Některé problémy spojené s právem náhradního užívání

Ivana Průchová

Abstrakt

V souvislosti s řešením majetkoprávních vztahů týkajících se pozemků, které byly jak v minulosti, tak event. jsou i v současnosti zemědělsky obdělávány, je nucena se aplikační praxe postupně vyrovnat i s institutem náhradního užíváni pozemků. Připomeňme, že institut náhradního užívání zavedlo do našeho právního řádu vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřenich v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků. Toto vládní nařízení součaně zrušilo zákon č. 47/1948 Sb., o některých technickohospodářských úpravách pozemků (tzv. scelovací zákon). Meritorně oba dva jmenované právní předpisy upravovaly problematiku pozemkových Úprav.

Bibliografická citace

PRŮCHOVÁ, Ivana. Některé problémy spojené s právem náhradního užívání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 108-111. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10181

Plný Text: