Chyby ve výslovnosti češtiny u frankofonních studentů (čeština jako cizí jazyk, lingvodidaktická studie)

Pavla Poláchová

Abstrakt

Cı́lem předkládané studie1 je poukázat na lingvodidaktickou stránku problematiky
výslovnosti a zaměřit se na základě vlastnı́ho terénnı́ho výzkumu na nejčastějšı́ chyby ve
výslovnosti češtiny u frankofonnı́ch studentů. Studie je rozdělena na dvě části – teoretickou
a praktickou. Teoretická část obsahuje stručné pojednánı́ o postavenı́ fonetického plánu
ve výuce češtiny jako cizı́ho jazyka a zaměřuje se na hlavnı́rozdı́ly fonetického a fonologického
plánu češtiny a francouzštiny. Praktická část se věnuje dı́lčı́ analýze segmentálnı́
roviny konkrétnı́ch audio nahrávek. Jedná se o kombinovaný výzkum, použı́váme metody
kvantitativnı́a kvalitativnı́analýzy.

Klíčová slova

čeština jako cizı́ jazyk; čeština pro cizince; výslovnost; fonetika; francouzština; didaktika

Plný Text: