Tendencies in the Development of Czech Armed Forces at the Turn of the Millennium

Roč.7,č.2–3(2005)

Abstrakt
In the Czech Republic, military elites find it very difficult to persuade politicians and the public that they should spend more on defence, which is in agreement with the predictions of the theory. The decreasing willingness of the public to serve in the army is indicated, among others, by the growing numbers of those who choose to go into so called civilian service introduced as an alternative to military service in the period of the Federation. The gradual evolution towards the cadre-based army is to be understood in the context of new priorities in terms of the basic tasks the army is expected to fulfil. The way of the Czech Armed Forces (ACR) modernizing has been in agreement with the political strategy of building a reduced, modern army that, while designed primarily for the defence of the state territory, would also be ready to use part of its capacities to carry out various types of peace resolution operations. On the whole, we can conclude that the basic trends in the ACR modernization are basically in agreement with the main trends of the ongoing revolution in military affairs, provided, of course, one allows for the limitations of the Czech Republic (CR) financial resources.

Klíčová slova:
The Czech Republic; armed forces; military reform;
Biografie autora

Zdeněk Kříž

Odborný asistent katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU Brno.
Reference

Antušák, E. Armáda ČR na historické křižovatce (Army of the CR at historical crossroads). Vojenské rozhledy , n. 1.
Bezpečnostní strategie České republiky (Security strategy of the Czech Republic). (2003). Praha.
Bezpečnostní strategie České republiky (Security strategy of the Czech Republic). (2001). Praha.
Bezpečnostní strategie České republiky (Security strategy of the Czech Republic). (1999). Praha.
Bezpečnost, bezpečnostní politika a Armáda České republiky 2000 (Security, security policy and the Army of the Czech Republic 2002). (2000).
Reprezentativní výzkum názorů české veřejnosti (Czech public opinion representative sample research). Středisko empirických výzkumů. Praha.
Bredow, W. (1995). Die Zukunft der Bundeswehr. Gesellshaft und Streitkräfte im Wandel. Opladen.
Carrel, L.F. (1995). Demokratische und zivile Kontrolle von Sicherheitspolitik und Streitkräften, In: Demokratische und zivile Kontrolle von Sicherheitspolitik und Streitkräften. Bern.
Callaghan, J. - Kernic, F. (2001) Conscription and citizenship identity in Austria and Switzerland. Österreichiche Militärische Zeitschrift, č. 2.
Dandeker, Ch. (1997). Armáda v nové době (Army in modern times). In Sarvaš, Š. a kolektiv: Bezpečnost a armáda v moderní společnosti (Security and army in modern society). Praha.
Dandeker, Ch. (2000). Armed Forces and the Society Research in the United Kingdom. In: Kummel, G. - Prufert, A. (Eds.): Military Sociology: The Richness of a Discipline. Baden Baden.
Dandeker, Ch. - Gow, J. (2001) Strategic Peacekeeping: Military Culture and the Defining Moment. In: Gordon, D.S. - Toase, F.H.: (Eds.): Aspects of Peacekeeping.
Dandeker, Ch. - Mason, D. (2001). Military Culture and Modern Society: Civil Military Tensions and the Management of Change. Research Report for DERA, February.
Dandeker, Ch. (2001). Recruitment problems and the British armed forces: the emergence of a strategic approach to personnel issues in the United Kingdom. In: G. Harries-Jenkins, (Eds.): Recruitment to the All-Volunteer Force. US Army Research Institute for Behavioural and Social Science. January.
Eichler, J. (1991). Ministr obrany - voják nebo civilista (Minister of Defence - soldier or civilian). A-revue, č. 5.
Eichler, J. (2003). Reforma armády České republiky - časté změny a nejistá budoucnost (Reform of the Army of the Czech Republic - frequent changes and uncertain future). Bezpečnostní témata, č. 2.
Frank, L. (2001). Názory vybraných parlamentních českých politických stran na profesionalizaci ozbrojených sil České republiky (Selected Czech parliamentary political parties views on the professionalization of the Armed Forces of the Czech Republic). Obrana a strategie, č. 1.
Haltiner, K.W. (1985). Milizarmee. Bürgerleitbild oder angeschlagenes Ideal? Frauenfeld.
Kaprál, I. (2001). Hodnocení AČR a VZP civilní veřejností v roce 2000 (ACR and career soldiers evaluation by the civilian public at large). Informace z výzkumu č. 103. Oddělení výzkumů, Hlavní personální úřad Ministerstva obrany ČR.
Kaprál, I. (2001). Vnímání vojenského ohrožení a postoje veřejnosti k obraně (Perception of military threat by the public and its attitudes to defence.). Informace z výzkumu č. 106. Oddělení výzkumů, Hlavní personální úřad Ministerstva obrany ČR.
Kühnl: transportérů bude méně (Kühnl: there are going to be less personnel carriers). ATM 3/2005.
Koncepce výstavby armády do roku 1996 (The concept of the army build-up until 1996). (1993). Vojenské rozhledy, č. 7.
Ministerstvo obrany České republiky. (1994). Armádní ročenka 1993 (Army Yearbook 1993). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (1995). Armádní ročenka 1994 (Army Yearbook 1994). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (1996). Armádní ročenka 1995 (Army Yearbook 1995). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (1997). Armádní ročenka 1996 (Army Yearbook 1996). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (2003). Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky přepracovaná na změněný zdrojový rámec (The concept of the professional Army of the Czech Republic build-up adapted to a changed resource framework). A-revue, č. 24.
Ministerstvo obrany České republiky. (1997). Národní obranná strategie České republiky (National defence strategy of the Czech Republic). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (1998). Ročenka 1997 (Yearbook 1997). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (1999). Ročenka 1998 (Yearbook 1998). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (2000). Ročenka 1999 (Army Yearbook 1999). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (2001). Ročenka 2000 (Yearbook 2000). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (2002). Ročenka 2001 (Yearbook 2001). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (2003). Ročenka 2002 (Yearbook 2002). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (2003). Sborník vystoupení z národního semináře k reformě ozbrojených sil ČR připravené podle nových zdrojových podmínek (Proceedings of the National seminar on the ACR reform adapted to new resource conditions). Praha.
Ministerstvo obrany České republiky. (2003). Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003 - 2006 (The Concept of the foreign policy of the Czech Republic 2003 -2006). Praha.
Moskos, Ch. (1988). Institutional and Occupational Terms in Armed Forces. In: Moskos, Ch. - Wood, F.R. (Eds.): The Military: More Than Just a Job? Washington.
Moskos, Ch. (1991). Ozbrojené síly ve společnosti bez válek. Vojenský profesionál a problémy profesionalizace armád (Armed forces in a society without wars. The military professional and the problems of the professionalization of armed forces). Praha.
Moskos, Ch. (1992). Institucionální a zaměstnanecké trendy v ozbrojených silách (Institutional and employment trends in armed forces). In. Sborník ozbrojené síly a společnost. Praha.
Nečas, Petr: Moderní vojsko pro 21. století. Modrá šance pro bezpečnost země (Blue armed forces for the 21st century. Blue chance for the security of this country). Praha 2003. (programový dokument ODS (CDP program document))
Toffler, Alvin - Tofflerová, Heidi (2002): Válka a antiválka. Jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu Praha.
Vojenská strategie České republiky (Military strategy of the Czech Republic). (2002). Praha.
Vojenská strategie České republiky (Military strategy of the Czech Republic). (2004). Praha.
Záměr koncepce výstavby Armády ČR do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (Conception intent of the ACR build-up until 2002 with the prospect until 2005). (1997). Zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti (Shortened version not containing classified information). Vojenské rozhledy, č. 2.

Metriky

945

Views

144

PDF (English) views

274

HTML (English) views