Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny na Těšínsku

Lubomír Kopeček

Abstrakt

This article deals with party representation of Polish minority in the Czech Republic – The Coexistence (Soužití). Author analyses history of this party, its program, organization and voters. Special focus of this article is engaged in Coexistence relations to other Polish organisations (the Congress of Poles in the Czech Republic and the Polish Union of Culture and Education). The main aim of the party activities is defense of the interests of Polish minority. Its position and role not only on the level of the Czech Republic, but on the regional level is marginal.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2003). Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny na Těšínsku. Středoevropské politické studie, 5(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3941

Klíčová slova

Coexistence; Polish minority; party; movement; elections;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura
Borák, M. (1996): Polská menšina v České republice, in: Gabal, I. (ed.): Menšiny v ČR a v sousedních zemích z perspektivy integrace České republiky do Evropské unie, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, s. 105 – 113.
Borák, M. (1998): Problémy polské menšiny v ČR v 90. letech, in: Sokolová, G., Šrajerová, O (eds.): Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století, Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, s. 230 – 241.
Branna, D. (2002): Życie społeczne mniejszości polskiej w ostatniej dekadzie XX wieku, in: Szymeckek, J. (ed.): Polaci na Zaolziu 1920 – 2000 - Poláci na Těšínsku, Czeski Cieszyn, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, s. 167 – 172.
Cigánek, F. (1992): Kronika demokratického parlamentu 1989 – 1992, Praha: Cesty.
Doliwa, J. (1992): Klub Polski w Pradze, Praha, Olza.
Fiala, P., Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Brno, Barrister et Principal.
Gawrecki, D. (1992): Těšínsko v období mezi světovými válkami, in: Borák, M., Gawrecki, J. (1992): Nástin dějin Těšínska, Praha, Advertis, s. 81 – 101.
Gawrecki, D. (2000): Polské politické strany v Habsburské monarchii a v Československé republice, in: Marek, P. a kol.: Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 – 1998, Olomouc, Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci, s. 238 – 243.
Janák, D., Krol, J., Prokop, R. (1992): Základní rysy vývoje československého Těšínska po roce 1945, in: Borák, M., Gawrecki, J. (eds.): Nástin dějin Těšínska, Praha, Advertis, s. 102 – 117.
Jasiński, Z. (1997): Školství, in: Kadłubiec, K. D. a kol.: Polská národnostní menšina na Těšínsku a v České republice (1920 – 1995), Ostrava, FF Ostravské univerzity, s. 184 – 213.
Josiek, W. (1997): Společenské organizace a instituce, in: Kadłubiec, K. D. a kol.: Polská národnostní menšina na Těšínsku a v České republice (1920 – 1995), Ostrava, FF Ostravské univerzity, s. 149 – 164.
Kaplan, K. (1990): Pravda o Československu 1945 – 1948, Praha, Panorama.
Kopeček, L. (2002): Study of Interest Representation Development of Polish Minority in the Czech Republic, Středoevropské politické studie, roč. 4, č. 4 – http://www.iips/seps.html.
Nováková, M. (2002): Politické zastoupení polské menšiny v ČR, (nepublikovaná klauzurní práce), Masarykova univerzita v Brně, Katedra politologie.
Siwek, T. (1997): Demografická charakteristika Poláků v ČR, in: Kadłubiec, K. D. a kol.: Polská národnostní menšina na Těšínsku a v České republice (1920 – 1995), Ostrava, FF Ostravské univerzity, s. 43 – 66.
Siwek, T., Zahradnik, S., Szymeczek, J. (2001): Polská národní menšina v Československu, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV.
Statistická ročenka České a slovenské federativní republiky 1991 (1991), Praha, Federální statistický úřad, Český statistický úřad, Slovenský štatistický úrad.
Statistická ročenka České republiky 1995 (1995), Praha, Český statistický úřad.
Strmiska, M. (1998): Regionální strany a stranické systémy, Brno, CDK.
Toman, T. (2000): Coexistentia-Wspólnota działa dziesięć lat, Kalendarz Śląski, s. 197 – 200.

Internetové zdroje (statistické údaje, publicistické články, instituce):
Český statistický úřad – http://www.czso.cz; 10. 3. 2003
Informace o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin podle čl. 25 odstavce 1 Úmluvy – http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/rady.htm; 10. 3. 2003
Kongres Polaków w Republice Czeskiej – http://www.polonica.cz; 10. 3. 2002
MF Dnes, ročníky 1998 - 2002 - http://mfdnes.newton.cz; 10. 3. 2003
Polski Związek Kulturno – Oświatowy – http://www.pzko.cz; 10. 3. 2003
Sčítání lidu, domů, bytů 1991 (Český statistický úřad) - http://www.czso.cz/cz/sldb/index.htm; 10. 3. 2003
Sčítání lidu, domů, bytů 2001 (Český statistický úřad) - http://www.czso.cz/cz/sldb/index.htm; 10. 3. 2003
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna (informace z parlamentních zasedání) – http://www.psp.cz/eknih/; 10. 3. 2003

Tištěné materiály Soužití
Program hnutí Coexistentia-Soužití (1999), nestránkováno, vydavatel neuveden.
Programové cíle - Stanovy Soužití 1990, in: Jak a koho volit? Praha: Spektrum, s. 64 – 65.
Ruch Polityczny Coexistentia–Wspólnota w wyborach do przedstawicielstwa Okręgu Ostrawskiego, 12. 11. 2000 (2001), Český Těšín: Obecně prospěšná společnost Koegzistencja.
Ruch Polityczny Coexistentia–Wspólnota-Soužití: Kandydaci Wspólnoty w wyborach komunalnych z 13. –14. 11. 1998, místo vydání a vydavatel neuveden.
Stanovy politického hnutí Coexistentia-Soužití (2000), Český Těšín: Obecně prospěšná společnost Koegzistencja.
Volební program politického hnutí Coexistentia-Soužití do komunálních voleb 1.-2. 11. 2002, nedatováno, místo vydání a vydavatel neuveden.
Wybory komunalne 1.-2.11. 2002, Český Těšín: Obecně prospěšná společnost Koegzistencja.

Rozhovory s reprezentanty polské menšiny:
Rozhovor autora s předsedou Kongresů Poláků v ČR Józefem Szymeczkem 12. 3. 2003.
Rozhovor autora s předsedou politického hnutí Coexistentia-Soužití Władysławem Niedobou 27. 5. 2003.
Copyright (c) 2003 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.