Od devítky k devítce (útržky z historie fakulty)

Roč.27,č.100(2019)

Abstrakt
Autor na půdorysu krátkého článku sleduje stoletou historii Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přistupuje k ní jako právní historik, ale též jako pamětník – nejdříve student fakulty a pak s časovým odstupem akademický pracovník. Období od roku 1919 do roku 2019 rozdělil na střídající se dvaceti- a třicetiletá období, oddělená „devítkovými“ roky, které v historii brněnské fakulty hrály klíčovou roli: 1939, 1969 a 1989. Vedle nutných základních „orientačních“ informací v rámci nich připomíná ty stránky fakultní historie, které jsou méně známé nebo z jeho pohledu vnímané příliš jednostranně či jinak zkresleně.

Klíčová slova:
Právo, historie, vysoké školy, Masarykova univerzita, Právnická fakulta MU.
Reference

FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury. Brno: MU, 2019.

HALAS, František X. a František JORDÁN (eds.). Dokumenty k dějinám Masarykovy univerzity v Brně. I. Brno: MU, 1994.

KLOKOČKA, Vladimír. Koncepce právnické fakulty v Brně. In: Právník, 1969, roč. 108.

KNAPP, Viktor. Proměny času. Vzpomínky nestora české právní vědy. Praha: Prospektrum, 1998.

MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Brno: Barrister & Principal, 2001.

URBÁŠEK, Pavel a Jiří PULEC. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969. Olomouc: UP, 2012.

VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. díl 1919–1989. Brno: MU, 2019.

VOJÁČEK, Ladislav. Václav Bouček a geneze jeho návrhu československé ústavy. In: LACLAVÍKOVÁ, Miriam a Peter VYŠNÝ (eds.). Právno-historické trendy a výhľady IV. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku/Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019.

WEYR, František. Paměti 3. Za okupace a po ní (1939–1951). Brno: Atlantis, 2004.

SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Persekuce studentů a učitelů na brněnské právnické fakultě po únoru 1948. In: Časopis pro právní vědu a praxi, 2009, roč. 17, č. 4. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6562

WEYR, František. Teorie práva. Brno-Praha: Orbis, 1936.

WEYR, František. Paměti. II. Za republiky (1918–1938). Brno: Atlantis, 2001.

WEYR, František. Paměti. III. Za okupace a po ní (1939–1951). Brno: Atlantis, 2004.

WEYR, František. Paměti. I.-III. Brno: Atlantis, 1999, 2001, 2004.

Zpráva školského výboru v návrhu zákona na zřízení univerzity s českou vyučovací řečí. Poslanecká sněmovna [online]. Digitální archiv, Zasedání národního shromáždění 1919, tisk 375. Dostupné z: http://www.psp.cz

Metriky

0

0