K pojetí vědy správního práva a správní vědy

Petr Průcha

Abstrakt

Správní právo jako součást právního řádu vykazuje vždy určitou míru své vnitřní organizace, kvalitu jednotlivých norem i jejich souhrnu jako celku, stejně jako své určité cílené koncepční pojetí.

Správní věda je ve své podstatě společenskovědní disciplinou, která je zaměřena na komplexně pojaté zkoumání organizace i činnosti veřejné správy v jejich faktické, reálné podobě. Při respektování právního rámce, kterým je veřejná správa ve svém organizačním i funkčním pojetí determinována věnuje správní věda pozornost veřej­nosprávni realitě, jakožto cílevědomě uspořádanému organizačnímu systému a cíleně orientované činnosti subjektů veřejné správy.

Ve vědeckém smyslu je správní právo výrazem a výsledkem vědeckého poznání a nazírání na zákonitosti právně normativní regulace veřejné správy jakož i výra­zem a výsledkem vědeckosti této regulace samotné, a správní věda je potom výrazem a výsledkem vědeckého nazírání na veřejnosprávní realitu a jejího vědeckého po znání, výrazem a výsledkem vědeckosti pojetí vlastní veřejné správy.

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. K pojetí vědy správního práva a správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 31-37. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10438

Plný Text: