Study of Interest representation development of Polish minority in the Czech Republic

Lubomír Kopeček

Abstrakt

This article deals with system of interest representation of Polish minority in the Czech Republic. Author analyses history of the Polish interests associations in the Czech Lands and their structure in the 20th century. Special aim of this article is engaged in important contemporary Polish organizations – the Congress of Poles in the Czech Republic and the Polish Union of Culture and Education.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2002). Study of Interest representation development of Polish minority in the Czech Republic. Středoevropské politické studie, 4(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3918

Klíčová slova

Polish minority; interest representation; Silesia;

Plný Text:

RTF (English) HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura / Bibliography

Borák, M. (1996): Polská menšina v České republice, in: Gabal, I. (ed.): Menšiny v ČR a v sousedních zemích z perspektivy integrace České republiky do Evropské unie, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, s. 105 – 113
Borák, M. (1998): Problémy polské menšiny v ČR v 90. letech, in: Sokolová, G., Šrajerová, O (eds.): Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století, Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, s. 230 - 241
Branna, D. (2002): Życie społeczne mniejszości polskiej w ostatniej dekadzie XX wieku, in: Szymeckek, J. (ed.): Polaci na Zaolziu 1920 – 2000 - Poláci na Těšínsku, Czeski Cieszyn, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, s. 167 - 172
Brokl, L. a kol. (1997): Reprezentace zájmů v politické systému České republiky, Praha, Slon
Doliwa, J. (1992): Klub Polski w Pradze, Praha, Olza
Fiala, P., Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Brno, Barrister et Principal
Gawrecki, D. (1992): Těšínsko v období mezi světovými válkami, in: Borák, M., Gawrecki, J. (1992): Nástin dějin Těšínska, Praha, Advertis, s. 81 - 101
Gawrecki, D. (2000): Polské politické strany v Habsburské monarchii a v Československé republice, in: Marek, P. a kol.: Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 – 1998, Olomouc, Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci, s. 238 - 243
Chrząstowski, M. (1998): Národnost polská, in: Balvín, J (ed.): Praha a národnosti, Praha, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy, s. 62 – 63
Janák, D., Krol, J., Prokop, R. (1992): Základní rysy vývoje československého Těšínska po roce 1945, in: Borák, M., Gawrecki, J. (eds.): Nástin dějin Těšínska, Praha, Advertis, s. 102 – 117
Jasiński, Z. (1997): Školství, in: Kadłubiec, K. D. a kol.: Polská národnostní menšina na Těšínsku a v České republice (1920 – 1995), Ostrava, FF Ostravské univerzity, s. 184 – 213
Josiek, W. (1997): Společenské organizace a instituce, in: Kadłubiec, K. D. a kol.: Polská národnostní menšina na Těšínsku a v České republice (1920 – 1995), Ostrava, FF Ostravské univerzity, s. 149 – 164
Kaplan, K. (1990): Pravda o Československu 1945 – 1948, Praha, Panorama
Rusková, H. (1997): Společenské a kulturní procesy, in: Kadłubiec, K. D. a kol.: Polská národnostní menšina na Těšínsku a v České republice (1920 – 1995), Ostrava, FF Ostravské univerzity, s. 67 – 84
Siwek, T. (1997): Demografická charakteristika Poláků v ČR, in: Kadłubiec, K. D. a kol.: Polská národnostní menšina na Těšínsku a v České republice (1920 – 1995), Ostrava, FF Ostravské univerzity, s. 43 – 66
Siwek, T., Zahradnik, S., Szymeczek, J. (2001): Polská národní menšina v Československu, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV
Sokolová, G., Hernová, Š, Šrajerová, O. (1997): Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku a jejich vzájemné vztahy, Opava, Tillia
Statistická ročenka České a slovenské federativní republiky 1991 (1991), Praha, Federální statistický úřad, Český statistický úřad, Slovenský štatistický úrad
Statistická ročenka České republiky 1995 (1995), Praha, Český statistický úřad
Zahradnik, S. (1997): Hospodářské organizace, in: Kadłubiec, K. D. a kol.: Polská národnostní menšina na Těšínsku a v České republice (1920 – 1995), Ostrava, FF Ostravské univerzity, s. 106 – 120

Internetové zdroje:

Český statistický úřad – http://www.czpo.cz. 10. 9. 2002
Informace o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin podle čl. 25 odstavce 1 Úmluvy – http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/rady.htm, 10. 9. 2002
Kongres Polaków w Republice Czeskiej – http://www.polonica.cz. 10. 9. 2002
Polski Związek Kulturno – Oświatowy – http://www.pzko.cz, 10. 9. 2002
Sčítání lidu, domů, bytů 1991 (Český statistický úřad) - http://www.czso.cz/cz/sldb/index.htm. 10. 9. 2002
Sčítání lidu, domů, bytů 2001 (Český statistický úřad) - http://www.czso.cz/cz/sldb/index.htm. 10. 9. 2002
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej - http://www.smp.wz.cz, 10. 9. 2002
Copyright (c) 2002 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.