Status pozůstalých v současné společnosti

Monika Suchánska

Abstrakt

Od počátku 20. století převládá v západní společnosti spíše rezervovaný přístup ke smrti a posledním věcem člověka obecně, někteří autoři mluví přímo o tabuizaci smrti. K tomuto stavu přispívají jak medikalizace smrti, individualizace a sekularizace společnosti, tak i konzervativnost oblasti pohřebnictví. Pohřební obřad již není vnímán jako důležitý přechodový a odlučovací rituál a často bývá zcela eliminován. Tato studie pojednává o tom, jak tento stav ovlivňuje postavení pozůstalých v současné společnosti. Věnuje se tomu, co to znamená být pozůstalý, jaké chování se od lidí s tímto statutem očekává, jak k nim přistupuje jejich okolí a jaké formy pomoci vyhledávají.


Bibliografická citace

Suchánska, M. (2016): Status pozůstalých v současné společnosti. Anthropologia integra, 7(2), 75–81. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2016-2-75

Klíčová slova

smrt; pozůstalí; pohřeb; tabuizace; truchlení

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ariès, Philippe (2000): Dějiny smrti. Praha: Argo.

Davies, Douglas J. (2007): Stručné dějiny smrti. Praha: VOLVOX GLOBATOR

Davies, Douglas J. – Rumble, Hannah (2012): Natural Burial: Traditional – Secular Spiritualities and Funeral Innovation. Bloomsbury Academic.

Elias, Norbert (1998): O osamělosti umírajících v našich dnech. Praha: Nakladatelství Franze Kafky

Gorer, Geoffrey (1955): Pornography of death. Encounter, Vol. 5, No. 4., 49–52.

Kast, Verena (2015): Truchlení. Praha: Portál.

Kostelníková, Michaela (2012): Absence pohřebních obřadů v České republice: případová studie z Brna. Diplomová práce. Brno: Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita.

Kupka, Martin (2014): Psychosociální aspekty paliativní péče. Praha: Grada Publishing.

Maiello, Giuseppe (2005) Současné pohřební rituály v českých zemích na příkladu krematorií v Praze-Strašnicích, Zlíně a Plzni. Český lid, č. 1, 35–47.

Mareš, Jiří (2012): Posttraumatický rozvoj člověka. Praha: Grada Publishing.

Nešporová, Olga (2013): O smrti a pohřbívání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Přidalová, Marie (2008): Proč je moderní smrt tabu? Sociologický časopis, Vol. 34, No. 3, 347–361.

Rychlíková, Lucie (2014): Pracovníci pohřebních služeb jako součást formalizované péče o pozůstalé v České republice. Diplomová práce. Brno: Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita.

Stejskal, David – Šejvl, Jaroslav (2011): Pohřbívání a hřbitovy. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Suchánska, Monika (2014): Přírodní pohřebnictví – současný stav a další možnosti v českém prostředí. Diplomová práce. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita.

Sutcliffe, Pauline –Tufnell, Guinevere – Cornish, Ursula (1998): Working with the dying and bereaved. London: MACMILLAN PRESS LTD.

Šiklová, Jiřina (2013): Vyhoštená smrt. Praha: Kalich.

Špatenková, Naděžda (2013): Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada Publishing.

Špatenková et al. (2014): O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galén.

Walter, Tony (1990): Funerals and how to improve them. Kent: Hodder & Stoughton.

Yoder, Lonnie (1986): The funeral meal: A significant funerary ritual. Journal of Religion and Health, Vol. 25, No. 2, 149–160. https://doi.org/10.1007/BF01533245

https://doi.org/10.5817/AI2016-2-75