Nečinnost a nezákonný zásah ve veřejné správě – rozdílné kategorie, či nikoliv?

František Halml

Abstrakt

Podstatu veřejné správy představuje správa jako aktivní konání správních orgánů. Opakem činnosti veřejné správy je nečinnost, která je nežádoucím jevem ve veřejné správě. Další kategorii nežádoucího jednání veřejné správy představují nezákonné zásahy. Ochranu subjektivních práv veřejné povahy ve zkoumané oblasti poskytuje žaloba proti nečinnosti a zásahová žaloba. Nečinnost a nezákonný zásah ve veřejné správě vykazují mnoho společných znaků, což potvrdila zejména judikatura Nejvyššího správního soudu. Objevují se názory o vhodnosti sloučení uvedených žalobních typů s tím, že by nadále byla jakákoliv nečinnost pokládána za nezákonný zásah. Cílem článku je zhodnocení odůvodněnosti samostatné existence uvedených žalobních typů kvůli jejich velmi podobným rysům.

Bibliografická citace

HALML, František. Nečinnost a nezákonný zásah ve veřejné správě – rozdílné kategorie, či nikoliv? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 1, s. 95-113. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11561

Klíčová slova

Nečinnost; nezákonný zásah; žaloba proti nečinnosti; žaloba na ochranu před nezákonným zásahem.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012.

FRUMAROVÁ, K. Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu (vybrané aspekty). In: SLÁDEČEK, V. a P. MELOTÍKOVÁ. Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). Praha: Leges, 2012.

HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012

HORZINKOVÁ, E. a Z. FIALA. Správní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: Leges, 2015.

JEMELKA, L. a kol. Správní řád. Komentář. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

KLIKOVÁ, A. a kol. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

POTĚŠIL, L. a kol. Soudní řád správní: komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2014.

POTĚŠIL, L. a kol. Správní řád: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

PRŮCHA, P. Podstata a funkce správního soudnictví ve vztahu k ochraně veřejných subjektivních práv. In: SKULOVÁ, S. a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

SEDLÁČEK, S. Soudní kontrola veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

SKULOVÁ, S. a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Ivana Hexnerová – Bova Polygon, 2012.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-6