Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv

Roč.14,č.2–3(2012)

Abstrakt
The Czech Republic emphasizes in its foreign policy strategies the prominent place of the promotion of human rights. In order to be taken seriously, a state using normative argumentation should be credible – i.e. it should practice what it “preaches”. The article reduces the term “human rights credibility of a country” to its domestic performance (how it observes human rights at home), which is well covered by various reports of both governmental and non-governmental organizations, and its willingness to take on international human rights obligations. We quantitatively map how the Czech Republic signs and ratifies international treaties with a relevance to human rights and seek to determine, through comparison with other EU and Visegrad countries, if its self-presentation as a human rights observing and promoting country is credible.

Klíčová slova:
Human Rights; International Obligations; International Treaties; the Czech Republic; Normative Actor;
Biografie autora

Linda Janků

Linda Janků (134624@mail.muni.cz) – interní doktorandka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno; Centrum pro lidská práva a demokratizaci.

Jozef Janovský

Jozef Janovský (janovsky@mail.muni.cz) – magisterský student politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno.

Hubert Smekal

Hubert Smekal (hsmekal@fss.muni.cz) – odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzita, Joštova 10, 602 00 Brno; Centrum pro lidská práva a demokratizaci.

Katarína Šipulová

Katarína Šipulová (ksipulova@mail.muni.cz) – poradkyně pro evropské právo na zahraničním oddělení Nejvyššího soudu, Burešova 20, 657 37 Brno; doktorská studentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno; Centrum pro lidská práva a demokratizaci.
Reference

Aust, A. (2008): Modern Treaty Law In Practice, Cambridge, Cambridge University Press.
Baehr, P. (2000): Trials and errors: The Netherlands and human rights, in Forsythe, D. P. (ed.): Human Rights and Comparative Foreign Policy: Foundations of Peace, Tokyo, United Nations University, s. 49-86.
Bahýľová a kol. (2010): Ústava České republiky, Komentář, Praha, Linde Praha.
Bílková, V. (2004): Česká republika v mezinárodních organizacích, in: Pick, O. – Handl, V. (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, s. 211–226.
Burchill, S. (2001): Realism and Neo-realism. In Burchill, S. et al.: Theories of International Relations, New York, Palgrave.
Byers, M. (1999): Custom, Power and the Power of Rules, Cambridge, Cambridge University Press.
Čepelka, Č. – Šturma, P. (2008): Mezinárodní právo veřejné, Praha, C.H.Beck.
Česká národní rada (1992): Prohlášení České národní rady k parlamentům a národům světa, (http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/usneseni/u0116.htm), [cit. 12. 12. 2011].
Daner, A. M. – Simmons, B.A. (2007): Credible Commitments and the International Criminal Court, 2nd Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper, 1. Júna 2007, SSRN ( http://ssrn.com/abstract=991128), [cit. 12. 12. 2011].
Drulák, P. – Horký, O. a kol. (2010, eds.): Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj, Praha, Ústav mezinárodních vztahů.
European Council (1993): Conclusions of the Presidency, 21-22 June 1993, Copenhagen, on-line verze (http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/abc/72921_en.pdf), [cit. 12. 12. 2011].
Goodman, R. – Jinks, D. (2008): Incomplete Internalization and Compliance with Human Rights Law, The European Journal of International Law, roč. 19, č. 4, s.725-748.
Guzman, A. T. (2008): How International Law Works: a Rational Choice Theory, Oxford, New York, Oxford University Press.
Hathaway, O. A. (2007): Why Do Countries Commit to Human Rights Treaties?, Journal of Conflict Resolution, roč. 51, č. 4, s. 588-621.
Hollyer, J.R. – Rosendorff, B.P. (2009): Domestic Politics and the Accession of Authoritatian Regimes to Human Rights Treaties, Annual Midwest Political Science Association Convention, Panel on International Human Rights Agreements, New York University, April 4, 2009, https://files.nyu.edu/jrh343/public/MidWest_presentation.pdf, [cit. 12. 12. 2011].
Hrabálek, M. – Majerčík, L. – Smekal, H. (2009): Česká republika a lidská práva ve vnějších vztazích Evropské unie, in Kořan, M. (ed.): Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 149–163.
Landman, T. (2005): Protecting Human Rights: a Comparative Study, Washington D.C., Georgetown University Press.
Mikulka, V. (1999): The Dissolution of Czechoslovakia and Succession in Respect of Treaties, in: Mark, M. (ed.): Succession of States, Hague, Kluwer Law International.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (1999): Koncepce zahraniční politiky České republiky.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2000): Koncepce české zahraniční politiky v oblasti lidských práv na období let 2000 – 2002.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2003): Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003 - 2006. Schváleno vládou ČR 3.3.2003.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2011): Koncepce zahraniční politiky České republiky. Schváleno vládou 20. července 2011, http://www.mzv.cz/file/675937/koncepce_zahranicni_politiky_2011_cz.pdf, [cit. 12.12. 2011].
Mlsna, P. – Kněžínek, J. (2009): Mezinárodní smlouvy v českém právu, Teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifikace, vyhlašování a aplikace, Praha, Linde.
Moravcsik, A. (2005): Explaining International Human Rights Regimes: Liberal Theory and Western Europe, European Journal of International Relations, roč. 1, č. 2, s. 157-189.
Neumayr, E. (2008): Death Penalty: The Political Foundations of the Global Trend Towards Abolition, Human Rights Review roč. 9, s. 241–268.
Pštross, T. (2004): Problematika lidských práv v české zahraniční politice. In: Pick, O. – Handl, V. (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, s. 211–226.
Putnam, R. D. (1988): Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games, in International Organization, roč. 42, č. 3, s. 427-460.
Rada Evropy (2011): Simplified Chart of signatures and ratifications. Rada Evropy, Treaty Office, 31. 10. 2011, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTableauCourt.asp?MA=44&CM=16&CL=ENG, [cit. 31. 10. 2011].
Scott, J. (2000): Rational Choice Theory, in Browning, G. – Halcli, A. – Webster, F. (eds.): Understanding Contemporary Society: Theories of the Present, London, SAGE Publications.
Sikkink K. - Walling (2007): The Impact of Human Rights Trials in Latin America, Journal of Peace Research, roč. 44, č.4, s. 427-445, http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/POLI891_Sp11/articles/J-Peace-Research-2007-Sikkink.pdf, [cit. 31. 10. 2011].
Tomuschat, Ch. (2008): Human Rights. Between Idealism and Realism, 2. vyd., Oxford, Oxford University Press.
Týč, V. (1994): Přehled mezinárodně smluvní praxe České republiky v roce 1993, Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 2, č. 2.
UN Treaty Collection (2011), Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en, [cit. 31. 10. 2011].
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ze dne 16. prosince 1992.
Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, ze dne 15. prosince 1992.
Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ze dne 9. ledna 1991.
Waisová, Š. (2010): Tíha volby. Česká zahraniční politika mezi principy a zájmy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů.

Metriky

921

Views

145

PDF views

2140

HTML views