Motivy uchazečů pro výběr FMV VŠE v Praze a jazykové preference studujících bakalářských programů

Roč.12,č.2(2022)

Abstrakt

Abstrakt: Studie prezentuje výstupy kvalitativního a kvantitativního výzkumu, jehož předmětem byly vedle motivace uchazečů o studium na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) i jazykové preference studujících v bakalářských programech FMV. Sběr dat proběhl formou anonymního dotazníkového šetření. V první části výzkumu byla prostřednictvím otevřené otázky zjišťována motivace studujících prvního ročníku pro volbu FMV VŠE. Cílem druhé části bylo zjištění vstupní úrovně znalosti druhého jazyka a preferencí a požadavků týkajících se výuky druhého a dalších cizích jazyků na VŠE. Za tímto účelem byl jako výzkumný nástroj zvolen polostrukturovaný dotazník. Z kvalitativní části výzkumu jednoznačně vyplývá, že si uchazeči volí FMV VŠE především díky kvalitní a široké nabídce výuky cizích jazyků, právě studium dvou cizích jazyků je nejčastěji uváděným motivem. Výzkum ukázal, že by se podstatná část respondentů (11 % určitě a 39 % pravděpodobně) pro studium na FMV VŠE nerozhodla, pokud by zde výuka druhého cizího jazyka nebyla povinnou součástí kurikula. Jako druhý nejčastější důvod je uváděn zájem o konkrétní obor a široké uplatnění na trhu práce. Kvantitativní šeření například ukázalo, že respondenti odhadují svoji vstupní jazykovou úroveň druhého jazyka jako nižší, než požaduje RVP na středních školách. Analýza dat pak ukázala i velký zájem studujících o třetí a čtvrtý cizí jazyk. Zatímco nejžádanějším druhým povinným jazykem je s velkým odstupem němčina, jako třetí nepovinný jazyk dle statistik dominuje španělština a jako čtvrtý italština.


Klíčová slova:
dotazníkové šetření; motivy pro výběr univerzity; odborný cizí jazyk; jazykové preference; FMV VŠE
Reference

Bakalářské studium. Proč studovat na FMV. Dostupné z https://fmv.vse.cz/bakalarske-studium/ [cit. 01.02.2022] Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ramcove-vzdelavaci-programy [cit. 01.02.2022]

Maturitní zkouška 2013-2021 – jarní zkušební období. Signální výsledky didaktických testů povinné zkoušky společné části MZ. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Cermat, červen 2021. https://data.cermat.cz/files/files/2021/MZ/MZ13-21_DIDAKTICKE_TESTY_signalni_vysledky_final.pdf [cit. 01.02.2022]

ZELENKA, M. a kol. (2019). Souhrnná zpráva o šetření absolvent 2018. Dostupné z https://www.msmt.cz/file/51597/ [cit. 01.02.2022]

Metriky

0

Crossref logo

0


244

Views

50

PDF views