

LEVY, Ernestus a Ernestus RABEL (ed.). Index Interpolationum. III. Tomus. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1935, 599 s.

Neprávne pramene:

CICERO. Defence Speeches. A New Translation by D. Berry. New York: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-282512-7.

CICERO. Philippics. Translation by W. Ker. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1957, 656 s.

PLINY. Letters. I. Volume. Translation by W. Melmonth. London: William Heinemann, 1915, 535 s.

PLINY THE YOUNGER. Complete Letters. Translation by P. Walsh. New York: Oxford University Press, 2006, 380 s. ISBN 0-19-280658-0.

SENECA. Dialogues and Essays. Translated by J. Davie. New York: Oxford University Press, 2007, 263 s. ISBN 978-0-19-280714-4.

SUETONIUS, Gaius, Tranquillus. Životopisy rímskych cisárov. Preložila E. Šimovičová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010, 310 s. ISBN 978-80-8061-427-0.

TACITUS. Letopisy. Přeložil A. Minařík a A. Hartmann. Praha: Svoboda, 1975. 554 s.

The Institutio oratoria of Quintilian.III. Volume. Translation by H. Butler. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1959, 595 s.

The Scriptores Historiae Augustae. I. Volume. Translation by D. Magie. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1991, 493 s. ISBN 0-674-99154-0.

The Etymologies of Isidore of Seville. Translated by S. Barney. New York: Cambridge University Press, 2006, 475 s. ISBN 978-0-511-21969-6.

Monografie a učebnice:

BAUMAN, Richard. Crime and Punishment in Ancient Rome. New York: Routledge, 1996, 228 s. ISBN 0-203-42858-7.

BERGER, Adolf. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1991, 808 s. ISBN 0-87169-435-2.

BOCKEL, Bas van. Ne bis in idem in EU law. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, 255 s. ISBN 978-1-107-08706-4.

BOHÁČEK, Miroslav. Berytské nauky v justinianské kompilaci (Cod. Just. 2, 4, 18). Bratislava: Právnická fakulta University Komenského, 1931, 74 s.

CENTOLA, Donato. Il Crimen Calumniae. Napoli: Editoriale Scientifica, 1999, 182 s. ISBN 88-87293-34-1.

GEIB, Gustav. Geschichte des römischen Criminalprocesses bis zum Tode Justinian's. Leipzig: Weidmann'sche Buchhandlung, 1842, 692 s.

HITZIG, Hermann Ferdinand. Injuria: Beiträge zur Geschichte der Injuria im griechischen und römischen Recht. München: Theodor Ackermann, 1899, 89 s.

KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, 386 s. ISBN 80-7179-031-1.

LANDGRAF, Gustav. Kommentar zu Ciceros Rede pro Sex. Roscio Amerino. 2. vyd. Leipzig: B. G. Teubner, 1914, 290 s.

LINDSAY, Wallace. The Latin Language: An historical account of latin sounds, stems, and flexions. Oxford: Clarendon Press, 1894, 659 s.

MARQUARDT, Joachim. Das Privatleben der Römer. Erster Teil. 2. vyd. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1886, 385 s.

MOMMSEN, Theodor. Römisches Strafrecht. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1899, 1078 s.

MOMMSEN, Theodor. Gesammelte Schriften: Juristische Schriften. Erster Teil. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1905, 419 s.

REBRO, Karol. Latinské právnické výrazy a výroky. Bratislava: Iura edition, 1995, 300 s. ISBN 80-88715-20-2.

REIN, Wilhelm. Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus. Ein Hülfsbuch. Leipzig: Verlag von K. Köhler, 1844, 936 s.

ROTONDI, Giovanni. Leges publicae populi Romani. Milano: Società Editrice Libraria, 1912, 522 s.

SCHWARPLIES, Giesbert. Die rechtsgeschichtliche Entwicklung des Grundsatzes „ne bis in idem“ im Strafprozeβ. Zürich: ZU-Universität, 1970, 108 s.

SOMMER, Otakar. Učebnice soukromého práva římského. I. díl: Obecné nauky (reprint). Praha: Wolters Kluwer, 2011. 220 s. ISBN 978-80-7357-616-5.

STRACHAN-DAVIDSON, James Leigh. Problems of the Roman Criminal Law. II. Volume. Oxford: Clarendon Press, 1912. 287 s.

ŠPAŇÁR, Július a Jozef HRABOVSKÝ. Latinsko-slovenský, slovensko-latinský slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987, 1210 s.

TUREČEK, Josef a kol. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha: Orbis, 1963, 636 s.

VÁŽNÝ, Jan. Římský proces civilní. Praha: Melantrich, 1935, 126 s.

WALTER, Ferdinand. Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian. Zweiter Teil. 3. vyd. Bonn: Eduard Weber, 1861, 551 s.

Články v časopisoch a zborníkoch:

BEHRENDS, Okko. Die Prokuratur des klassischen römischen Zivilrechts. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1971, roč. 88, s. 215-299. https://doi.org/10.7767/zrgra.1971.88.1.215

BELEŠ, Andrej. Súkromná trestná žaloba a preskúmanie meritórneho rozhodnutia v prípravnom konaní súdom ako záruky zákonnosti. In: Cofola 2017 (Sborník) [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 41-56 [cit. 29. 2. 2020]. ISBN 978-80-210-8928-0. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2017/cofola2017.pdf

BELEŠ, Andrej. Legislatívne zosúladenie zásady ne bis in idem s judikatúrou ESĽP. In: Banskobystrické dni práva. Banská Bystrica: Belianum, 2017, s. 127-133. ISBN 978-80-557-1285-7.

BOHÁČEK, Miroslav. Praevarikace žalobcova v trestním řízení římském a ustanovení zákona Aciliova k ní se vztahující. In: Pocta k sedmdesátým narozeninám univ. Prof. Dra Augusta Miřičky. Praha: Československá společnost pro právo trestní, 1933, s. 71-83.

BRTKO, Róbert. Delikty a trestné činy v klasickom a justiniánskom práve. In: BĚLOVSKÝ, Petr a Kamila STLOUKALOVÁ (eds.). Caro amico: 60 kapitol pro Michala Skřejpka. Praha: Auditorium, 2017, s. 87-96. ISBN 978-80-87284-64-3.

CAMINAS, Julio Garcia. Régimen jurídico del iudicium calumniae decimae partis. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruna, 2000, roč. 4, s. 227-239. ISSN 1138-039X.

DOSTALÍK, Petr. Procesně-právní aspekty actio iniuriarum. In: Ochrana cti – aspekty teoretické, praktické a historické (Acta Iuridica Olomucensia), 2013, roč. 8, suppl., s. 27-38. ISSN 1801-0288.

FRÝDEK, Miroslav. Úklady a pletichy v soudním řízení římském. In: Delicta privata a crimina publica v rímskom práve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, s. 162-170. ISBN 978-80-7097-841-2.

HAVRILČÁK, Ján. Súkromný delikt urážky a použitie actio iniuriarum v zmysle Ulp. D. 47.10.15.13. In: Delicta privata a crimina publica v rímskom práve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, s. 71-82. ISBN 978-80-7097-841-2.

HITZIG, Hermann. Calumnia. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Dritter Band, Fünfter Halbband (Barbarus-Campanus). Stuttgart: J. B. Metzler'sche Verlagsbuchhandlung, 1897, s. 1414-1421.

KLINCK, Fabian. Zur Bedeutung des Wortes procurator in den Quellen des klassischen Rechts. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2007, roč. 124, s. 25-52. ISSN 0323-4096. https://doi.org/10.7767/zrgra.2007.124.1.25

LEVY, Ernst. Von den römischen Anklägervergehen. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1933, roč. 53, s. 151-233. https://doi.org/10.7767/zrgra.1933.53.1.151

SKŘEJPEK, Michal. Římské právo – mýty, fikce a skutečnost. Právní rozhledy: Časopis pro všechna právní odvětví, 2002, roč. 10, č. 10, s. 492-496. ISSN 1210-6410.

SKŘEJPEK, Michal. Mimořádné zločiny. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, 2007, roč. 15, č. 14, s. 507-516. ISSN 1210-6410.

SKŘEJPEK, Michal. Litem suam facere. Právněhistorické studie 39. Praha: Karolinum, 2007, s. 9-17. ISBN 978-80-246-2345-0.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-2-2