Inovace předmětů německého jazyka ve studijnı́ch programech Fakulty strojnı́ Západočeské univerzity v Plzni / Innovation of German Language Courses in Study Programmes of the Faculty of Mechanical Engineering of The University of West Bohemia in Pilsen

Blanka Blažková, Eva Kahounová

Abstrakt

Studenti bakalářského, magisterského i kombinovaného studia Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni mají možnost prohloubit si své jazykové dovednosti a znalosti prostřednictvím odborných kurzů vyučovaných v němčině. Změna obsahu kurzů studenty naučí lépe se pohybovat v německy mluvícím technickém prostředí. Cílem odborných jazykových kurzů je adekvátní příprava studentů na profesní život a zprostředkování prakticky zaměřených kompetencí. Po absolvování těchto kurzů studenti disponují velmi dobrou jazykovou kompetencí a mají také velmi dobré odborné znalosti v oblastech strojírenství, na něž se tyto kurzy specializují. Příspěvek je věnován nejen obsahu jednotlivých inovovaných kurzů, ale rovněž doplňkovým materiálům, které byly v rámci inovace předmětů vytvořeny.

Klíčová slova

inovace; technická němčina; sady testů; elektronické studijní opory; courseware; týdenní plány; VLE Moodle; e-learning; autentické nahrávky

Plný Text: