Bosensko-hercegovské lokální stranicko-politické pluralismy (Příspěvek k analýze voleb do obecních zastupitelstev v roce 2000 a vývoji lokálních stranicko-politických konfigurací)

Maxmilián Strmiska

Abstrakt


Z hlediska teorie systémů politických stran představuje studium bosensko-hercegovského stranicko-politického pluralismu - či spíše pluralismů - výjimečný a svým způsobem extrémní případ. Nejde zde přitom jen o zdůraznění obecně známého faktu, že komplexní problematika geneze etnicko-teritoriálních (regionálních, subregionálních, lokálních) politických formací, stejně jako procesů etnizace a regionalizace stranicko-politických uspořádání a jejich politických, systémotvorných důsledků se doposud nedočkala odpovídající reflexe v rámci teorie systémů politických stran. Bosensko-hercegovské stranické soustavy představují totiž výjimečné útvary i v užším perspektivě výzkumu etnicko-teritoriálních stranicko-politických fenoménů, ať již v substátních-regionálních kontextech a/nebo ve specifickém rámci heterogenních “složených” politických uspořádání, vyznačujících se primárně absencí silné překlenující národně-politické, státní identity, sekundárně pak absencí jediného “nesloženého” celostátního, více či méně homogenního prostoru volebně-politické soutěže. Je prostě třeba otevřeně přiznat, že v bosensko-hercegovské realitě je možnost efektivního uplatnění konceptů a schémat obvykle používaných pro analýzu a typovou charakteristiku systémů politických stran - přinejmenším doposud - velmi malá. Zároveň se však domnívám, že z hlediska žádoucího rozvoje zkoumání bosensko-hercegovských stranicko-politických pluralismů není legitimní ani účelné “prozatímně” vyřazovat tyto útvary z politologického badatelského horizontu, i když je pochopitelně třeba brát vážně například poukazy na skutečnost, že současná Bosna a Hercegovina je stále ještě do značné míry hybridním, zásahem zvnějšku konzervovaným útvarem-protektorátem a nikoli skutečně nezávislou politickou obcí (polity) a tudíž zde nelze předpokládat relativně dovršenou a účinnou stabilizaci vztahů politických aktérů v komplexu společnost - politické strany (systém politických stran) - stát. Proto není také možné pohlížet na bosensko-hercegovské pluralismy jako na skutečné, plnokrevné systémy či subsystémy politických stran, jež by snad bylo možné posuzovat rigorózně podle kánonu klasických typologií stranických systémů. Tak tomu není. Bosensko-hercegovské pluralismy představují spíše jakési “neúplné systémy”, polorozvinuté stranicko-politické soustavy vyznačující se omezeným stupněm “uspořádanosti” či “systémovosti”, jak pokud jde o jejich vnitřní charakteristické rysy a momenty vztahující se bezprostředně ke způsobu jejich fungování a reprodukce, tak i ve vztahu k povaze “vnějších” vazeb těchto útvarů a míře jejich autonomie vůči - široce pojatému - vnějšímu prostředí, resp. podnětům a vstupům z tohoto vnějšího prostředí přicházejícím.

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2000). Bosensko-hercegovské lokální stranicko-politické pluralismy (Příspěvek k analýze voleb do obecních zastupitelstev v roce 2000 a vývoji lokálních stranicko-politických konfigurací). Středoevropské politické studie, 2(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3837

Klíčová slova

Bosna a Hercegovina; Balkán; stranické systémy;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ágh, A. (1998a): Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans, Edward Elgar, Cheltenham.
Ágh, A. (1998b): The Politics of Central Europe, Sage, London.
Ágh, A. (1998c): The End of the Beginning: the Partial Consolidation of East Central European Parties and Party Systems, in: Pennings, P., Lane J.-E. (red.): Comparing Party System Change, Routledge, London, s. 202-216.
AIM - Alternativna Informativna Mreza (1994-2000), elektronické materiály (http://www.aimpress.ch/).
Allcock, J. B. (1991): Yugoslavia, in: Szajkowski, Bogdan (red.): New Political Parties of Eastern Europe and the Soviet Union, Longman, Harlow, s. 293-368.
Allcock, J. B. (1994): Bosnia and Hercegovina, in: Szajkowski, Bogdan (red.): Political Parties of Eastern Europe, Russia and the Successor States, Longman, Harlow, s. 79-89.
Barša, P., Strmiska, M. (1999): Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva, Brno, CDK.
Bielasiak, J. (1997): Substance and Process in the Development of Party Systems in East Central Europe, Communist and Post-Communist Studies, XXX, n. 1, March 1997, s. 23-44.
Burg, S. L. (1997): Bosnia-Herzegovina: a Case of Failed Democratization, in: Dawisha, K., Parrot, B. (red.): Politics, Power and Struggle for Democracy in South-East Europe, Cambridge University Press, Cambridge, s. 122-145.
Della Porta, D. (1999): La politica locale. Potere, istituzioni e attori tra centro e periferia, il Mulino, Bologna.
De Winter, L., Tursan, H. (red.) (1998): Regionalist Parties in Western Europe, London, Routledge.
European Forum (1999): Political Parties in Bosnia and Hercegovina, elektronické materiály (http://www.europeanforum.bot-consult.se/cup/bosnia/parties.htm).
Hislope, R. (1997): Intra-Ethnic Conflict in Croatia and Serbia: Flanking and the Consequences for Democracy, East European Quarterly, XXX, n. 4, January 1997, elektronická verze.
Horowitz, D. L. (1985): Ethnic Groups in Conflict, London, Berkeley, Los Angeles, University of California Press.
Horowitz, D. L. (1994): Democracy in Divided Societies, Democracy in the 1990. Global Issues in Transition, n. 6, January 1994, s. 139-158.
I Balcani (1998-2000), elektronické materiály (http://www.ecn.org/est/balcani/).
ICG-International Crisis Group (1997): Beyond Ballot Boxes: Municipal Elections in Bosnia and Hercegovina, ICG, dat. September 10, 1997
(http://www.intl-crisis-group.org/projects/bosnia/reports/bh26rep.htm).
ICG-International Crisis Group (1998): Changing Course?: Implications Of The Divide In Bosnian Croat Politics, ICG, dat. 13 August, 1998 (http://www.intl-crisis-group.org/projects/bosnia/reports/b37rep.htm).
ICG-International Crisis Group (2000): Bosnia’s Municipal Elections 2000: Winners and Losers, ICG, dat. 27 April 2000 (http://www.intl-crisis-group.org/projects/bosnia/reports/bh54rep.htm).
Ishiyama, J. T., Breuning, M. (1998): Ethnopolitics in the New Europe, Boulder, London, Lynne Rienner.
Letamendía, F. B. (1998): Juego de espejos. Conflictos nacionales centro-periferia, Madrid, Trotta.
Lijphart, A. (1977): Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration, , New Haven, London, Yale University Press.
Mainwaring, S. (1999): Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization. The Case of Brazil, Stanford University Press, Stanford.
Mair, P. (1997): Party System Change. Approaches and Interpretations, Clarendon Press, Oxford.
McGarry, J., O’Leary, B. (red.) (1995): The Politics of Ethnic Conflict Regulation. Case Studies of Protracted Ethnic Conflicts, London, Routledge.
OSCE BiH (2000): Municipal Elections 2000/Općinski izbori 2000. Final Municipal Elections Results, OSCE (Organization for Security and Co-Operation in Europe) BiH Elections Department, (http://www.oscebih.org/elections/eng/pre_results/scripts/final_res.htm).
Strmiska, M. (1998): Póly, polarita a utváření středo- a východoevropských multipartismů, Politologický časopis, V, n. 4, pp. 347-365.
Strmiska, M. (1998): Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko, CDK, Brno.
Strmiska, M. (1999): Pluralita, polarita a geneze nových středo- a východoevropských systémů politických stran, in: Strmiska, M. (red.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita, Msarykova univerzita, Brno, s. 11-36.
Truhlář, K. (1998): Bosna a Hercegovina (1990-1997). Geneze konfliktu a implementace míru, rkp. dipl. práce, FSS MU, Brno.
Copyright (c) 2000 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.