Funkce vizuálních prostředků v učebnicích cizích jazyků na příkladech z učebnic češtiny jako cizího jazyka

Roč.13,č.1(2023)

Abstrakt

Metodologická studie na konkrétních ukázkách z učebnic češtiny jako cizího jazyka popisuje různorodé funkce, které mohou být realizovány vizuálními prostředky. Pozornost je věnována vztahu vizuálních prostředků a verbálního textu, jejich vzájemné komplementaritě a přínosnosti pro pochopení předávaných informací i jejich uchování v paměti. Dále článek poukazuje na nezbytnost vzdělávání autorů učebnic, učitelů i žáků a studentů v oblasti vizuální gramotnosti, tak aby dokázali vizuální prostředky co nejefektivněji didaktizovat a využívat, případně sami vytvářet. Sám text k tomu přispívá rozborem funkcí vizuálních prostředků v učebnicích češtiny jako cizího jazyka, zaměřuje se na vybrané funkce pedagogicko-didaktické a psychologické a popisuje, případně na ukázkách demonstruje jejich projevy na různých rovinách výuky jazyka od řečových dovedností přes výslovnost až po gramatiku nebo reálie. Upozorňuje také na didaktická rizika, která využívání vizuálních prostředků doprovázejí. Text tak podává učitelům základní přehled možností, jak vizuální prostředky v učebnicích využívat, tak aby z nich dokázali vytěžit maximum a zároveň byli schopni odhalit ty, jež jsou v nějakém ohledu problematické, nefunkční či projevující znaky některého z didaktických rizik.


Klíčová slova:
čeština jako cizí jazyk; didaktické riziko; pedagogicko-didaktická funkce; vizuální gramotnost; vizuální prostředek
Biografie autora

Petra Jirásková

ÚJOP UK

 

Mgr. Petra Jirásková, petra.jiraskova@ujop.cuni.cz, ÚJOP UK.

Vystudovala obor Český jazyk a literatura na FF UK v Praze, v současné době pokračuje v navazujícím doktorském studiu tamtéž. Již během studií začala působit jako lektorka češtiny pro cizince v jazykových školách a v kurzech pro účastníky programu Erasmus na FSV UK. Několik let také působila na ČVUT v Praze, kde metodicky a obsahově připravila předmět Akademické psaní, který také sama vyučovala. Od roku 2017 pracuje v Metodickém a odborném centru ÚJOP UK jako koordinátorka metodických kurzů češtiny jako cizího jazyka a jejich lektorka, od roku 2020 je vedoucí tohoto centra. V rámci metodiky se věnuje především tématům výuky bez zprostředkovacího jazyka, mluvení a využívání obrázků ve výuce. Je autorkou podcastu Hezky česky s Petrou Jiráskovou, který je určený studentům češtiny pro cizince.

 

 

Reference

Ballstaedt, S. P. (2009). Text und Bild: ein didaktisches Traumpaar. Bildendes Sehen, 45-55. [online]. Dostupné z: https://doi.org/10.1515/9783110548808-005

Bates, J., & Son, J. -B. (2020). English Vocabulary Learning with Simplified Pictures. TESL-EJ, 24(3), 1-20. [online]. Dostupné z: http://www.tesl-ej.org/pdf/ej95/a12.pdf

Carney, R. N., & Levin, J. R. (2002). Pictorial Illustrations Still Improve Students' Learning From Text. Educational Psychology Review, 14(1), 5-26. [online]. Dostupné z: https://doi.org/10.1023/A:1013176309260

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE). (2023). Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova. Retrieved January 17, 2023. [online]. Dostupné z: https://ujop.cuni.cz/UJOP-371.html?ujopcmsid=4:certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

Corder, P. (1969). The Visual Element in Language Teaching. Longman. Janko, T. (2015). Srovnávací analýza typů nonverbálních prvků v současných českých a německých učebnicích školní geografie. Pedagogická orientace, 25(2), 225-248. [online]. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/PedOr2015-2-225

Kubrická, J. (2006). Trend genderové korektnosti v učebnicích cizích jazyků. In J. Maňák & D. Klapko, Učebnice pod lupou. Paido. http://www.paido.cz/pdf/ucebnice_pod_lupou.pdf

Kůtová, V. (2004). Funkce ilustrace ve výchovně vzdělávacím procesu. E-Pedagogikum, 4(1), 72-77. [online]. Dostupné z: https://e-pedagogium.upol.cz/pdfs/epd/2004/01/08.pdf

Macek, Z. (1984). Obraz jako didaktický prostředek. Pedagogika, 34(4), 453-469. [online]. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=4896

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Portál. Mareš, J. (1995). Učení z obrazového materiálu. Pedagogika, 45(4), 318-327. [online]. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=3211%20title

Modelový test CCE-A1. (2023). Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova. Retrieved January 17, 2023. [online]. Dostupné z: https://arche.is.cuni.cz/images/zkousky/dokumenty/CCE-A1_modelova_varianta.pdf

Paivio, A. (1990). Mental Representations: a dual coding approach: a dual coding approach. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195066661.001.0001

Pešková, K. (2012a). Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Masarykova univerzita. Pešková, K. (2012b). Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny. Pedagogická orientace, 22(2), 243-265. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-2-243

Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Academia.

Průcha, J. (2009). Moderní pedagogika (4., aktualiz. a dopl. vyd). Portál. Průcha, J. (1998). Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Paido.

Pýchová, I. (1990). K funkci vizuálií v rozvoji osobnosti žáka. Pedagogika, 40(6), 669-684. [online]. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11079

Schwerdtfegerová (1993) cit. In: Ballstaedt, S. P. (2009). Text und Bild: ein didaktisches Traumpaar. Bildendes Sehen, 45-55. [online]. Dostupné z: https://doi.org/10.1515/9783110548808-005

Spousta, V. (2007). Vizualizace: gnostický a komunikační prostředek edukologických fenoménů. Masarykova univerzita.

Sternberg, R. J. (2009). Kognitivní psychologie. Portál.

Strejcová, P. (2012). Signální gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka [Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni]. https://theses.cz/id/dryv46/

Škodová, s. (2010): Specifika ilustrací v materiálech pro výuku češtiny jako cizího jazyka. In K. Hlínová (ed.): Sborník AUČCJ 2007–2009. Praha: Akropolis, s. 69–73.

Trahorsch, P., Bláha, J. D., & Janko, T. (2018). Analýza výzkumů vizuálií v učebnicích na příkladu učebnic s geografickým obsahem. Pedagogická orientace, 28(1), 111-134. [online]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/9164/pdf

Metriky

0

Crossref logo

0


95

Views

19

PDF views