Oprávněná osoba podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastníckých vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Roč.1,č.1(1993)

Abstrakt
Označením "oprávněná osoba" se v právní teorii i praxi obvykle rozumí nositel subjek­tivních práv (oprávnění) v právních vztazích, jichž je účastnikem.

Toto označení se stalo velmi frekventovaným v souvislosti s restitučními procesy, zahájenými v roce 1990. V právních předpisech týkajících se restitucí, se takto označují osoby, jimž z těchto předpisů vyplývají právní nároky na odstranění nebo alespoň zmírně­ní následků některých majetkových (a v případě zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích i jiných) křivd, které tyto osoby utrpěly v tzv. rozhodném období, tj. v období od 25. února. 1948 do 1. ledna 1990. Vedle restitučních předpisů se s tímto ozna­čením setkáváme i v zákoně č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech (transformační zákon).


Stránky:
121–126
Metriky

393

Views

241

PDF views