Janusz A. Majcherek: Pierwsza dekada III. Rzeczypospolitej 1989 – 1999

Lubomír Kopeček

Abstrakt

Práce filozofa a sociologa kultury Janusze Majcherka je věnovaná vývoji Polska po roce 1989. Nejde přitom o první pokus o zachycení tohoto relativně nového a dosud neukončeného období. Zmínit je možno například knihu historika a politologa Antoniho Dudka “První roky třetí Polské republiky 1989 – 1995” (Krakov 1997). Ovšem zatímco Dudek se zaměřil především na popis a analýzu politických dějin a další oblasti rozebírá jen okrajově (ekonomika, kultura atd.), Majcherek zvolil jiný přístup. Jeho cílem (byť to nikde v knize není výslovně řečeno) je komplexní zachycení událostí a změn, jimiž polská společnost prošla. Šířka tématu je taková, že vedle politických, hospodářských, sociálních a třeba i demografických otázek se kniha zabývá například i specifickým fenomén disco pola (pseudolidové hudby, která byla v Polsku velmi populární). Vzhledem k rozsahu knihy (270 stran textu, zbytek tvoří kalendárium důležitých dat, bibliografie a jmenný rejstřík) je nezamyšleným, ale nutným výsledkem takového přístupu určitá povrchnost některých rozebíraných témat (byť zdaleka ne všech). K tomu přistupuje ještě jeden rys a to často absentující hodnotící složka v závěru jednotlivých kapitol. Typicky je to vidět na kapitole o politických stranách, kdy sice autor poměrně přesně vykresluje polské potíže s formováním systému politických stran a správně si všímá některých příčin (charakter volebního systému, nadměrná váha osobností vůdců především u postsolidaritních stran atd.), ale v podstatě z uvedených faktů nevyvozuje žádný zásadní závěr nebo prognózu pro budoucnost.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2000). Janusz A. Majcherek: Pierwsza dekada III. Rzeczypospolitej 1989 – 1999. Středoevropské politické studie, 2(2). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3824

Klíčová slova

Janusz A. Majcherek; Polsko; polistopadové Polsko

Plný Text:

RTF HTMLCopyright (c) 2000 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.