Omezená právní osobnost pobočného spolku a její důsledky

Luboš Brim

Abstrakt

Občanský zákoník umožňuje zakládání pobočných spolků, jež jsou právnickými osobami, avšak jejichž právní subjektivita je odvozena od subjektivity hlavního spolku a může být stanovami hlavního spolku omezena. Následující článek rozebírá předpoklady a důsledky takového omezení pro hmotněprávní a procesní jednání pobočného spolku, jakož i problematiku aplikovatelnosti pravidel o omezené právní osobnosti pobočných spolků na odborové organizace založené jinými odborovými organizacemi, jejichž status byl modifikován (a znejasněn) zákonem č. 460/2016 Sb.

Bibliografická citace

BRIM, Luboš. Omezená právní osobnost pobočného spolku a její důsledky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 2, s. 211–226. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11927

Klíčová slova

Omezená právní osobnost; pobočné spolky; právní jednání; neplatnost.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BERAN, Karel. In: BERAN, Karel a kol. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

BERAN, Karel. Může být právnická osoba svéprávná? Právník, 2018, č. 8.

BERAN, Karel a Jiří JANÁK. Může pobočný spolek vystoupit z hlavního spolku? Právní rozhledy, 2018, č. 17.

BERAN, Vladimír. In: PETROV, Jan, Michal VÝTISK, Vladimír BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha, 2017.

ČECH, Petr a Petr ŠUK. Právo obchodních korporací v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Bova Polygon, 2016.

ČECH, Petr. Ke svéprávnosti právnické osoby a postavení člena statutárního orgánu při jednání za ni (nejen) v situaci zájmového střetu. Právní rozhledy, 2016, č. 23–24.

DÁVID, Radovan a Miloslav HRDLIČKA. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

DOBROVOLNÁ, Eva. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Praha: C. H. Beck, 2014.

DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v teorii. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

DOBROZEMSKÝ, Václav. Právní postavení pobočného spolku. Účetnictví neziskového sektoru, 2017, č. 9.

DUŠÁNEK, František a kol. Hospodářský zákoník. Komentář. Praha: Panorama, 1986.

DVOŘÁK, Bohumil. K problematice procesního jednání právnických osob. Právní rozhledy, 2016, č. 19.

DVOŘÁK, Tomáš. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

ELIÁŠ, Jan, Luboš BRIM a Hana ADAMOVÁ. Bezdůvodné obohacení. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

FIALA, Josef. In: FIALA, Josef a kol. Občanské právo hmotné. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002.

FIALA, Josef. In: NOVOTNÝ, Marek, Josef FIALA, Tomáš HORÁK, Jaroslav OEHM a Josef HOLEJŠOVSKÝ. Zákon o vlastnictví bytů. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

HANDLAR, Jiří. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

HAVEL, Bohumil. Konflikt zájmů při správě obchodních korporací (vztah § 437 odst. 2 ObčZ a § 54 a násl. ZOK). Právní rozhledy, 2015, č. 8.

HEINRICHS, Helmut. In: PALANDT, Otto. Bürgerliches Gesetzbuch. 66. vyd. München: C. H. Beck, 2007.

HENDRYCH, Dušan. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

HRABÁNEK, Dušan. In: PETROV, Jan, Michal VÝTISK, Vladimír BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha, 2017.

HURDÍK, Jan. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

HURDÍK, Jan. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

JOSKOVÁ, Lucie. In: JOSKOVÁ, Lucie, Markéta PRAVDOVÁ a Lenka ZACHARDOVÁ. Likvidace obchodních společností. Praha: C. H. Beck, 2017.

JOSKOVÁ, Lucie. Likvidátor a statutární orgán kapitálové společnosti v likvidaci. Obchodněprávní revue, 2017, č. 3.

KNAPP, Viktor a Štefan LUBY. Československé občanské právo. Svazek I. Praha: Orbis, 1974.

KULOGLIJA PODIVÍNOVÁ, Martina. In: Petr LAVICKÝ a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

MELZER, Filip. In: MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. Praha: Leges, 2013.

MELZER, Filip. In: MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014.

MELZER, Filip. Otazníky kolem vzdání se práva na náhradu škody. Bulletin advokacie, 2018, č. 5.

MELZER, Filip a Kristián CSACH. In: MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894–3081. Praha: Leges, 2018.

MUZIKÁŘ, Martin. In: PETROV, Jan, Michal VÝTISK, Vladimír BERAN a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha, 2017.

NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, Lucie. Následky konfliktu zájmů člena statutárního orgánu právnické osoby jako zástupce a právnické osoby jako zastoupeného. Právní rozhledy, 2016, č. 17.

NOVOTNÝ, Marek. In: NOVOTNÝ, Marek, Tomáš HORÁK, Josef HOLEJŠOVSKÝ a Jaroslav OEHM. Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Praha: C. H. Beck, 2016.

NOVOTNÝ, Marek. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013.

PELIKÁN, Robert. Právní subjektivita. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

PELIKÁN, Robert. In: ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. Praha: Linde, 1998.

PELIKÁNOVÁ, Irena. In: ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

PETROV, Jan. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

PICHRT, Jan. In: BĚLINA, Miroslav, Ljubomír DRÁPAL a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

RONOVSKÁ, Kateřina. In: FIALA, Josef, Milan KINDL a kol. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2009.

RONOVSKÁ, Kateřina. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

RUBAN, Radek a Pavel KOUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní rozhledy, 2011, č. 23.

RUBAN, Radek. K právní subjektivitě, povaze a jednání právnických osob. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. 3. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5703

STUNA, Stanislav a kol. Hospodářské právo. Praha: Orbis, 1966.

ŠÍNOVÁ, Renáta. In: SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013.

ŠÍNOVÁ, Renáta a Marek JURÁŠ. Účastenství v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2015.

ŠTEFKO, Martin. Aplikuje se § 228 odst. 1 ObčZ na základní odborové organizace? Právní rozhledy, 2015, č. 7.

TICHÝ, Luboš. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

ZÁDĚRA, Filip. Ohlédnutí nad pojmem „obchodní společnost“. Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, č. 2. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5322

ZOULÍK, František. In: DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2013.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-2-3