Nová úprava kontroly ústavnosti výsledku referenda ve Slovenské republice

Jana Volochová

Abstrakt

Konanie o sťažnosti proti výsledku referenda je jedným z konaní, o ktorom rozhoduje výlučne Ústavný súd Slovenskej republiky ako orgán ochrany ústavnosti ultima ratio. Toto konanie je podľa čl. 129 Ústavy Slovenskej republiky jednou z foriem rozhodovania Ústavného súdu Slovenskej republiky spojené s uplatňovaním demokratických foriem vlády. Príspevok sa zaoberá analýzou novej právnej úpravy o Ústavnom súde Slovenskej republiky so zameraním na právnu úpravu konania o sťažnosti proti výsledku referenda, ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky vykonáva následku kontrolu ústavnosti výsledku vykonaného referenda.

Bibliografická citace

VOLOCHOVÁ, Jana. Nová úprava kontroly ústavnosti výsledku referenda ve Slovenské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 2, s. 263–274. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11915

Klíčová slova

Referendum; kontrola ústavnosti; Ústavný súd Slovenskej republiky.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BALOG, Boris. Charakter návrhu prijatého v referende. In: Právny obzor, Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2015, roč. 98, č. 5. ISSN 0032-6984.

BUZINGER, Martin. Referendum a jeho právne účinky. In: Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2010, roč. 62, č. 10. ISSN 1335-6461.

DOMIN, Marek. Neplatnosť referenda konštatovaná Ústavným súdom. A čo ďalej? In: Bratislavské právnické fórum 2018. Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22.–23. februára 2018. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-7160-465-5.

DRGONEC, Ján. Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2012. ISBN 978-80-89122-79-0.

DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-89603-39-8.

DRGONEC, Ján. Ústavné právo procesné. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-89603-52-7.

DRGONEC, Ján. Ústavné právo hmotné. Bratislava: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-89603-57-2.

PALÚŠ, Igor a Ľudmila SOMOROVÁ. Štátne právo Slovenskej republiky. 4. vyd. Košice: UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-8152-129-4.

PALÚŠ, Igor a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, Fakulta verejnej správy, 2016. ISBN 978-80-8152-442-4.

SVÁK, Ján a Ľubor CIBULKA. Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. Bratislava: Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-89363-33-9.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-2-6