Zásada subsidiarity ve vztahu k Úřadu evropského veřejného žalobce

Štěpán Kořínek

Abstrakt

Příspěvek se zaobírá problematikou zásady subsidiarity ve vztahu k Úřadu evropského veřejného žalobce (ÚEVŽ). Právě zásada subsidiarity představovala bodový zlom v procesu konstituování ÚEVŽ, který vedl až k současnému stavu přijetí ÚEVŽ na základě posílené spolupráce. Subsidiarita jako klíčový právní princip hojně prostupuje celou materií evropského práva, přičemž se samozřejmě dotýká jeho institutů (jako ÚEVŽ). Příspěvek je rozčleněn do třech částí, kterým předchází úvod a uzavírá závěr. První část se věnuje zásadě subsidiarity a jejímu charakteristickému vymezení, přičemž subsumuje teoretické definice pojmu subsidiarita, různé vědní přístupy, dílčí aspekty zásady subsidiarity a samozřejmě zásadu subsidiarity z pohledu evropského práva. Druhá kapitola je sondou do druhého vůdčího principu evropského práva – proporcionality jako komplementarity k subsidiaritě. Třetí kapitola je posléze reflektují rozhodnou kauzu otázky narušení subsidiarity při konstituování ÚEVŽ.

Bibliografická citace

KOŘÍNEK, Štěpán. Zásada subsidiarity ve vztahu k Úřadu evropského veřejného žalobce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 1, s. 7-20. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12541

Klíčová slova

Evropský veřejný žalobce; evropská prokuratura; Evropská unie; subsidiarita; princip subsidiarity.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BŘICHÁČEK, T. Unie blízká i vzdálená. Praha: Institut Václava Klause, 2014, č. 11, 194 s. ISBN 978-80-87806-08-1.

CABADA, L. et al. Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Plzeň: Aleš Čeněk, 295 s. ISBN 978-80-7380-289-9.

DRULÁKOVÁ, R. Subsidiarita v Lisabonské smlouvě – náprava nedostatků? Praha: Oeconomica, 2009, 19 s. ISBN 978-80-245-1588-5.

DRULÁKOVÁ, R. Subsidiarita v Evropské unii: právní princip anebo užitečný symbol? Praha: Oeconomica, 2010, 234 s. ISBN 978-80-245-1666-0.

FUNTA, R, L. GOLOVKO a F. JURIŠ. Európa a európske právo. Bratislava: IRIS, 2016, 509 s. ISBN 978-80-89726-76-9.

GIUFFRIDA, F. Cross-Border Crimes and the European Public Prosecutor’s Office. In: EUCRIM – The European Criminal Law Associations Forum, s. 49-156.

GRETSCHMANN, K. The Subsidiarity Principle: Who Is to Do What is an Integrated Europe. In: PAPPAS, S. (ed.). Subsidiarity: The Challenge of Change. Maastricht: EIPA, 1991, s. 48-71.

GRINC, J. Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie. Praha: Leges, 2015, 320 s. ISBN 978-80-7502-091-8.

GŘIVNA, T. European public prosecutor. In: PÍTROVÁ, L. (ed.). Rule of Law and Mechanisms of its Protection – Czech Perspective. Passau: rw&w Science & New Media, 2015, s. 341-351. ISBN 978-3-9816855-4-1.

HAMUĽÁK, O. Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc: AIO, Univerzita Palackého, 2013, 133 s. ISBN 978-80-244-3816-0.

HERLIN-KARNELL, E. The Establishment of a European Public Prosecutor’s Office: Between Better Regulation and Subsidiarity Concerns. In: GEELHOED, W. et al. Shifting Perspectives on the European Public Prosecutor’s Office. Hague: T.M.C. Asser Press/Springer, 2018, č. 5, s. 41-57. ISBN 978-94-6265-215-6. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-216-3_5

HORÁKOVÁ, M. Princip subsidiarity v právu EU. Diplomová práce. Brno: Právnická fakulta MU, 2015, 73 s.

KIIVER, P. The Early Warning Systém for the Principle of Subsidiarity: Constitutional Theory and Empirical Reality. New York: Routledge Research in European Union Law, 2012, 176 s. ISBN 978-0-415-68522-1. https://doi.org/10.4324/9780203127001

KRAUS, J. et al. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2008, 879 s. ISBN 978-80-200-1415-3.

MET-DOMESTICI, A. The Hybrid Architecture of the EPPO. From the Commission’s Proposal to the Final Act. In: EUCRIM – The European Criminal Law Associations Forum. 2017, č. 3, s. 143-149. https://doi.org/10.30709/eucrim-2017-014

MITSILEGAS, V. EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe. Oxford – Portland – Oregon: Hart Publishing, 2016, 295 s. ISBN 978-1-84946-648-6.

NEŠPOR, M. Principy subsidiarity a proporcionality v evropském právu. Diplomová práce. Brno: Právnická fakulta MU, 2006, 101 s.

ONDREJOVÁ, A. Európsky prokurátor. Komentár k nariadeniu Rady Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 239 s. ISBN 978-80-8168-749-5.

ONDŘEJEK, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012, 224 s. ISBN 978-80-87576-31-1.

POLT, P. Prokuratura Evropské unie – Úřad evropského veřejného žalobce. In: Státní zastupitelství, Wolters Kluwer, 2016, č. 5, s. 9-15. ISSN 1214-3758.

SIMAN, M. a M. SLAŠŤAN. Právo Európskej únie. Bratislava: EUROIURIS, 2013, 1232 s. ISBN 978-80-89406-12-8.

SIMAN, M. a M. SLAŠŤAN. Súdny systém Európskej únie. Bratislava: EUROIURIS, 2012, 786 s. ISBN 978-80-89406-07-4.

SCHEU, H. CH. Pojem a geneze principu subsidiarity. In: GEORGIEV, J. (ed.). Princip subsidiarity v právní teorii a praxi. Praha: CEVRO Institut, 2007, s. 15-24. ISBN 978-80-87125-01-4.

SPIEZIA, F. The European Public Prosecutor’s Office. How to Implement the Relations with Eurojust? In: EUCRIM – The European Criminal Law Associations Forum. 2018, č. 2, s. 130-136. https://doi.org/10.30709/eucrim-2018-013

ŠIŠKOVÁ, N. (ed.). The European Union – What is next? Köln: Wolters Kluwer, 2018, 348 s. ISBN 978-3-452-29186-8.

THATCHEROVÁ, M. Umění vládnout. Praha: Prostor, 2003, 444 s. ISBN 80-7260-089-3.

TICHÝ, L., R. ARNOLD, J. ZEMÁNEK, R. KRÁL a T. DUMBROVSKÝ. Evropské právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 758 s. ISBN 978-80-7400-546-6.

TOMÁŠEK, M. a kol. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013, 496 s. ISBN 978-80-87576-53-3.

WIECZOREK, I. The Principle of Subsidiarity in EU Criminal Law. Cambridge: Hart Publishing, 2017.

ZARIVNIJ, P. Správné načasování jako alfa omega pro zřízení a fungování Úřadu evropského veřejného žalobce. In: Státní zastupitelství, Wolters Kluwer, 2017, roč. 15, č. 1, s. 29-36. ISSN 1214-3758.

ZWIERS, M. W. The European Public Prosecutor’s Office. Analysis of a Multilevel Criminal Justice Systém. Cambridge – Antwerp – Portland: Intersentia, 2011, s. 503. ISBN 978-1-78068-029-3.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-1-1


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Independence of the Office for Public Procurement
Maria Patakyova
SSRN Electronic Journal   rok: 2019  
https://doi.org/10.2139/ssrn.3575817