Utváření pólů a polarity v postautoritářských multipartismech: moldovský případ

Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Soudobá moldovská stranicko-politická soustava představuje velmi pozoruhodný předmět studia v rámci výzkumu vývoje postkomunistických (postsovětských) systémů či spíše quasi- nebo protosystémů politických stran, a to v několika různých oblastech badatelského zájmu (cf. Strmiska 2000). Jednu z těchto oblastí představuje vývoj pólů a polarity v postautoritářských stranicko-politických uspořádáních (cf. Strmiska 2001). Utváření stranicko-politických pólů jakožto formací ztělesňujících hlavní volebně-politické opce a hlavní operační jednotky příslušného stranicko-politického uspořádání a s tím související utváření polarity, zahrnující nejen ustavení určité konfigurace pólů, nýbrž do značné míry rovněž souboru predispozic pro reprodukci základních vzorců interakcí hlavních stranicko-politických formací, představuje klíčový moment v procesu profilování a “zrání” pluralitních kompetitivních systémů politických stran. Tak tomu bylo a je i v případě více nových (a více méně “nezralých”) stranicko-politických soustav, zrodivších se v rámci procesů transformace autoritářských a totalitárních režimů. Je ale třeba připomenout, že se zde jedná o osobitou kapitolu studia utváření stranicko-politické polarity. Dynamika a charakter vyústění procesu formování pólů a polarity v transformujících se politických systémech a politických obcích nemůže být totiž posuzován striktně podle stejných měřítek, jež nalezla uplatnění v případě stranických systémů, jimž bylo dopřáno “zrát” a rozvíjet se po dlouhá historická období v prostředí ušetřeném traumatizujících momentů mocensko-politické, socio-kulturní a případně i socio-ekonomické diskontinuity. Tato okolnost musí být vzata plně v úvahu při konstrukci perspektivy vhodné pro rozvoj efektivního zkoumání a srovnávání jevů spjatých s utvářením stranicko-politické polarity. Je přitom zřejmé, že takových potenciálních badatelských perspektiv, v kontextu studia profilování stranických systémů více či méně legitimních a aplikovatelných, je celá řada, přičemž v rámci každé z nich mohou být favorizovány různé postupy a pozornost věnována v různé míře jednotlivým aspektům zkoumané problematiky. Tato studie představuje pouze dílčí příspěvek k výzkumu polarity postautoritářských multipartismů, soustřeďující se na posouzení geneze konfigurace hlavních a vedlejších stran-pólů či aliancí-pólů v kontextu vývoje soudobého moldovského multipartismu (se zvláštním zřetelem k jeho evoluci v závěru devadesátých let XX. století), multipartismu, jenž by mohl být v řadě ohledů považován za příklad ”chaotické” (inchoate) či ”slabě institucionalizované” stranické soustavy s doposud málo stabilními, resp. obtížně identifikovatelnými vzorci převládajících stranicko-politických interakcí, jakož i s do značné míry neustálenými vazbami klíčového významu v komplexu společnost – politické strany a systém politických stran – stát.

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2001). Utváření pólů a polarity v postautoritářských multipartismech: moldovský případ. Středoevropské politické studie, 3(2). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3856

Klíčová slova

postautoritářské pluralismy; postautoritářské režimy; Moldávie

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ágh, A. (1998): The End of the Beginning: the Partial Consolidation of East Central European Parties and Party Systems, in: Pennings, P., Lane J.-E. (red.): Comparing Party System Change, Routledge, London, s. 202-216.
Alegerea Moldovei – Vybor Moldovy (http://www.alegeri-moldova.com/).
Alegeri Parlamentare (http://elections.parlament.md/).
Comisia Electorală Centrală - Alegeri în Republica Moldova (http://www.alegeri.md/).
Cotta, M. (1996): Structuring the New Party Systems after the Dictatorship. Coalitions, Alliances, Fusions and Splits during the Transition and Post-Transition Stages, in: Pridham, G., Lewis, P. G. (red.): Stabilising Fragile Democracies. Comparing New Party Systems in Southern and Eastern Europe, Routledge, London, New York, s. 69-99.
Crowther, W. (1997): The Politics of Democratization in Postcommunist Moldova, in: Dawisha, K., Parrot, B. (red.): Democratic Changes and Authoritarian Reactions in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova, Cambridge University Press, Cambridge, s. 282-329.
Fiala, P., Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Barrister & Principal, Brno.
Flux, (http://flux.press.md/).
International Foundation for Election Systems – Moldova, (http://www.ifes.md/).
Luceafărul, (http://home.moldpac.md/~luceafar/lhome.htm).
Martínez, R. (1998): El semipresidencialismo: estudio comparado, Working Paper 154/98, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Autònoma de Barcelona
(http://diba.es/icps/working_papers/docs/WP_I_154.html)
Munteanu, I. (nedat.): Republica semiprezidentialã. Itinerarii pentru o intelegere a sistemului politic din Republica Moldova, Arena Politicii, nedat. (http://www.ecst.csuchico.edu/~dinup/Political_Arena/republica.html).
Parlamentul Republicii Moldova (http://www.parlament.md/).
Partidul Democrat din Moldova (http://www.pdm.moldova.md/main/).
Partidul Popular Crestin Democrat (http://ppcd.dnt.md/romana/titlu.htm).
Shafir, M. (1998): Moldova’s Upcoming Parliamentary Elections (Part One; Part Two), RFE/RL Newsline, 19-20 March 1998.
Shafir, M. (1999): Lucinschi Baba and the Moldovan Parliamentary Deputies, RFE/RL Newsline, 13 July 1999.
Shafir, M. (2001): Moldova’s Elections Redrawing Regional Map?, RFE/RL Newsline, 6 March 2001.
Strmiska, M. (1998): Póly, polarita a utváření středo- a východoevropských multipartismů, Politologický časopis, V, č, 4, 1998, s. 347-365.
Strmiska, M. (1999a): Pluralita, polarita a geneze nových středo- a východoevropských systémů politických stran, in: Strmiska, M. (red.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita, Masarykova univerzita, Brno, s. 11-36.
Strmiska, M. (1999b): Fragmentace a polarita v latinskoamerických systémech politických stran, Politologický časopis, VI, č. 1, s. 4-30.
Strmiska, M. (2000): Moldavský multipartismus. Poznámka k interpretaci utváření moldavského systému politických stran (1990-1999), Středoevropské politické studie, II, č. 1, zima 2000 (http://www.iips.cz/cisla/texty/komentare/moldova100.html).
Strmiska, M. (2001): Póly a polarita v postautoritářských multipartismech.. Polarita, centrismus a transformace “středu” ve stranicko-politických soustavách Řecka, Španělska a Portugalska, Politologický časopis, VIII, č. 1, v tisku.
Uniunea Social-Democrata Furnica-Speranta, (http//www.furnica.md/usdfs/usdfsmain.htm).
Vybory – Reporter, (http://www.reporter.md/g_elect.html).
Waller, M. (1994): Groups Parties and Political Change in Eastern Europe from 1977, in: Pridham, G., Vanhanen, T. (red.): Democratization in Eastern Europe. Domestic and International Perspectives, Routledge, London, New York, s. 38-62.
Waller, M. (1996): Party Inheritances and Party Identities, in: Pridham, G., Lewis, P. G. (red.): Stabilising Fragile Democracies. Comparing New Party Systems in Southern and Eastern Europe, Routledge, London, New York, s. 23-43.
Copyright (c) 2001 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.