Voličská základna španělských politických stran v parlamentních a regionálních volbách

Roč.11,č.4(2009)

Abstrakt
The article deals with the electoral support of three Spanish parties (Spanish Socialist Workers Party, Popular Party, United Left) in parliamentary and regional elections. Three elections, which were realized between 1999 and 2009, are examined here. The paper is based on a historical approach and the method of analysing the area of electoral support, which shows the districts where the particular parties are successful in the long term. The main research question is whether the nationalist-regional cleavage can have the influence on the electoral support of political parties.

Klíčová slova:
Area of electoral support; IU; Parliamentary election; PP; PSOE; Regional election; Spain;
Biografie autora

Jan Kouřil

Kontakt: Jan Kouřil – Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno; e-mail: 237847@mail.muni.cz.

Michal Pink

Michal Pink – Institut pro srovnávací politologický výzkum/Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno; e-mail: pink@fss.muni.cz.
Reference

Álvarez, C. (2002): El Sindicato Único de Mineros de Asturias (SUM) 1922-1935, Espacio, Tiempo y Forma, Vol XV, No 15, pp. 279-315, on-line verze (http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie5-7066D45D-5790-BFE4-A8B7-D1F19AB131B3&dsID=PDF), ověřeno ke dni 5.5.2009

Bachoudová, A. (2008): Franco, Praha: KMa

Dvořáková, V. – Kunc, J. (2004): Španělsko. In Říchová, B. a kol.: Komparace politických systémů II, Praha: VŠE, pp. 163-199

Ferri, J. (2002): Las Comunidades Autónomas. In Román, P. (coord.): Sistema político español, Madrid: McGraw-Hill, pp. 287-314

Havlík, V. – Šedo, J. – Čaloud, J. (2004): Systémy poměrného zastoupení. In Chytilek, R. – Šedo, J. (eds.): Volební systémy, Brno: MPÚ, pp. 104-142

Hendl, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat, Praha: Portál

Herin, R. (1984): Geografía electoral de la Región de Murcia según las elecciones legislativas de junio de 1977 y de marzo de 1979 y las elecciones municipales de abril de 1979, Papeles de Geografía, Vol IX, No 9, pp. 9-58, on-line verze (http://revistas.um.es/geografia/article/view/41871/40251), ověřeno ke dni 5.5.2009

Laso Prieto, J. M. (2006): Historia del movimiento obrero en Asturias, El Catoplebas, Vol V, No 48, on-line text (http://www.nodulo.org/ec/2006/n048p06.htm), ověřeno ke dni 5.5.2009

Llera Ramo, F. J. (1998): Los rendimientos de los sistemas electorales de las Comunidades Autónomas: El predominio del bipartidismo imperfecto, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Vol XXI, No 82, pp. 127-157, on-line verze (http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_082_07.pdf)

Kunc, J. (2000): Stranické systémy v re/konstrukci, Praha: SLON

Martínez Cuadrado, M. (1991): Restauración y crisis de la monarquía, Madrid: Alianza Editorial

Ninou, C. (2002): La formación del sistema político español: evolución política y constitucional. In Román, P. (coord.): Sistema político español, Madrid: McGraw-Hill, pp. 13-39

Ocaña, F. A. – Oñate, P. (2005): Las elecciones generales de marzo de 1999 y los sistemas de partidos en España: ¿Tanto cambio electoral?, Revista Española de Ciencia Política, Vol VII, No 13, pp. 159-182, on-line verze (http://www.aecpa.es/archivos/publicaciones/recp/13/textos/05.pdf)

Porras Nadales, A. J. (1984): Geografía electoral de Andalucía, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Vol VII, No 28, pp. 151-169, on-line verze (http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_028_08.pdf), ověřeno ke dni 5.5.2009

Román, P. (2002): Los partidos y los sistemas de partidos. In Román, P. (coord.): Sistema político español, Madrid: McGraw-Hill, pp. 101-124

Strmiska, M. (1998): Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko, Brno: CDK

Strmiska, M. (1999): Nacionalistické strany a stranicko-politický systém v soudobém Španělsku. In Fiala, P. - Dančák, B.: Nacionalistické politické strany v Evropě, Brno: MPÚ, pp. 11-24

Strmiska, M. (2005): Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus. Pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických soustav, Brno: AP

Strmiska, M. – Hloušek, V. – Chytilek, R. – Kopeček, L. (2005): Politické strany moderní Evropy, Praha: Portál

Tamames, R. (1988): La República. La Era de Franco, Madrid: Alianza Editorial

Metriky

320

Views

194

PDF views