Regionální rozrůzněnost, teritoriální cleavages a utváření stranicko-politických soustav. Ukrajinský případ

Lubomír Kopeček, Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Přirozenou a nepominutelnou součástí výzkumu procesu utváření nynější ukrajinské stranicko-politické soustavy je studium uplatnění teritoriálních cleavages a regionální rozrůzněnosti v tomto komplexním procesu. Vzhledem k naprosto zjevné regionální rozrůzněnosti Ukrajiny a evidentnímu politickému významu této rozrůzněnosti se tento fakt jeví jako nesporný a samozřejmý. Je ovšem třeba dodat, že tato samozřejmost s sebou přináší jistá úskalí a že se může z heuristického hlediska jevit poněkud kontraproduktivní, pokud - resp. nakolik - vede k oslabení či utlumení vcelku zdravých pochybností o smyslu a účelu aplikace nedostatečně adaptovaných tradičních konceptů a schémat (ať již rokkanovské či jiné provenience) v současném ukrajinském kontextu. Není naším záměrem pokoušet se zde o souhrnné posouzení způsobu a výsledků aplikace kupříkladu rokkanovské teorie cleavages v pracích, jež se v posledních letech zabývaly genezí ukrajinské stranicko-politické soustavy. Chceme při této příležitosti pouze upozornit na několik podle našeho názoru významných aspektů této problematiky a přispět k více sofistikovanému pojímání vazby mezi ukrajinskou soustavou politických stran, teritoriálními cleavages a “regionálním efektem” ve sféře ukrajinské stranické politiky. V této souvislosti nám jde – na úvod této stati – především o stručné zdůvodnění a obhajobu dvou klíčových tezí: 1. působení teritoriálních cleavages a regionální rozrůzněnosti na ukrajinskou stranicko-politickou soustavu nelze redukovat na zkoumání regionálně podmíněných a vyjádřených odlišností volebního chování ukrajinského elektorátu; 2. teritoriální cleavages (resp. konfigurace cleavages) a s nimi spjaté regionální politické subkultury je naprosto nezbytné posuzovat vždy v příslušných arénách či kontextech s přiměřeným rozlišováním primárních a sekundárních momentů jejich systémotvorného působení.

Bibliografická citace

Kopeček, L., & Strmiska, M. (2001). Regionální rozrůzněnost, teritoriální cleavages a utváření stranicko-politických soustav. Ukrajinský případ. Středoevropské politické studie, 3(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3872

Klíčová slova

cleavages; teritoriální cleavages; Ukrajina; stranicko-politické soustavy

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barša, Pavel, Strmiska, Maxmilián (1999): Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva, CDK, Brno.
Birch, Sarah (1995): Electoral Behaviour in Western Ukraine in National Elections and Referendums, 1989-91, Europe-Asia Studies, XLVII, , n.7, November 1995, s. 1145–1175, elektronická verze.
Birch, Sarah (1998): Electoral Systems, Campaign Strategies, and Vote Choice in the Ukrainian Parliamentary and Presidential Elections of 1994, Political Studies, XLVI, no. 1, s. 96–114.
Birch, Sarah (2000): Interpreting the Regional Effect in Ukrainian Politics, Europe--Asia Studies, LII, n. 6, s. 1017-1041, elektronická verze.
Bischof, Henrik (1994): Die Ukraine – Zeit der Unabhängigkeit, Fridrich Ebert Stiftung, Bonn.
BRAMA-Political Parties (http://www.brama.com/ua-gov/pol-detl.html).
Flora, Peter, Kuhnle, Stein, Urwin, Derek (red.) (1999): State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford University Press, Oxford, New York.
Freidenberg, Flavia (2000): Cuestión regional y política en Ecuador: Partidos de vocación nacional y apoyo regional, APSA Papers.
Gortat, Radzisława (1998): Ukraińskie wybory. Elekcja parlamentarna ´98 a partie polityczne, Fundacja Polska Praca, Warszawa.
Hesli, Vicki L., Reisinger, William M., Miller, Arthur R.: Political Party Development in Divided Societies: the Case of Ukraine, Electoral Studies, XVII, n. 2, June 1998, s. 235–256.
Hromada (http://www.hromada.kiev.ua/).
Istorija Ukrajini, Svit, L´viv 1998.
Kopeček, Lubomír (1998): Formování politických stran na Ukrajině v letech 1988 až 1994, Politologický časopis, V, č. 1, s. 103–114.
Kozakiewicz, Jerzy (1998): Ukraiński regionalizm i separatyzm. Z problematyki ustroju terytorialnego Ukrainy, Obóz, nr. 33, s. 47–56.
Kramarevs´kij, Oleksandr (1999): Politični partii i organizacii Ukrajini, Al´terpres, Kyjiv.
Kubicek, Paul (2000): Regional Polarisation in Ukraine: Public Opinion, Voting and Legislative Behaviour, Europe-Asia Studies, LII, n. 2, s. 273–294, elektronická verze.
Kuzio, Taras (1997): Ukraine under Kuchma, Macmillan Press LTD, London.
Madera, Andrzej, J. (2000): Ukraina na rozdrożu. Między Rosją a Europą, Firma “SAS” Wanda Tarnawska, Rzeszów.
Magosci, Paul. R. (1995): The Rusyn Question, Politična Dumka, VI, n. 2–3, s. 221–231.
Mainwaring, Scott (1993): Presidentialism, Multipartism, and Democracy. The Difficult Combination, Comparative Political Studies, XXVI, n. 2, July 1993, s. 198–228, elektronická verze.
Odushkin, Ostap (1999): Political cleavages and their translation into the party system of Ukraine, M.A. thesis, CEU, Budapest.
Pop, Ivan, Volodymyr, Halas (1994): Stanú se Zakarpatci štátotvorným národem?, Medzinárodné otázky, roč. III, č. 2, s. 33–42.
Römmele, Andrea (1999): Cleavage Structures and Party Systems in East and Central Europe, in: Lawson, Kay, Römmele, Andrea, Karasimeonov, Georgi (red.): Cleavages, Parties, and Voters. Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania, Praeger, Westport, London, s. 3–17.
Strmiska, Maxmilián (1998): Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko, CDK, Brno.
Wilson, Andrew (1997): Ukrainian Nationalism in the 1990s. A Minority Faith, Cambridge University Press, Cambridge.
Wilson, Andrew, Birch, Sarah (1999): Voting Stability, Political Gridlock: Ukraine's 1998 Parliamentary Elections, Europe-Asia Studies, LI, n. 6, September 1999, s. 1039–1068, elektronická verze.Copyright (c) 2001 Lubomír Kopeček, Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.