Transformations of Opposition and Dissent in Prague and Brno in the Era of “the Normalization Regime”: Resistance to the Communist Regime between 1969 and 1989

Martina Miklová

Abstrakt

The article deals with various periods and changes relating to opposition and dissent in the time of the Czechoslovak “normalized regime”. The text is divided into four parts, where the author analyses questions concerning a) term “the normalized regime”, b) different periods and expressions acceptable for each phase, c) activities produced by members of the resistance and d) the forms of repression used against protagonists of opposing and dissident movements by the Communist regime and its secret police. The main objective of the article is to draw attention to specific features of Prague and Brno’s oppositional environment and to make connections between the situation in the CSSR and international events.

Bibliografická citace

Miklová, M. (2007). Transformations of Opposition and Dissent in Prague and Brno in the Era of “the Normalization Regime”: Resistance to the Communist Regime between 1969 and 1989. Středoevropské politické studie, 9(4), 333-346. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4403

Klíčová slova

the Communist Party of Czechoslovakia; Dissent; “the Normalization Regime”; Opposition; Repression; Resistance; the Soviet Bloc;

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Notice: Electronic sources verified as of October 4, 2007.

Balík, S. – Hloušek, V. – Holzer, J. – Šedo, J. (2006): Politický systém českých zemí 1848–1989, Brno, MU – MPÚ.
Balík, S. – Kubát, M. (2004): Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Brno, Dokořán.
Blažek, P. (2005): Typologie opozice a odporu proti komunistickému režimu. Přehled koncepcí a limity bádání, in: Blažek, P. (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989, Praha, Ústav českých dějin FF UK – Dokořán, s. 10-24.
Cuhra, J. (2007): Kam nás to vedete? Křesťané a počátky života Charty 77, Soudobé dějiny, roč. XXIX, č. 2, s. 34-36.
Fiala, P. – Holzer, J. – Mareš, M. – Pšeja, P. (1999): Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice, Brno, MU – MPÚ.
Fiala, P. – Mikš, F. (1993, eds.): Podzemní univerzita. Vznik a organizace brněnských bytových přednášek a seminářů (1984–1989). Přednášky z filosofie a politologie, Brno, CDK.
Charta 77. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77 (2007): Dokumenty k Chartě 77. Charta 77, available at .
Linz, J. J. – Stepan, A. (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, Johns Hopkins UP.
Miklová, M. (2006): Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu, in: Balík, S. (ed.): Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích, Brno, CDK – ISPO, s. 73-88.
Otáhal, M. (1993): První fáze opozice proti takzvané normalizaci (1969–1972), in: Mandler, E. (ed.): Dvě desetiletí před listopadem 89, Praha, ÚSD AV ČR – Maxdorf, s. 11-33.
Otáhal, M. (1994): Opozice, moc, společnost 1969/1989. Příspěvek k dějinám „normalizace“, Praha, ÚSD AV ČR – Maxdorf.
Otáhal, M. (2002): Normalizace 1969–1989. Příspěvek ke stavu bádání, Praha, ÚSD AV ČR.




Copyright (c) 2007 Martina Miklová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.