Stranický systém Litvy v letech 1996 - 2000 a problematika kontinuity jeho vývoje

Vít Hloušek

Abstrakt

Problematika konsolidace, její míry a důsledků plynoucích z toho pro politiku a politický systém obecně, je polem výzkumů a analýz, které se v současné době dostává stále více do popředí v rámci zkoumání procesů politické transformace v zemích střední a východní Evropy (nebo, chcete-li, transitologie). (Srov. Beyme 1999) Otázka konsolidace je přirozeně velmi důležitá rovněž pro posouzení mechanismů a tím i typologie jednoho ze subsystémů politického systému - stranické soustavy. Systém, který není alespoň do jisté nezbytné míry konsolidovaný, nemůže vykazovat nic takového, jako stabilní vzorce interakcí a reprodukce těchto vzorců, což jsou prvky, jejichž analýza je pro jakýkoliv pokus o klasifikaci a typologisaci daného systému klíčová. Zhruba deset let po pádu komunistického panství ve střední a východní Evropě pomalu nastává doba, v níž by alespoň v některých státech mohlo dojít k naplnění této nezbytné míry konsolidace. V našem příspěvku zaměříme svou pozornost na stranický systém Litvy v současné fázi svého vývoje. Jestliže bylo možno s jistou opatrností označit v souvislosti s deskripcí vývoje a analýzou litevské stranické soustavy v období do roku 1996 tento systém jako relativně konsolidovanou soustavu s tendencí k přiblížení se logikou fungování Sartoriho modelu umírněného pluralismu (Hloušek 1999:118), je nutno nyní konstatovat, že v posledních čtyřech letech došlo na litevské stranické scéně k závažným přesunům, které vyzývají k prozkoumání problematiky kontinuity vývoje litevského stranického systému po roce 1988 (respektive její míry či stupně) a následné hledání typu fungování stranického systému adekvátního litevské realitě. Následující článek by měl sloužit ke shrnutí podstatných momentů vývoje litevského stranického systému a jeho aktérů - politických stran, přičemž ústřední pozornost bude věnována letošním parlamentním volbám. Toto shrnutí pak bude doplněno pokusem o hledání odpovědi na výše naznačené otázky.

Bibliografická citace

Hloušek, V. (2000). Stranický systém Litvy v letech 1996 - 2000 a problematika kontinuity jeho vývoje. Středoevropské politické studie, 2(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3840

Klíčová slova

Litva; stranické systémy

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Elektronické materiály jsou citovány podle stavu v období září-říjen 2000.

A. Brazausko socialdemokratiné koalicija (http://www.brazauskas.lt)
Baltic States Report (http://www.rferl.org/balticreport)
BEYME, K. von (1999): Osteuropaforschung nach dem Systemwechsel. Der Paradigmawandel der “Transitologie”. Osteuropa Nr. 3, s. 285-304.
Central Europe Review (http://www.ce-review.org)
DANČÁK, B. (1999): Litevská republika. In: Dančák, B. (ed.); Pospíšil, I.; Rakovský, A.: Pobaltí v transformaci. Politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska (= Monografie MPÚ, svazek č. 3). Brno, s. 71-149.
FIALA, P.; STRMISKA, M. (1998): Teorie politických stran. Brno.
HLOUŠEK, V. (1999): Stranické systémy Litvy a Lotyšska ve srovnávací perspektivě. Politologický časopis č. 1, s. 104-120.
HLOUŠEK, V. (2000): Stranický systém Estonska. Středoevropské politické studie č. 2 (http://www.iips.cz/cisla/texty/clanky/estonsko200.html).
HUANG, M. (2000a): A Leap into the Unknown, Central Europe Review Vol 2, No 12.
HUANG, M. (2000b): Changing the Rules at the Half. Central Europe Review Vol 2, No 27.
HUANG, M. (1999a): War of Words Explodes. Central Europe Review Vol 0, No 31.
HUANG, M. (1999b): Who Runs Lithuania? Central Europe Review Vol 0, No 10.
Information about Lithuania (http://www.litnet.lt/litinfo)
KRUPAVIČIUS, A. (1998): The Post-communist Transition and Institutionalization of Lithuania’s Parties. Political Studies No 3, s. 465-491.
Lietuvos centro sajunga (http://www.lcs.lt)
Lietuvos demokratiné darbo partija (http://www.lddp.lt)
Lietuvos krikščioniu demokratu partija (http://www.lkdp.lt)
Lietuvos liberalu sajunga (http://www.lls.lt)
Lietuvos nacionaldemokratu partija (http://www.lndp.lms.lt)
Lietuvos partija “Socialdemokratija 2000” (http://www.socdem2000.lt)
Lietuvos politiniu kaliniu ir tremtiniu sajunga (http://www.lpkts.lt)
Lietuvos Respublikos Seimas (http://www.lrs.lt)
Lietuvos socialdemokratu partija (http://www.lsdp.lt)
Lietuvos valstiečiu partija (http://www.lvp.lt)
Lithuania - Constitution (http://www.uni-wuerzburg.de/law/lh00000_.html)
Lithuanian Ministry of Economy (1998): Lithuania. Country Profile. B. m.
Naujoji sajunga (socialliberalai) (http://www.nsajunga.lt)
Naujosios demokratijos partija (http://www.5ci.net/ndmp)
PREKEVIČIUS, N.; CLARK, T. D. (2000): Shifting Party Sands. Forecasting Lithuania’s political future. Central Europe Review, Vol 2, No 27.
Tévinés liaudies partija (http://www.tlp.lt)
Tévinés sajunga (Lietuvos konservatoriai) (http://www.tslk.lt)
The Law on Election To The Seimas of Republic of Lithiania (http://vingis.sc-uni.ktu.lt/polsci/elect-l.htm)
Copyright (c) 2000 Vít Hloušek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.