Politická participace příslušníků autochtonních menšin ve Slovinsku

Roč.8,č.1(2006)

Abstrakt
The status of minorities is in the modern world generally considered to be one of the measures of consolidation of democracy. This text analyzes position of members of Italian and Hungarian minorities in Slovene political system and the rate of their political participation in the decision-making process. The first part of this study is based on the analysis of the Constitution of the Republic of Slovenia and other fundamental laws that determinate the position of autochthonous minorities in Slovenia. The second part subsequently deals with the real possibilities of minorities' representatives to influence political decisions and their ability to enforce their rights and claims both on the local and state level.

Klíčová slova:
National minority; autochthonous minority; ethnic minority; Italian minority; Hungarian minority; minority representation; political participation; decision-making process; Slovene political system;
Reference

Bufon, M. (1997): Prostorski aspekti manjšinske problematike v luči slovenskega socialnogeografskega in političnogeografskega proučevanja. In: Klemenčič, M.M. (eds., 1997): Socialnogeografski problemi. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filosofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Cabada, L. (2005): Politický systém Slovinska. Praha: SLON.
Cabada, L. - Dvořáková, V. a kol. (2004): Komparace politických systémů III. Praha: Oeconomica.
Constitution of the Republic of Slovenia (1993). Ljubljana: Uradni list republike Slovenije.
Devetak, S. (1974): National Minorities and Yugoslav Foreign Policy. In: Jončić, K. (eds., 1974): Nations and Nationalities of Yugoslavia. Beograd: Medjunarodna politika.
Dimitrijevic, N. (eds., 2000): Managing Multiethnic Local Communities in the Countries of the Former Yugoslavia. Budapešť: LGI Books.
Jesih, B. (2004): Italijani in Madžari v Sloveniji v perspektivi etničnih študij - participacija v politiki in pri urejanju javnih zadev. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, No 45, pp. 106-125.
Juberías, C.F. (2000): Post-Communist Electoral Systems and National Minorities: A Dilemma in Five Paradigms. In: Stein, J.P. (eds., 2000): The Politics of National Minority Participation in Post-Communist Europe. New York: East West Institute, pp. 31-64.
Grad, F. - Kančič, I. - Pogačnik, M. - Tičar, B. (2002): Constitutional System of the Republic of Slovenia: Structural Survey. Ljubljana: SECLI.
Klopčič, V. - Stergar, M. (eds., 1993): Ethnic Minorities in Slovenia. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.
Klopčič, V. - Stergar, M. (eds., 1994): Ethnic Minorities in Slovenia. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja.
Komac, M. (1999): Protection of Ethnic Communities in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Institute for Ethnic Studies.
Komac, M. (2001): Protection of Ethnic Communities in the Republic of Slovenia: the Case of the Italian Community. Ljubljana: Institut za narodnostna vprašanja.
Komac, M. (2002): Varstvo narodnih skupnosti v Sloveniji. In: Kalčina, L. - Polzer, M. - Žagar, M. (2002): Slovenija & evropski standardi varstva narodnih manjšin. Ljubljana: Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo - Informacijsko dokumentacijski center světa Evrope - Institut za narodnostna vprašanja, pp. 13-35.
Komac, M. (2003): Varstvo "novih" narodnih skupnosti v Sloveniji. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, No 43, pp. 6-33.
Krašovec, T. - Uglešič, K. - Velišček, J. (2002): Državni zbor republike Slovenije 1992-2002. Ljubljana: Oddelek za Državnega zbora republike Slovenije za informiranje.
Mrak, M. - Rojec, M. - Silva-Jauregui, C. (eds., 2004): Slovenia: from Yugoslavia to the European Union. Washongton, D.C.: World Bank.
Polzer., M. (2002): Evropska unija, zaščita narodnih manjšin in Slovenija. In: Kalčina, L. - Polzer, M. - Žagar, M. (2002): Slovenija & evropski standardi varstva narodnih manjšin. Ljubljana: Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo - Informacijsko dokumentacijski center světa Evrope - Institut za narodnostna vprašanja, pp. 55-79.
Rabičič, C. (2004): Ustavnopravno varstvo manjšinskih narodnih skupnosti v Sloveniji. Revus: revija za evropsko ustavnost, Vol. II, No 2, pp. 29-43.
Tremul, M. (2004): The Experiences of the Italian National Community in Slovenia. Camera di Stato, Ufficio del Deputato.
Ustava Republike Slovenije, Ljubljana, Uradni list republike Slovenije, 1992.
Ustava Socialistične republike Slovenije, Ljubljana, Dopisna delavska univerza, 1974.
Ustavno sodišče, 844, št.20/1998, str.1308, Uradni list republike Slovenije.
Ustavno sodišče, 844, št. 20/1998, str. 1312, Uradni list republike Slovenije.
Žagar, M. (2002): Nekateri novejši trendi razvoja varstva manjšin in (posebnih) pravic narodnih in drugih manjšin: Evropski kontekst. In: Kalčina, L. - Polzer, M. - Žagar, M. (2002): Slovenija & evropski standardi varstva narodnih manjšin. Ljubljana: Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo - Informacijsko dokumentacijski center světa Evrope - Institut za narodnostna vprašanja, pp. 91-122.

Internetové zdroje

Convention on Providing Special Rights for the Slovenian Minority Living in the Republic of Hungary and for the Hungarian Minority Living in the Republic of Slovenia, on-line text (http://htmh.hu).
Drzavni zbor republike Slovenije (http://www.dz-rs.si.).
Jalušič. V. (2003): Minority Protection in Slovenia: General Evaluation, on-line text (http://www.mirovni-institut.si/ eng_html/publications/Minority.doc).
Government Office for Hungarian Minorities Abroad (http://www.htmh.hu/en).
Open Society Institute (http://www.osi.hu/eumap/monitor.htm).
Pogodba o prijateljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, on-line text (http://www.mtaki.hu).
Služba vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (http://www.gov.si/svlr).
Statistični urad republike Slovenije (http://www.stat.si).
Statut Občine Dubrovnik, on-line text (http://www.sigov.si).
Statut Občine Hodoš, on-line text (http://www.sigov.si).
Statut Občine Izola, on-line text (http://www.sigov.si).
Statut Občine Koper, on-line text (http://www.sigov.si).
Statut Občine Lendava, on-line text (http://www.sigov.si).
Statut Občine Moravske Toplice, on-line text (http://www.sigov.si).
Statut Občine Piran, on-line text (http://www.sigov.si).
Statut Občine Šalovci, on-line text (http://www.sigov.si).
The Euromosaic Study: Hungarian in Slovenia, on-line text (http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/ languages/langmin/euromosaic/slov1_en.html).
The Euromosaic Study: Italian in Slovenia, on-line text ({http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/ languages/langmin/euromosaic/slov2_en.html}).
Urad vlade za informiranje (http://www.uvi.si).
Uradni list Republike Slovenije (http://www.uradni-list.si).
Vlada republike Slovenije, Urad za narodnosti (http://www.uvn.gov.si).
Winkler, P. (1997): Presentation of Political Representation of National Minorities in the Republic of Slovenia, on-line text (http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Minorities/1._GENERAL_PRESENTATION/Publications%20E.asp).
Zakon o doplnitvach zákona o evidenci volilne pravice, on-line text (http://www.2gov.si).
Zakon o evidenci volilne pravice, on-line text ({http://www.2gov.si}).
Zakon o lokalni samoupravi, on-line text ({http://www.2gov.si}).
Zakon o lokalnih volitvah, on-line text ({http://www.2gov.si}).

Metriky

473

Views

145

PDF views

406

HTML views