Etické aspekty řešení projektu Krizový distribuční systém

Roč.14,č.2(2023)
Anthropologia integra

Abstrakt

Problematika efektivní alokace vzácných zdrojů představovala jednu z klíčových etických otázek během závažného nedostatku zdravotnického materiálu v době pandemie onemocnění covid-19. Etické reflexe spravedlivého rozdělování vzácných zdrojů významně ovlivňovaly zavádění procesů, které minimalizují rizika a zároveň prosazují veřejný zájem a zvyšují přínosy pro jednotlivce a společnost. S multidisciplinárním týmem jsme navrhli a vyvinuli systém spravedlivé krizové distribuce strategického zboží v době krizí. Navržený mechanismus je založen na technologii využívající umělou inteligenci a algoritmy strojového učení. Cílem projektu s názvem Krizový distribuční systém bylo stanovení spravedlivé alokace vzácných zdrojů zavedením mechanismu obchodování s předem definovanými pravidly spravedlnosti, která vycházejí z etických teorií a principů. Článek se zabývá etickými aspekty krizového distribučního systému navrženého a vyvinutého na základě algoritmické teorie her s důrazem na spravedlnost v algoritmickém rozhodování.


Klíčová slova:
algoritmické rozhodování; alokace zdrojů; distributivní spravedlnost; etické aspekty; krizová distribuce; spravedlnost
Reference

Aumann, Robert J. – Maschler, Michael (1985): Game Theoretic Analysis of a Bankruptcy Problem from the Talmud. Journal of Economic Theory, 36(2), 195–213. doi: 10.1016/0022-0531(85)90102-4

Beauchamp, Tom L. – Childress, James F. (2019): Principles of Biomedical Ethics. 8th edition. New York: Oxford University Press.

Boardman, Anthony E. et al. (2018): Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

European Parliament (2020): Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies. (online). https://europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_EN.pdf

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (2019): Ethics guidelines for trustworthy AI. (online). https://aepd.es/sites/default/files/2019-12/ai-ethics-guidelines.pdf

Hill, James (2015): Soudný utilitarismus Johna Stuarta Milla. In: Čapek, Jakub et al. eds., Přístupy k etice II, 179–199. Praha: Filosofia.

IEEE Systems and Software Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society (2022): Part 7000: IEEE Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns during System Design. (online). https://standards.ieee.org/ieee/24748-7000/11098/

Janda, Jan (2008): Pojetí spravedlnosti v Platónově Ústavě a v Aristotelově Etice Nikomachově. Reflexe: Filosofický časopis, 35, 3–23.

Jedličková, Anetta (2022a): Etické konotace provádění klinických hodnocení léčivých přípravků během pandemie onemocnění covid-19. Vnitř. Lék., 68(1), 9–15. doi: 10.36290/vnl.2022.012

Jedličková, Anetta (2022b): Etické aspekty rozvoje umělé inteligence. Anthropologia integra, 13(2), 55–62. doi: 10.5817/AI2022-2-55

Jedličková, Anetta (2023): Etické konotace využívání systémů umělé inteligence ve společnosti. V recenzním řízení.

Jedličková, Anetta – Loebl, Martin – Sychrovský, David (2022): Critical Distribution System. Preprint, arXiv:2207.00898. doi: 10.48550/arXiv.2207.00898

Kant, Immanuel (1996): Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda.

Kant, Immanuel (2013): Náboženství v hranicích pouhého rozumu. Praha: Vyšehrad.

Kant, Immanuel (2014): Základy metafyziky mravů. Praha: Oikoymenh.

McDowell, John (1998): Mind, Value, and Reality. Cambridge: Harvard University Press.

O’Sullivan, Lydia – Aldasoro, Edelweiss – O’Brien, Áine et al. (2022): Ethical values and principles to guide the fair allocation of resources in response to a pandemic: a rapid systematic review. BMC Med Ethics 23(70). https://doi.org/10.1186/s12910-022-00806-8

Rawls, John (1995): Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing.

Sychrovský, David et al. (2023): Price of Anarchy in a Double-Sided Critical Goods Distribution System. In: Proc. of the 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2023), 582–590. London: IFAAMAS. doi: 10.5555/3545946.3598688

U.S. National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, Reports and Recommendations (1978): The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.

Metriky

0

Crossref logo

0


75

Views

16

PDF views