Schmidt. M., Tóth, Gy. L. (eds.): Transition with contradictions - The case of Hungary 1990-98

Libor Frank

Abstrakt

1. ed. Budapest, Kairosz Publishing Co. 1999. 421 s.

Přechod k demokracii v postkomunistických zemích (především ve Střední a Východní Evropě) se po pádu komunismu stal jedním z velkých témat sociálních věd a dostal se do centra pozornosti řady vědců a analytiků. Důkazem této skutečnosti je erupce titulů především západní provenience během 90. let na toto téma, k níž se během druhé poloviny dekády přidávají i práce středoevropských badatelů, analytiků a publicistů. Jestliže u publikací západní provenience můžeme vzhledem k delší tradici tranzitologie předpokládat propracovanější teoretickou bázi a schopnost přesnější komparace v širším měřítku, pak práce autorů pocházející ze zemí prodělávající přechod od komunistického k demokratickému systému jsou obohaceny nezastupitelnou osobní zkušeností a znalostí historického, sociálního, politického a kulturního kontextu.
Jednou z takových publikací je i kniha "Transition with contradiction - the case of Hungary 1990-98" (Přechod s protiklady- případ Maďarska 1990-98), snažící se zachytit obraz transformujícího se Maďarska devadesátých let v šestnácti studiích a esejích. Pod vedením historiků Márie Schmidtové a Lászó Gy. Tótha se na publikaci podílela řada autorů pocházejících původně především z akademického prostředí (historikové, sociologové, ekonomové, právníci), kteří se však během 90. let aktivně zapojili do transformačního procesu. Díky tomu, že většina z nich se pohybovala ve vrcholných kruzích establishmentu (vládní poradci, poslanci aj.), nabízí publikace zajímavý a zasvěcený (přestože místy i kontroverzní) pohled na uplynulé období nejnovějších maďarských dějin. Je nutné upozornit na skutečnost, že tento úhel pohledu je ovlivněn i společným politickým směřováním autorů, z nichž řada byla nebo je významnými aktivními členy pravicových politických stran, především konzervativně-liberální Aliance mladých demokratů (FIDESz) a konzervativního křesťansko-demokratického Maďarského demokratického fóra (MDF). Všichni členové autorského kolektivu jsou také členy Asociace maďarských občanských demokratů, která byla jedním z ohnisek spolupráce pravého středu před volbami v roce 1998. Tato recenze si neklade za cíl hodnocení všech příspěvků, jejichž kvalita je místy proměnlivá (asi nejslabším článkem celé knihy je elegie Andrásw Gergelyho "József Antall: Prime Minister of the Change of Régime"), proto se autor recenze zaměřil jen na vybrané nejzajímavější stati.

Bibliografická citace

Frank, L. (2000). Schmidt. M., Tóth, Gy. L. (eds.): Transition with contradictions - The case of Hungary 1990-98. Středoevropské politické studie, 2(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3844

Plný Text:

RTF HTMLCopyright (c) 2000 Libor Frank

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.