Krajské volby 2000–2008 v Libereckém kraji: mikroanalýza okresu Liberec

Pavel Maškarinec

Abstrakt

The article deals with a microsystem analysis of the 2000–2008 regional elections in the Liberec district, with focus on analysis of election participation and election results. There are analyzed sizes of election participation in relation with the number of inhabitants in each municipality, its geographical position, and socio-demographic characteristics of each municipality. Results of elections are compared at the level of each municipality and their categories. There are also observed a stability (a uniformity) of election participation and election results of particular political parties.

Bibliografická citace

Maškarinec, P. (2010). Krajské volby 2000–2008 v Libereckém kraji: mikroanalýza okresu Liberec. Středoevropské politické studie, 12(1), 45-78. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4467

Klíčová slova

Czech Republic; Liberec District; Liberec Region; Regional elections; Uniformity of election participation and election results;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, S. (2006): Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců: Volební podpora KSČ a KSČM v prostoru dnešního Olomouckého kraje v období 1929–1935 a 1996–2002, Evropská volební studia, roč. 1, č. 1, s. 38-60, on-line text (http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/001/03_EVS-EES_-
_Kontinuita_ci_diskontinuita_volicskych_vzorcu.pdf). [cit. 11. ledna 2010]

Balík, S. (2008a): Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994–2006, Brno, CDK.

Balík, S. (2008b): Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989–2006, Brno, CDK.

Bartoš, A. (2008): Nevolte zelené na Liberecku, varuje odvolaný kandidát, iDNES.cz, 18. 10. 2008, on‑line text <http://zpravy.idnes.cz/nevolte‑zelene‑na‑liberecku‑varuje‑odvolany‑kandidat‑p0r‑/domaci.asp?c=A081018_100941_domaci_adb>. [cit. 11.01. 2010]

Cabada, L. – Kubát, M. (2004). Úvod do studia politické vědy, Praha, Eurolex Bohemia.

Český statistický úřad (2001): Údaje ze sčítání 2001 – Základní informace o ČR, krajích, okresech a obcích, on‑line zdroj <http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/index>. [cit. 02. 02. 2010]

Český statistický úřad (2006): Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005. II. díl, Praha, Český statistický úřad.

Český statistický úřad (2009a): Uchazeči o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v obcích Libereckého kraje v letech 2001–2008, on-line zdroj <http://www.liberec.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/mesta_a_obce>. [cit. 2. února 2010]

Český statistický úřad (2009b): Vývoj počtu obyvatel v obcích okresu Liberec v letech 1994–2008: Okres Liberec, on-line zdroj <http://www.liberec.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/04_vyvoj_poctu_obyvatel_v_obcich>. [cit. 2. února 2010]

Český statistický úřad (2010): Liberecký kraj, on-line zdroj <http://www.liberec.czso.cz/>. [cit . 02. 02. 2010]

Daněk, P. (2000): Existuje politická kultura českého pohraničí?“, Geografie – Sborník České geografické společnosti, sv. 105, č. 1, s. 50-62.

Eibl, O. – Havlík, V. – Kyloušek, J. – Pink, M. (2009): Krajské volby 2008, Brno, CDK.

Havlíček, T. – Marada, M. (2004): Územní diferenciace v Česku, in: M. Jeřábek – J. Dokoupil – T. Havlíček a kol: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování?, Praha, Academia, s. 103-114.

Hendl, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat, Praha, Portál.

Karpaš, R. et al. (2001): Stalo se na severu Čech 1900/2000, Liberec, Nakladatelství 555.

Kostelecký, T. (1995): Rozdíly chování regionálních populací a jejich příčiny, Working Papers 95:5, Praha, SÚ AV ČR.

Kostelecký, T. (2009): Regionální rozdíly ve volebních výsledcích v České republice – parlamentní volby 1996–2006, Evropská volební studia, roč. 4, č. 2, s. 124-134, on-line text <http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/008/evs_4_2_2.pdf>. [cit. 11. ledna 2010]

Kostelecký, T. – Čermák, D. (2004): Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů, Sociologický časopis, roč. 40, č. 4, s. 469-487.

Kouba, K. (2007): Prostorová analýza českého stranického systému. Institucionalizace a prostorové režimy, Sociologický časopis, roč. 43, č. 5, s. 1017-1037.

Kyloušek, J. (2005): Volební mikroanalýza v českém prostředí, in: P. Fiala – M. Strmiska (eds.): Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody, Brno, CDK, s. 136-147.

Kyloušek, J. – Pink, M. (2007): Electoral support for the Communist Party of Bohemia and Moravia in parliamentary elections in the Czech Republic after 1990, Evropská volební studia, roč. 2, č. 2, s. 149-163, on-line text <http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/004/EVS_02_02_1.pdf>. [cit. 11. ledna 2010]

Pšeja, P. (2001): ČSSD po krajských volbách, in: L. Mrklas (ed.): Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře, Praha, CEVRO, s. 115-122.

Reif, K. – Schmitt, H. (1980): Nine Second-Order National Elections – A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results, European Journal of Political Research, Vol. 8, No. 1, pp. 3-44.

Řehák, S. (2004): Geografický potenciál pohraničí, in: M. Jeřábek – J. Dokoupil – T. Havlíček a kol: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování?, Praha, Academia, s. 67-74.

Sokol, P. – Mrklas, L. (2001): Úvod do volební geografie krajů v České republice – prostorová diferenciace volebních výsledků, in: L. Mrklas (ed.): Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře, Praha, CEVRO, s. 68-86.

Šaradín, P. (2003): Volební analýza krajských měst, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Politologica 2, Olomouc, VUP, s. 45-58.

Šaradín, P. (2004): Neparlamentní subjekty ve volbách do obecních zastupitelstev, Politologický časopis, roč. 11, č. 1, s. 109-120.

Šaradín, P. (2008): Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice, Olomouc, Univerzita Palackého.

Volby.cz – volební server ČSÚ, on-line zdroj <http://www.volby.cz/>. [cit. 2. února 2010]

Vráblíkova, K. (2008): Politická participace – koncepty a teorie, Politologický časopis, roč. 15, č. 4, s. 336–387.

Wilam, P. (2004): Situační analýza českého pohraničí, in: M. Jeřábek – J. Dokoupil – T. Havlíček a kol: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování?, Praha, Academia, s. 115-122.
Copyright (c) 2010 Pavel Maškarinec

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.