Právní rozhovor soudu a stran v civilním procesu

Filip Mazel

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou právního rozhovoru soudu a stran v civilním sporném řízení, v rámci kterého by soud měl se stranami probrat věc po skutkové a právní stránce. V příspěvku je analyzována současná česká právní úprava (včetně návrhu věcného záměru civilního řádu soudního) a zejména možnosti inspirace v zahraničních (rakouském a německém) civilních procesech, ve kterých má právní rozhovor (Rechtsgespräch) své pevné místo coby součást materiálního vedení řízení soudem. Příznivé účinky, které může probrání věci s účastníky mít na průběh a výsledek celého řízení, jsou pak demonstrovány skrze funkce, které právní rozhovor v řízení plní.

Bibliografická citace

MAZEL, Filip. Právní rozhovor soudu a stran v civilním procesu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 2, s. 267-279. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13034

Klíčová slova

Právní rozhovor; skutková a právní stránka věci; předvídatelnost rozhodnutí; smírné řešení sporu; materiální vedení řízení.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DRÁPAL, Ljubomír. Příprava jednání a projednání věci samé ve sporném řízení před soudem prvního stupně po novele občanského soudního řádu. Právní rozhledy, 2002, roč. 10, č. 5 – mimořádná příloha.

FRITSCHE, Jörg. § 139. Materielle Prozessleitung. In: KRÜGER, Wolfgang a kol. Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung: ZPO Band 1: § 1–354. 5. vyd. München: C. H. Beck, 2016.

LAUMEN, Hans-Willi. Das Rechtsgespräch im Zivilprozess. Köln: Heymann, 1984.

LEIPOLD, Dieter. § 139. Materielle Prozessleitung. In: STEIN, Friedrich, Martin JONAS a kol. Kommentar zur Zivilprozessordnung. Band 3, § 128-252. 22. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005.

LEIPOLD, Dieter. § 278. Gütliche Streitbeilegung, Güterverhandlung, Vergleich. In: STEIN, Friedrich, Martin JONAS a kol. Kommentar zur Zivilprozessordnung. Band 4, § 253–327. 22. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.

MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997.

MACUR, Josef. Substancování skutkových přednesů stran v civilním soudním řízení. Právní rozhledy, 1998, roč. 6, č. 9.

PANTŮČEK, Ferdinand. Eventuální princip. In: OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha: J. Otto, 1894.

POSPÍŠIL, Ivo. Čl. 36. Právo na spravedlivý proces. In: WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

PRÜTTING, Hanns. § 139. Materielle Prozessleitung. In: PRÜTTING, Hanns, Markus GEHRLEIN a kol. ZPO. Kommentar. 10. vyd. Köln: Luchterhand, 2018.

PULKRÁBEK, Zdeněk. Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď – anebo. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 11.

RASSI, Jürgen C. T. § 182 und 182a. In: FASCHING, Hans W. a Andreas KONECNY. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. 2. Band/3. Teilband. 3., přepracované vyd. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2015.

RECHBERGER, Walter H. Die Prozessgrundsätze. In: RECHBERGER, Walter H. a Daphne-Ariane SIMOTTA. Grundriss des österreichischen Zivilprozessrechts. Erkenntnisverfahren. 9. vyd. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2017.

SARIA, Gerhard. Der Gerichtliche Vergleich im österreichischen und tschechischen Recht. Wien: Verlag Österreich, 2018.

SCHUMACHER, Hubertus. Richterliche Anleitungspflichten. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2000.

SIMOTTA, Daphne-Ariane. Das erstinstanzliche Verfahren. In: RECHBERGER, Walter H. a Daphne-Ariane SIMOTTA. Grundriss des österreichischen Zivilprozessrechts. Erkenntnisverfahren. 9. vyd. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2017.

STADLER, Astrid. § 139. Materielle Prozessleitung. In: MUSIELAK, Hans-Joachim, Wolfgang VOIT a kol. Zivilprozessordnung: ZPO. 15. vyd. München: Verlag Franz Vahlen, 2018.

VRCHA, Pavel. K otázce přiznání peněžitého plnění z jiného právního důvodu (např. z bezdůvodného obohacení), než který byl žalobou (skrze tvrzené skutečnosti) uplatněn (např. z uzavřené smlouvy). Bulletin advokacie, 2004, roč. 35, č. 2.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-2-6