Korupce a postkomunismus

Roč.14,č.2–3(2012)

Abstrakt
After the fall of communist regimes at the turn of the 1990s, a new era of development began in many countries. The transformation from communism wasn’t always successful. It is this unfinished transformation which is, as many authors argue, one of the characteristics of post-communism. Post-communist political culture struggles with a number of problems originating in the institutional structure of collapsed regimes. One of them is the high level of corruption. Corruption is not, of course, specific only to post-communist countries. However, as statistical data provided by various organizations show, corruption flourishes in these countries. Moreover, post-communist corruption takes certain forms which are absent in other countries. We may, therefore, classify these forms as the institutional and cultural heritage of communist regimes. The goal of this paper is to introduce the nature of corruption and the causes behind the high level of corruption in post-communist countries; to identify changes which have taken place since the demise of communist regimes; and to present some of the measures employed to fight corruption, as well as the difficulties related to these measures.

Klíčová slova:
Corruption; Political Corruption; Post-Communism; Communism; Political Culture;
Biografie autora

Vladimír Naxera

PhDr. Vladimír Naxera, interní doktorand na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni, Avalon Business Center, Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň 3. Kontakt: vnaxera@kap.zcu.cz.
Reference

Åslund, A. (2007): How Capitalism Was Built. The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia, Cambridge, Cambridge University Press.
Berger, P. I. – Luckman, T. (1999): Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Cviklová, L. (2007): Politické a společenské postavení bývalých československých nomenklaturních elit v období tzv. normalizace. Okolnosti jejich rozkladu a vybrané aspekty jejich adaptace. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.
Dančák, B. – Hloušek, V. – Šimíček, V. (eds.; 2006): Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii, Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Durkheim, É. (2005): Suicide. a study in sociology, London a New York, Routledge.
Fisman, R. – Miguel, E. (2008): Economic Gangsters. Corruption, Violence, and the Poverty of Nations, Princeton a Oxford, Princeton University Press.
Frič, P. (1999): Korupční klima v ČR, in: Frič, P. a kol.: Korupce na český způsob, Praha, G plus G, s. 73–115.
Frič, P. a kol. (1999): Korupce na Český způsob, Praha, G plus G.
Frič, P. (2001): Korupce – deviantní chování, nebo sociální dezorganizace? Případ české policie. Sociologický časopis, roč. 37, č. 1, s. 65–72.
Frič, P. (2011): Systémová past. Protikorupční boj: zombie, či naděje demokracie. Respekt, on-line verze (http://respekt.ihned.cz/c1-52093540-systemova-past), [cit. 27. 07. 2012].
Glenny, M. (2009): McMafie. Praha, Argo a Dokořán.
Grajewski, A. (2004): Poland: Continuity and Change. Demokratizytsiya, roč. 12, č. 3, s. 451–463.
Green, P. – Ward, T. (2004): State Crime. Governments, Violence and Corruption, London a Sterling, Pluto Press.
Habermas, J. (2000): Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti, Praha, Filosofia.
Hislope, R. (2008): Corrupt Exchange in Devided Societies. The Invisible Politics of Stability in Macedonia, in: Orenstein, M. A. – Bloom, S. – Lindstrom, N. (eds.): Transnational Actors in Central and East European Transitions, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, s. 142–161.
Holmes, L. (1993): The end of communist power: anti-corruption campaigns and legitimitation crisis, Melbeurne, Melbourne University Press.
Holmes, L. (1997): Corruption and the crisis of the post-communist state. Crime, Law & Social Change, č. 27, s. 275–297.
Holmes, L. (2003): Political Corruption in Central and Eastern Europe, in: Bull, M. J. – Newell, J. L. (eds.): Corruption in Contemporary Politics, New York, Palgrave Macmillan, s. 193–206.
Howard, M. M. (2002a): Postcommunist Civil Society in Comparative Perspective. Demokratizatsiya, roč. 10, č. 3, s. 285–305.
Howard, M. M. (2002b): The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe, Cambridge, Cambridge University Press.
Johnston, M. (2001): The definitions debate. Old conflicts in new guises, in: Jain, A. K. (ed.): The Political Economy of Corruption, London a New York, Routledge, s. 11–31.
Jowitt, K. (1983): Soviet Neotraditionalism: The Political Corruption of a Leninist Regime. Soviet Studies, roč. 35, č. 3, s. 275–297.
Kabele, J. – Hájek, M. (2008): Jak vládli? Průvodce hierarchiemi reálného socialismu, Brno, Doplněk.
Karklins, R. (2002): Typology of Post-Communist Corruption. Problems of Post-Communism July/August 2002, s. 22–32.
Katz, R. – Mair, P. (1995): Changing Models of Party Organization and Party Democracy. Party Politics, roč. 1, č. 1, s. 5–28.
Keller, J. (2011): Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme, Praha, Sociologické nakladatelství.
Klitgaard, R. (1988): Controlling Corruption, Berkley, University of California Press.
Kopecký, P. – Spirova, M. (2011): 'Jobs for the Boys'? Patterns of Party Patronage in Post-Communist Europe. West Europen Politics, roč. 34, č. 5, s. 897–921.
Lampert, N. (1985). Whisteblowing in the Soviet Union, London, Macmillan.
Lupták, L. (2009): Štát. Acta Fakulty filozofické ZČU v Plzni, roč. 4, č. 3, s. 199–214.
Machonin, P. (1997): Social Transformation and Modernization. On Building Theory of Societal Changes in the Post-Communist European Countries, Praha: Sociologické nakladatelství.
Marada, R. (2003): Kultura protestu a politizace každodennosti, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Mareš, M. (2006): Vliv korupce na evropské systémy politických stran, in: Dančák, B. – Hloušek, V. – Šimíček, V. (eds.): Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii, Brno, Mezinárodní politologický ústav, s. 45–51.
Melich, J. S. (2005): Breaking the Postcommunist Liminality: The Transformation Process in Eastern Europe. Demokratizatsiya, roč. 13, č. 1, s. 117–139.
Merton, R. K. (1961): Social Problems and Sociological Theory, in: Merton, R. K. – Nisbet, A. R. (eds.): Contemporary Social Problems, New York: Harcourt, Brace and World, Inc., s. 697–737.
Müller, K. B. (2008): Politická sociologie, Praha, Portál.
Nye, J. S. (1967). Corruption and Political Development. a Cost-Benefit Analysis, in: Heidenheimer, A. J. (ed): Political Corruption: a Handbook, Transition Publishers, s. 963–983.
Roeder, P. G. (1999): The Revolution of 1989: Postcommunism and the Social Sciences. Slavic Review, roč. 58, č. 4, s. 743–755.
Rose-Ackerman, S. (2001): Political corruption and democratic structurec, in: Jain, A. K. (ed.): The Political Economy of Corruption, London a New York, Routledge, s. 35–62.
Sajó, A. (2003): From corruption to extortion: Conteptualization of post-communist corruption. Crime, Law and Social Change, roč. 40, č. 2-3, s. 171–194.
Sakwa, R. (1999): Postcommunism, Buckingham, Open University Press.
Scott, J. C. (1972): Comparative Political Corruption, Engelwood Cliffs, Prentice-Hall, Inc.
Smilov, D.(2007): Introduction: Party Funding, Campaign Finance and Corruption in Eastern Europe, in: Smilov, D. – Toplak, J. (eds.): Political Finance and Corruption in Eastern Europe. The Transition Period, Aldershot a Burlingon, Asghate, s. 1–31.
Smilov, D. – Toplak, J. (eds.; 2007): Political Finance and Corruption in Eastern Europe. The Transition Period, Aldershot a Burlingon, Asghate.
Schöpflin, G. (1984): Corruption, Information, Irregularity in Eastern Europe: a Political Analysis. Südosteuropa, roč. 33, č. 7-8, s. 389–401.
Staniszkis, J. (2006): Postkomunismus. Zrod hádanky, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Staniszkis, J. (2009): o moci a bezmoci, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.
Szelényi, I. – Treiman, D. J. (1992): Vývoj sociální struktury a rekrutace elit ve východní Evropě po roce 1989. Sociologický
asopis, č., s. 276–298.
Szelényi, I. – Szelényi, S. (1995): Circulation or reproduction of elites during the postcommunist transformation of Eastern Europe. Theory and Society, č. 24 (1995), s. 615–638.
Szelényi, I. – Szelényi, S. – Kovách, I. (1995): The making of the postcommunist elite: Circulation in politics, reproduction in the economy. Theory and Society, č. 24, s. 697–722.
Tabery, E. (2008). Vládneme, nerušit: opoziční smlouva a její dědictví, Praha, Respekt Publishing.
Uslaner, E. M. (2008a): Coping and Social Capital: the Informal Sector and the Democratic Transition, in: Lewandowski, J. D. – Znoj, M. (eds.): Trust and Transitions: Social Capital in a Changing World, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, s. 3–27.
Uslaner, E. M. (2008b). Corruption, Inequality, and the Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press.
Vymětal, P. (2006). Typologie korupce, in: Dančák, B. – Hloušek, V. – Šimíček, V. (eds.): Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii, Brno, Mezinárodní politologický ústav, s. 13–30.
Wacquant, L. (2009a): Prisons of poverty, Mineapolis a London, University of Minnesota Press.
Wacquant, L. (2009b): Punishing the poor. The neoliberal government of social insecurity, Durham a London, Duke University Press.
Weber, M. (1998): Politika jako povolání, in: Weber, M. – Havelka, M.: Metodologie, sociologie, politika, Praha, OIKOYMENH, s. 246–296.
Weber, M. (2006): Bureaucracy, in: Sharma, A. – Gupta, A. (eds): The Anthropology of the State, Blackwel Publishing, s. 49–70.
World Bank (2000): Anticorruption in Transition: a Contribution to Policy Debate, Washington, World Bank.

Metriky

849

Views

240

PDF views

548

HTML views