Volební design, reformy a inženýrství v postjugoslávském prostoru 1990–2015

Roč.19,č.2(2017)

Abstrakt
The article deals with the topic of electoral design, reforms, and engineering in the post-Yugoslav state entities between 1990 and 2015. First, it briefly conceptualizes a theoretical framework, drawing on the work by Katz, Shugart and Renwick. Second, it describes the evolution of electoral design and reforms to the main chambers in particular systems in detail. Third, it analyses and compares common trends in electoral reforms and design. Proportional representation (PR) list systems have been used for almost 90 % of all 60 elections (a PR list had been adopted by the fourth elections in all the systems). There have been 29 reforms in total (avg. 3.6 per entity), 1/5 of them major and 4/5 minor. Major reforms took place in the Federal Republic of Yugoslavia and in Serbia (one each) and in Croatia and Macedonia (two each). There have, however, been no major electoral reforms in Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, or Kosovo. Minor reforms have been present in all entities (the most in Bosnia and Herzegovina, and Montenegro, the least in Kosovo and Slovenia). While major reforms were primarily used to correct parts of political systems perceived as dysfunctional, one third of minor reforms were used for intentional electoral engineering. Generally, post-Yugoslav electoral design can be considered unstable, with frequent electoral reforms by the state entities (avg. every 4.7 year). Each system also introduced its specific approach to national minorities, which facilitated their representation in the main chambers.

Klíčová slova:
Elections; Electoral Design; Electoral Reform; Electoral Engineering; Yugoslavia; Slovenia; Croatia; Bosnia and Herzegovina; Serbia; Montenegro; Kosovo; Macedonia
Reference

Balík, Stanislav (2002): „Republika Srbsko.“ In: Petr Fiala, Maxmilián Strmiska a Jan Holzer (eds.), Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 400-419.

Belloni, Roberto (2004): „Peacebuilding and Consociational Electoral Engineering in Bosnia and Herzegovina.“ International Peacekeeping 11(2): 334–353. https://doi.org/10.1080/1353331042000237300

Berisha, Dardan (2016): „The Politics of Electoral Systems in the Former Yugoslav Republic of Macedonia.“ Indiana Journal of Constitutional Design 2(1): 1–20.

Bieber, Florian (2003): „Montenegrin politics since the disintegration of Yugoslavia.“ In: Florian Bieber (ed.), Montenegro in Transition: Problems of Identity and Statehood, Baden-Baden: Nomos, 11–42.

Bieber, Florian (2010): „The party system of Montenegro.“ In: Věra Stojarová, a Peter Emerson (eds.), Party Politics in the Western Balkans. New York: Routledge, 119-130.

Bielasiak, Jack a John Hulsey (2013): „Party system determinants of electoral reform in post-communist states.“ Communist and Post-Communist Studies 46: 1–12. https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2012.12.001

Birch, Sarah (2003): Electoral Systems and Political Transformation in Post-Communist Europe, New York: Palgrave Macmillan.

Blais, André a Louis Massicotte (2002): „Electoral Systems.“ In: Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi a Pippa Norris (eds.), Comparing Democracies 2: New Challenges in the Study of Elections and Voting. Thousand Oaks: Sage, 40–69.

Bochsler, Daniel (2008): „The parliamentary election in Serbia, 21 January 2007.“ Electoral Studies 27(1): 160-165. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2007.10.002

Bochsler, Daniel (2010): „The party system of Serbia.“ In: Věra Stojarová a Peter Emerson (eds.), Party Politics in the Western Balkans. New York: Routledge, 131–150.

Bosnia and Herzegovina (2009): Constitution of Bosnia and Herzegovina, 1995.

Cabada, Ladislav (2003): „Koncepce stranických rodin a její problematická aplikace na středoevropské modely – příklad stranického systému Republiky Slovinsko.“ Politologický časopis 10(3): 262–268.

Cabada, Ladislav (2004a): „Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora).“ In: Michal Kubát (ed.), Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia,159–177.

Cabada, Ladislav (2004b): „Makedonie.“ In: Michal Kubát (ed.), Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 236–254.

Cabada, Ladislav (2005): Politický systém Slovinska. Praha: Sociologické nakladatelství.

Cabada, Ladislav (2008a): „Jugoslávie: Základní charakteristiky politického systému Titovy SFRJ.“ In: Ladislav Cabada (ed.), Komparace politických systémů: Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, 220–236.

Cabada, Ladislav (2008b): „Slovinsko: Mezi tradicionalismem a postmodernou.“ In: Ladislav Cabada (ed.), Komparace politických systémů: Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, 237–261.

Cabada, Ladislav (2011): „Typology of Slovene minorities and differences in their status and rights.“ The Annual of Language & Politics and Politics of Identity (5): 23–40.

Cabada, Ladislav (2015a): „Od delegace k soutěživým volbám: Cesta k personalizovanému proporčnímu volebnímu systému ve Slovinsku.“ In: Jakub Charvát (ed.), Pokušení vládnoucích: politika volebních reforem ve střední Evropě. Praha: Metropolitan University Prague Press, 80–94.

Cabada, Ladislav (2015b): „Lid vs. politické strany vs. Ústavní soud: spor o výklad referenda o volebním systému jako pokračování střetu levice a pravice ve Slovinsku.“ In: Jakub Charvát (ed.), Pokušení vládnoucích: politika volebních reforem ve střední Evropě. Praha: Metropolitan University Prague Press, 80–94.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (2016): Statistika izbora [online]. Dostupné z: http://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=48&Lang=3&Mod=4.

Colomer, Josep Maria (2005): „It’s Parties That Choose Electoral Systems (or, Duverger’s Laws Upside Down).“ Political Studies 53: 1-21. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2005.00514.x

Colomer, Josep Maria, ed. (2004): Handbook of Electoral System Choice. New York: Palgrave Macmillan.

Dalton, Russell J. (2002): „Political Cleavages, Issues, and Electoral Change.“ In: Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi a Pippa Norris (eds.), Comparing Democracies 2: New Challenges in the Study of Elections and Voting. Thousand Oaks: Sage, 189–209.

Državna izborna komisija Crne Gore (2016): Izbori [online]. Dostupné z: http://rik.co.me/.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (2016): Arhiva izbora [online]. Dostupné z: http://www.izbori.hr/izbori/dip_ws.nsf/public/index?openform.

Džankić, Jelena (2012): „Montenegro’s Minorities in the Tangles of Citizenship, Participation, and Access to Rights.“ Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 11(3): 40–59.

Economist Intelligence Unit, The (2012). Democracy Index 2012, London, The Economist Intelligence Unit, 44 s.

European Union (2016): EU Election observation missions [online]. Dostupné z: http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm.

Federal Republic of Yugoslavia (1992): Constitution of the Federal Republic of Yugoslavia.

Filip, Jan a Karel Schelle (1992): Vývoj a současnost voleb a volebního práva v ČSFR. Brno: Masarykova univerzita.

Fink-Hafner, Danica, Damjan Lajh a Alenka Krašovec (2011): „Electoral Engineering and its Impact in the Former Yugoslav Republics.“ Politics in Central Europe 7(1): 7–34.

Freedom House (2016): Freedom in the World [online]. Dostupné z: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world.

Gallagher, Michael a Paul Mitchell, eds. (2008): The Politics of Electoral Systems. New York: Oxford University Press.

Gallenkamp, Marian a Steffen Krassner (2010): „Slovenia.“ In: Dieter Nohlen a Philip Stöver (eds.), Elections in Europe: a Data Handbook. Baden-Baden: Nomos, 1761-1802.

Hague, Rod a Martin Harrop (2010): Comparative Government and Politics. New York: Palgrave Macmillan.

Hladký, Ladislav (2010): Slovinsko. Praha: Libri.

Hloušek, Vít (1999): „Uměle vytvořená většina? Politický systém Chorvatska.“ Politologický časopis 6(4): 414–433.

Hloušek, Vít (2001): „Slovinský stranický systém a model umírněného pluralismu.“ Středoevropské politické studie 3(1): nestránkováno

Hloušek, Vít (2004): „Chorvatsko.“ In: Michal Kubát (ed.), Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 137–158.

Hloušek, Vít (2005): „Politické strany a stranické systémy ve srovnávací a teoretické perspektivě.“ In: Strmiska, Maxmilián (ed.), Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál, 529–550.

Hloušek, Vít (2008): „Chorvatsko: Mezi pokušením autoritatismu a evropskou integrací.“ In: Ladislav Cabada (ed.), Komparace politických systémů: Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, 162–281.

Hloušek, Vít a Lubomír Kopeček (2005): „Politické strany a stranické systémy ve srovnávací a teoretické perspektivě.“ In: Strmiska, Maxmilián (ed.), Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál, 9–54.

Horowitz, Donald L. (2003): „Electoral Systems: a Primer for Decison Makers.“ Journal of Democracy 14(4): 115-127. https://doi.org/10.1353/jod.2003.0078

Charvát, Jakub (2013): Politika volebních reforem v ČR po roce 1989. Praha: Grada.

Charvát, Jakub (2015a): „Politika volebních reforem jako podobor současné volební analýzy.“ In: Jakub Charvát (ed.), Pokušení vládnoucích: politika volebních reforem ve střední Evropě. Praha: Metropolitan University Prague Press, 11–19.

Charvát, Jakub (2015b): „Politika volebních reforem: analytický rámec.“ In: Jakub Charvát (ed.), Pokušení vládnoucích: politika volebních reforem ve střední Evropě. Praha: Metropolitan University Prague Press, 20–47.

Chytilek, Roman, Jakub Šedo, Tomáš Lebeda a Dalibor Čaloud (2009): Volební systémy. Praha: Portál.

Integrated Network for Societal Conflict Research (2016): Data Page [online]. Dostupné z: http://www.systemicpeace.org/.

Kasapović, Mirjana (2000): „Electoral Politics in Croatia 1990 – 2000.“ Politička misao 37(5): 3–20.

Kasapović, Mirjana (2010a): „Bosnia.“ In: Dieter Nohlen a Philip Stöver (eds.), Elections in Europe: a Data Handbook. Baden-Baden: Nomos, 319–350.

Kasapović, Mirjana (2010b): „Croatia.“ In: Dieter Nohlen a Philip Stöver (eds.), Elections in Europe: a Data Handbook. Baden-Baden: Nomos, 399–426.

Kasapović, Mirjana (2010c): „Macedonia.“ In: Dieter Nohlen a Philip Stöver (eds.), Elections in Europe: a Data Handbook. Baden-Baden: Nomos, 1271–1294.

Kasapović, Mirjana (2010d): „Serbia.“ In: Dieter Nohlen a Philip Stöver (eds.), Elections in Europe: a Data Handbook. Baden-Baden: Nomos, 1699–1732.

Kasapović, Mirjana (2012): „Voting Rights, Electoral Systems, and Political Representation of Diaspora in Croatia.“ East European Politics & Societies 26(4): 777-791. https://doi.org/10.1177/0888325412450537

Katz, Richard S. (2008): „Why are There so many (or so few) Electoral Reforms?“ In: Michael Gallagher a Paul Mitchell (eds.), The Politics of Electoral Systems. New York: Oxford University Press, 57–78.

Klíma, Michal (1998): Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix

Komar, Olivera a Zlatko Vujović (2007): „Europeanisation of National Political Parties and Party System: Case Study of Montenegro.“ Politics in Central Europe 3(1–2): 51–70.

Krejčí, Oskar (2006): Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing.

Krulík, Oldřich (2011): „Politická geografie: úvod do politické geografie.“ In: Miroslav Novák (ed.), Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 203–253.

Kubát, Michal (2011): „Demokratické politické režimy.“ In: Miroslav Novák (ed.), Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 697–723.

Lebeda, Tomáš (2008): Volební systémy poměrného zastoupení: mechanismy, proporcionalita a politické konsekvence, Praha: Karolinum.

LeDuc, Lawrence, Richard G. Niemi a Pippa Norris, eds. (2002): Comparing Democracies 2: New Challenges in the Study of Elections and Voting. Thousand Oaks: Sage.

Lijphart, Arendt (1994): Electoral Systems and Party Systems: a Study of Twenty-seven Democracies 1945–1990. Oxford: Oxford University Press.

Lipset, Seymour Martin a Stein Rokkan (1967): Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives. New York: Free Press.

Manning, Carrie (2004): „Elections and Political Change in Post-War Bosnia and Herzegovina.“ Democratization 11(2): 60–86. https://doi.org/10.1080/13510340412331294212

Massicotte, Louis a André Blais (1999): „Mixed Electoral Systems: A Conceptual and Emipircal Survey.“ Electoral Studies 18(3): 341–366. https://doi.org/10.1016/S0261-3794(98)00063-8

Massicotte, Louis a André Blais (2000): „Constitutions and Elections“ In: Richard Rose (ed.), International Encyclopedia of Elections. London: Macmillan.

Mjekiqi, Shqipe a Michael Gallagher (2015): „The parliamentary elections in Kosovo, June 2014.“ Electoral Studies 38: 106–109. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.01.002

Montenegro (2007): Constitution of Montenegro.

Morrison, Kenneth (2009): Montenegro: a Modern History. London: I. B. Tauris.

Nohlen, Dieter (2010): „Elections and Electoral Systems.“ In: Dieter Nohlen a Philip Stöver (eds.), Elections in Europe: a Data Handbook. Baden-Baden: Nomos, 1–68.

Nohlen, Dieter a Philip Stöver, eds. (2010): Elections in Europe: a Data Handbook. Baden-Baden: Nomos.

Norris, Pippa (2004): Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. New York: Cambridge University Press.

Novák, Miroslav (2011): „Strany a stranické systémy.“ In: Miroslav Novák (ed.), Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 548–99.

Novák, Miroslav, ed.(2011): Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství.

Nový, Michal a Vlastimil Havlík (2012): „Vládnutí v Chor­vatsku: Tuđmanova smrt jako impuls pro koaliční spolu­práci?“ Acta Politologica 4(1): 71–97.

Organization for security and Co-operation in Europe (2016a): OSCE Mission in Kosovo – Elections [online]. 2016. Dostupné z: http://www.osce.org/kosovo/105096.

Organization for Security and Co-operation in Europe (2016b): Republic of Croatia parliamentary elections 8 November 2015 OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Final Report [online]. Dostupné z: http://www.osce.org/odihr/elections/croatia/ 223631?download=true.

Pavićević, Veselin, ed. (2007): Izbori i izborno zakonodavstvo u Crnoj Gori: 1990-2006. Podgorica: CEMI – Centar za monitoring.

Pelikán, Jan (2009a): „Chorvatsko.“ In: Miroslav Šesták (ed.), Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 609–626.

Pelikán, Jan (2009b): „Socialistická Jugoslávie.“ In: Miroslav Šesták (ed.), Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 493–582.

Pelikán, Jan (2016): „Aktuální situace a perspektivy vývoje států západního Balkánu.“ In: Jan Pelikán (ed.), Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 9–26.

Pirjevec, Jože (2000): Jugoslávie 1918–1992. Praha: Argo.

Podolnjak, Robert (2015): „Abolishing All Mechanisms for Fixing Elections: The Citizens' Initiative to Change the Electoral System of Croatia.“ Politička misao 52(4–5): 101–123.

Polity IV Project (2016): Polity IV Project [online]. Dostupné z: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.

Prtina, Srdjan (2005): „„Východní“ vs. „západní“ koncept nacionalismu: Případ Bosny a Hercegoviny.“ Politologický časopis 12(1): 27–39.

Renwick, Alan (2010): The Politics of Electoral Reform: Changing the Rules of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Renwick, Alan (2011): „Electoral Reform in Europe since 1945.“ West European Politics 34(3): 456–477. https://doi.org/10.1080/01402382.2011.555975

Republic of Kosovo (2008): Constitution of the Republic of Kosovo.

Republic of Macedonia (1991): Constitution of the Republic of Macedonia (2001, 2011).

Republic of Montenegro (1992): Constitution of the Republic of Montenegro.

Republic of Serbia (1990): Constitution of the Republic of Serbia.

Republic of Serbia (2006): Constitution of the Republic of Serbia.

Republika e Kosovës – Komisioni qendror i zgjedhjeve (2016): Skupštinski izbori – Rezultati [online]. Dostupné z: http://www.kqz-ks.org/en/parliamentary.

Republika Hrvatska (2011): Ustav Republike Hrvatske (1997, 1998, 2000, 2001, 2010, 2011).

Republika Makedonija – Državna izborna komisija (2016): Arhiva [online]. Dostupné z: http://www.sec.mk/.

Republika Slovenija – Državna volilna komisija (2016): Odločanje državljank in državlajnov [online]. Dostupné z: http://volitve.gov.si/.

Republika Slovenija (2016): Ustava Republike Slovenije (1997, 2000, 2003, 2004, 2006).

Republika Slovenije (1990): Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev delegatov v družbeno-politični zbor Skupštine Republike Slovenije 8. in 22. aprila 1990. In: Uradni list Republike Slovenije Leto XLVII, Številka 17. ISSN 0350-4964.

Republika Srbija – Republička izborna komisija (2016): Rezultati izbora [online]. Dostupné z: http://www.rik.parlament.gov.rs/latinica/arhiva.php.

Reynolds, Andrew (2000): „Designing Electoral Systems“ In: Richard Rose (ed.), International Encyclopedia of Elections. London: Macmillan, 58–66.

Reynolds, Andrew a Ben Reilly (eds.) (1997): The International IDEA Handbook of Electoral System Design. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Reynolds, Andrew, Ben Reilly a Andrew Ellis (eds.) (2005): Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Romancov, Michael (2004): „Politická geografie a geopolitika.“ In: Ladislav Cabada a Michal Kubát (eds.), Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 404–357.

Rose, Richard, ed. (2000): International Encyclopedia of Elections. London: Macmillan.

Rosůlek, Přemysl (2008a): Makedonie, Praha: Libri.

Rosůlek, Přemysl (2008b): „Makedonie: Po demontáži národního státu Makedonců.“ In: Ladislav Cabada (ed.), Komparace politických systémů: Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, 162–281.

Rychlík, Jan (2011): „Samostatné Slovinsko.“ In: Jan Rychlík (ed.), Dějiny Slovinska. Praha: Lidové noviny, 238–267.

Rychlík, Jan (2016a): „Chorvatsko.“ In: Jan Pelikán (ed.), Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 231–280.

Rychlík, Jan (2016b): „Makedonie.“ In: Jan Pelikán (ed.), Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 336–372.

Rychlík, Jan a Milan Perenćević (2007): Dějiny Chorvatska. Praha: Lidové noviny.

Rychlík, Jan a Miroslav Kouba (2003): Dějiny Makedonie. Praha: Lidové noviny.

Sartori, Giovanni (2001): Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: Sociologické nakladatelství.

Sartori, Giovanni (2005): Strany a stranické systémy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Sekelj, Laslo (2000): „Parties and Elections: The Federal Republic of Yugoslavia – Change Without Transformation.“ Europe-Asia Studies 52(1): 57–75. https://doi.org/10.1080/09668130098262

Shugart, Matthew S. (2008): „Inherent and Contingent Factors in Reform Initiation in Plurality Systems.“ In: André Blais (ed.), To Keep or To Change First Past The Post? Oxford: Oxford University Press, 7–60.

Skupština Crne Gore (2013): Complete results of parliamentary elections 1990-2012.docx., e-mailová korespondence s Jovanou Adžić <jovana.adzic@skupstina.me>

Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1976): The Constitution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia <1974>, Merrick, Cross-Cultural Communications, ISBN 0-89304-006-1.

Songstad, Nils Gunnar (2004): Republic of Croatia: Parliamentary Elections 2003. The Norwegian Centre of Human Rights/NORDEM.

State Union of Serbia and Montenegro (2003): Constitutional Charter of the State Union of Serbia and Montenegro.

Stojarová, Věra (2010): „The party system of Kosovo.“ In: Věra Stojarová a Peter Emerson (eds.), Party Politics in the Western Balkans. New York: Routledge, 151–166.

Stojarová, Věra a Peter Emerson, eds. (2010): Party Politics in the Western Balkans. New York: Routledge.

Stöver, Philip a Marian Gallenkamp (2010): „Montenegro.“ In: Dieter Nohlen a Philip Stöver (eds.), Elections in Europe: a Data Handbook. Baden-Baden: Nomos, 1365–1378.

Strmiska, Maxmilián (1999): „The Macedonian Multipartism.“ Středoevropské politické studie 1(1): nestránkováno.

Strmiska, Maxmilián (2000): „The Making of Party Pluralism in Montenegro.“ Středoevropské politické studie 2(3): nestránkováno.

Strmiska, Maxmilián (2001): „Polarizací k dynamickému pluralismu? Případ černohorského multipartismu.“ Středoevropské politické studie 3(3): nestránkováno.

Szajkowski, Bogdan (1999): „Elections and Electoral Politics in Macedonia.“ Transitions 40 (1–2): 55–82.

Šedo, Jakub (2007): Volební systémy postkomunistických zemí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Šedo, Jakub (2010a): „The party system of Bosnia and Herzegovina.“ In: Věra Stojarová a Peter Emerson (eds.), Party Politics in the Western Balkans. New York: Routledge, 85–98.

Šedo, Jakub (2010b): „The party system of Croatia.“ In: Věra Stojarová a Peter Emerson (eds.), Party Politics in the Western Balkans. New York: Routledge, 73–84.

Šedo, Jakub (2010c): „The party system of Macedonia.“ In: Věra Stojarová a Peter Emerson (eds.), Party Politics in the Western Balkans. New York: Routledge, 167–179.

Šístek, František (2008): Černá Hora. Praha: Libri.

Taagepera, Rein (1998): „Effective Magnitude and Effective Threshold.“ Eletoral Studies 17(4): 393–404.

Taagepera, Rein a Matthew S. Shugart (1989): Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems. New Haven: Yale University Press.

Taylor, Andrew (2005): „Electoral systems and the promotion of ‘consociationalism’ in a multi-ethnic society. The Kosovo Assembly elections of November 2001.“ Electoral Studies 24(3): 435–463. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2004.09.001

Tejchman, Miroslav a Jan Pelikán (2013): „Třetí Jugoslávie.“ In: Pelikán, Jan et. al., Dějiny Srbska. Praha: Lidové noviny, 507–550.

Vojtěchovský, Ondřej (2016): „Černá Hora.“ In: Jan Pelikán (ed.), Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 73–135.

Vujica, Dragoljub (ed.) (1980): Constitutional System of Yugoslavia. Belgrade: Jugoslovenska stvarnost.

Vuković, Ivan (2010): „The post-communist political transitiv of Montenegro: Democratization prior to Europeanization.“ Contemporary European Studies 5(2): 59–76.

Žíla, Ondřej (2016): „Bosna a Hercegovina.“ In: Jan Pelikán (ed.), Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 73–135.

Metriky

0

0


1495

Views

385

PDF views

883

HTML views