The Influence of the Concept of Authoritarian Personality Today

Roč.10,č.1(2008)

Abstrakt
This article will briefly introduce the concept of authoritarian personality as its team of authors T. W. Adorno, E. Frenkel-Brunswik, D. J. Levinson and R. N. Sanford, presented it, describe the contemporary influence of the concept and focus on possible implications for the study of non-democratic regimes. The reader will also learn about findings of political psychology and reflections about the concept of authoritarianism, including the approaches of S. Freud, E. Fromm, A. Maslow and others. The following text is based on the theoretical conclusions of political psychology, which by applying its scholarly perspective can uncover some contexts of the study of non-democratic regimes.

Klíčová slova:
Authoritarian personality; Authoritarianism; Non-democratic regime; Political psychology;
Biografie autora

Josef Smolík

Odborný asistent, Oddělení bezpečnostních a strategických studií, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno.
Reference

Adorno, T. W. – Frenkel-Brunswik, E. – Levinson, D. J. – Sanford, R. N. (1950): The Authoritarian Personality, New York, Harper.
Adorno, T. W. – Frenkel-Brunswik, E. – Levinson, D. J. – Sanford, R. N. (1969): The Authoritarian Personality, New York, Norton Library.
Atkinson, R. L. a kol. (2003): Psychologie, Praha, Portál.
Balík, S. – Kubát, M. (2004): Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha, Dokořán.
Brown, R. (2006): Meziskupinové vztahy, in: Hewstone, M. – Stroebe, W. (eds.): Sociální psychologie, Praha, Portál, s. 533-570.
Čermák, I. (1998): Lidská agrese a její souvislosti, Žďár nad Sázavou, Fakta.
Čermák, V. (1992): Otázka demokracie. 1. Demokracie a totalitarismus, Praha, Academia.
Drapela, V. J. (1997): Přehled teorií osobnosti, Praha, Portál.
Freud, S. (1997): Přednášky k úvodu do psychoanalýzy, Praha, Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.
Freud, S. (1999): Davová psychologie a analýza Já, in: Freud, S.: Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920–1924, Praha, Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.
Fromm, E. (1993): Strach ze svobody, Praha, Naše vojsko.
Fromm, E. (1994): Umění být, Praha, Naše vojsko.
Fromm, E. (1997): Anatomie lidské destruktivity: můžeme ovlivnit její podstatu a následky? Praha, Nakladatelství Lidové noviny.
Fromm, E. (2000): Umění naslouchat, Praha, Aurora.
Fromm, E. (2003): Psychoanalýza a náboženství, Praha, Aurora.
Funk, R. (1994): Erich Fromm, Praha, Nakladatelství Lidové noviny.
Giddens, A. (1999): Sociologie, Praha, Argo.
Hartl, P. – Hartlová, H. (2000): Psychologický slovník, Praha, Portál.
Heywood, A. (1994): Politické ideologie, Praha, Victoria Publishing.
Hole, G. (1998): Fanatismus. Sklon k extrému a jeho psychologické kořeny, Praha, Portál.
Hunt, M. (2000): Dějiny psychologie, Praha, Portál.
Kol. (1996): Velký sociologický slovník. 1. díl, A-O, Praha, Karolinum.

Metriky

2272

Views

431

PDF (English) views

5600

HTML (English) views