Některé zajímavosti z amerického trestního procesu

Hynek Filip, Petr Štěpáník

Abstrakt

Naším záměrem není podat vyčerpávající rozbor trestního řízeni, jak je vedeno před soudy Spojených států, přesto se však pokusíme dostát názvu našeho článku a poskytnout zájemcům o americký právní systém určitou sumu o některých specifických procesněprávních i hmotněprávních institutech, se kterými se lze setkat právě jen u trestního soudu Spojených států. Dále se v této stati chceme pokusit o alespoň částečné zúčtování s problémem, který je naší (a nejen naší) překladatel­skou můrou, to jest s absolutní neexistencí použitelných anglicko-českých slovníků právnické terminologie. Proto v následujícím textu najdete za některými českými odbornými výrazy jejich anglické ekvivalenty či originály, přičemž jsme se snažili vybrat zejména termíny, jejichž překlad je obtížný nebo u kterých nejsou anglické ekvivalenty notoricky známé.

Bibliografická citace

FILIP, Hynek a Petr ŠTĚPÁNÍK. Některé zajímavosti z amerického trestního procesu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 177-184. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10465

Plný Text: