Pravidla vztahující se na činnost veřejného ochránce práv a kritéria uplatnitelná na užití jeho volné úvahy

Anna Chamráthová

Abstrakt

Článek se zabývá tím, zda lze na činnost veřejného ochránce práv, instituce z povahy věci a ze zásady nesvázané procesními předpisy, vztáhnout i jiná pravidla a kritéria než ta zákonná. Zaměřuje se především na to, jak tato kritéria mohou limitovat užití volné úvahy ochránce. V první části článek proto popisuje, ve kterých případech činnosti ochránce a do jaké míry se jedná o užití jeho volného uvážení. Hlavní část textu je poté zaměřena na podrobnou analýzu, jaká pravidla a kritéria by se na činnost ochránce a užívání jeho volné úvahy potenciálně mohla vztahovat. Následně se článek zabývá tím, na které případy užití volné úvahy ochránce by bylo vhodné nalezená kritéria aplikovat. V závěru jsou představeny možnosti, jakým způsobem lze externě přezkoumat to, zda ochránce pravidla regulující jeho činnost dodržuje.

Bibliografická citace

CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Pravidla vztahující se na činnost veřejného ochránce práv a kritéria uplatnitelná na užití jeho volné úvahy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 1, s. 65-83. [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11568

Klíčová slova

Veřejný ochránce práv; volné uvážení; pravidla činnosti; principy.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BARNETT, Hilaire. Constitutional&administrative law. 6. vyd. Oxon: Routledge-Cavendish, 2006. ISBN 1-84568-033-2.

ČERNÍN, K. Principy dobré správy definované veřejným ochráncem práv. In: HRABCOVÁ, Dana (ed.). Principy dobré správy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4001-7.

ČERNÝ, Pavel. Působnost a systematika správního řádu. In: ČERNÝ, Pavel a kol. Průvodce novým správním řádem: s podrobným výkladem a vzory podání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-600-8.

FRAHM, Michael. Australasia and Pacific Ombudsman Institutions [online]. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, s. 59–60 [cit. 8. 12. 2018]. ISBN 978-3-642-33896-0. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-33896-0_4#citeas

GREGORY, Roy a Peter HUTCHESSON. The Parliamentary Ombudsman: a Study in the Control of Aministrative Action. London: Allen&Unwin for the Royal Institute of Public Administration, 1975, s. 215–246. ISBN 0-043-28009-9.

HRABÁK, Jan a Tomáš NAHODIL. Správní řád: s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-959-3.

CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Vztahuje se na činnost veřejného ochránce práv správní řád? Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017 [cit. 31. 12. 2018]. ISBN 978-80-7160-445-7. Dostupné z: http://conference.flaw.uniba.sk/zborniky/files/M%C3%AD%C4%BEniky%20pr%C3%A1va%20(Milestones%20of%20Law)/2017/Zbornik_Milniky_2017.pdf

JEMELKA, Luboš a kol. Správní řád. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-607-4.

KIRKHAM, R. Judicial review, litigation effects and the ombudsman. Journal of Social Welfare and Family Law [online]. 2018, č. 1, s. 110–125 [cit. 10. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full /10.1080/09649069.2017.1415244

KOFLER, Brigitte. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In: KUCSKO-STADLMAYER, Gabriele. European ombudsman-institutions: a comparative legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea. Wien: Springer, 2008. ISBN 978-3-211-72880-2.

KUCSKO-STADLMAYER, Gabriele. The Legal Structures of Ombudsman-Institutions in Europe – Legal Comparative Analysis. In: KUCSKO-STADLMAYER, Gabriele (ed.). European ombudsman-institutions: a comparative legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea. Wien: Springer, 2008. ISBN 978-3-211-72880-2.

MATES, Pavel. Správní uvážení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-424-4.

O’REILLY, Emily. Code of Conduct for the European Ombudsman. European Ombudsman [online]. [cit. 31. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/emily-oreilly/ethics-and-conduct/code-of-conduct/en

ONDRUŠ, Radek. Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-523-0.

POTĚŠIL, Lukáš. § 1 [Předmět úpravy a rozsah působnosti]. In: POTĚŠIL, Lukáš a kol. Správní řád. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-598-5.

PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd. (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012, s. 113. ISBN 978-80-7239-281-0.

PRŮCHA, Petr. Správní řád: s poznámkami a judikaturou. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-051-2.

SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení: základní charakteristika a souvislosti pojmu. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3237-5.

SKULOVÁ, Soňa. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost [Část I. Správní řád. Hlava II.]. In: Správní řád. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-226-5.

ŠABATOVÁ, Anna. Ombudsman a lidská práva. Brno: Doplněk, 2008. ISBN 978-80-7239-229-2.

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Čl. 1 odst. 1 Ústavy. In: BAHÝĽOVÁ, Lenka a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-814-7.

VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová – Bova Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-166-4.

VOGIATZIS, Nikos. The EU’s liability owing to the conduct of the European Ombudsman revisited: European Ombudsman v. Staelen. Common Market Law Review [online]. 2018, roč. 55, č. 4 [cit. 31. 12. 2018]. ISSN 0165-0750. Dostupné z: https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2018098

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-4