Kulturní plánování v kontextu městského a udržitelného rozvoje

Kateřina Vojtíšková, Markéta Poláková, Věra Patočková

Abstrakt

Cílem textu je představit kulturní plánování jako kulturně politický přístup široce rozšířený v zahraničí, který je vhodný také pro místní samosprávy v České republice. Součástí kulturního plánování je kulturní mapování, v rámci kterého se identifikují místní kulturní zdroje. Mezi přínosy tohoto přístupu k plánování patří prohlubování vztahů mezi kulturou a jinými oblastmi (kulturní cestovní ruch, sport, vzdělávání), podpora participace nebo zviditelnění přínosu kultury pro udržitelný místní a regionální rozvoj.

Bibliografická citace

Vojtíšková, K. – Poláková, M. – Patočková, V. (2016): Kulturní plánování v kontextu městského a udržitelného rozvoje. Anthropologia integra, 7(1), 69-78. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2016-1-69

Klíčová slova

Kulturní plánování; kulturní politika; kulturní zdroje; udržitelný rozvoj; městský rozvoj

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baeker, G. (2002): Beyond Garrets and Silos. Concepts, Trends and Developments in Cultural Planning. (online). http://uwsculturalplanning.files.wordpress.com/2013/09/baeker-report-on-cultural-planning.pdf.

Baeker, G. (2010): Rediscovering the wealth of places. A municipal cultural Planning handbook for Canadian communities. St. Thomas: Municipal World Inc.

Bianchini, F. (2013): Cultural Planning̀ and Its Interpretations. In: Young, G. – Stevenson, D., eds., The Ashgate Research Companion to Planning and Culture. Surrey, Burlington, VT: Ashgate Publishing Ltd., 377–391.

Bourdieu, P. (1986): The forms of capital. In: Richardson, J. G., ed., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood, 241–258.

Cultural Resource Mapping: A Guide for Municipalities (2010). (online). http://www.ontariomcp.ca/toolkits/CulturalResourceMapping_digital.pdf.

Čermák D. – Vobecká, J. a kol. (2011): Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

ČSÚ, NIPOS. (2014): Výsledky účtu kultury ČR za rok 2012. Praha: Český statistický úřad, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Duxbury, N. – Gillette, E. (2007): Culture as a key dimension of sustainability: Exploring concepts, themes, and models. Vancouver: Simon Fraser University.

Eagleton, T. (2001): Idea kultury. Brno: Host.

Evans, G. (2013): Cultural Planning and Sustainable Development. In: Young, G. – Stevenson, D., eds., The Ashgate Research Companion to Planning and Culture. Surrey, Burlington, VT: Ashgate Publishing Ltd., 223–238.

Evans, G. – Foord, J. (2008): Cultural mapping and sustainable communities: planning for the arts revisited. Cultural trends, 17(2), 65–96. DOI: https://doi.org/10.1080/09548960802090634

Florida, R. (2003): Cities and Creative Class. City & Community, 2(1), 3–19. DOI: https://doi.org/10.1111/1540-6040.00034

García, B. (2004): Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons from experience, Prospects for the Future. Local Economy, 19(4), 312–326.

Ghilardi, L. (2001): Cultural Planning and Cultural Diversity. In: Bennett, T., ed., Differing Diversities: Cultural Policy and Cultural Diversity. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 123–134.

Grodach, C. – Loukaitou-Sideris, A. (2007): Cultural development strategies and urban revitalization. International Journal of Cultural Policy, 13(4), 349–370. DOI: https://doi.org/10.1080/10286630701683235

Grogan, D. – Mercer, C. – Engwicht, D. (1995): The Cultural Planning Handbook. An essential Australian guide. St Leonards: Allen & Unwin.

Hawkes, J. (2001): The fourth pillar of sustainability. Culture´s essential role in public planning. Melbourne: The Cultural Development Network.

Horáková, H. (2012): Kultura jako všelék? Kritika soudobých přístupů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Jenks, C. (2005): Culture. London, New York: Routledge.

Khendriche Trhlínová, Z. (2014): Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium.

Kovacs, J. F. (2010): Cultural plan implementation and outcomes in Ontario, Canada. Cultural Trends, 19(3), 209–224. DOI: https://doi.org/10.1080/09548963.2010.495273

Kovacs, J. F. (2011): Cultural planning in Ontario, Canada: arts policy or more? International Journal of Cultural Policy, 17(3), 321–340. DOI: https://doi.org/10.1080/10286632.2010.487152

Kroeber, A. L. – Kluckhohn, C. (1952): Culture. A crtitical review of concepts and definitions. Cambridge, Massachusetss: Peabody Museum.

Landry, C. (2008): Creative City. A Toolkit for Urban Inovators. Second edition. London, Sterling, VA: Comedia.

Marková, B. – Slach, O. (2013): Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě. Sociální Studia/Social Studies, 10(4), 127–143.

Markusen, A. – Gadwa, A. (2010): Arts and Culture in Urban or Regional Planning. Journal of Planning Education and Research, 29(3), 379–391. DOI: https://doi.org/10.1177/0739456X09354380

Mercer, C. (2002): Toward Cultural Citizenship: Tools for Cultural Policy and Development. (online). http://ssrn.com/abstract=2153304.

Miles, M. (2005): Interruptions: Testing the Rhetoric of Culture Led Urban Development. Urban Studies, 42(5/6), 889–911. DOI: https://doi.org/10.1080/00420980500107375

MK (2009): Státní kulturní politika na léta 2009–2014. Praha: Ministerstvo kultury ČR.

MMR (2006): Strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

MMR (2010): Zásady urbánní politiky. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

MMR (2013a): Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014–2020. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj.

MMR (2013b): Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Mockovčiaková, A. (2006): Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury (zaměření na oblast místní a regionální kultury). Praha: NIPOS.

MŽP (2004): Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí.

MŽP (2010): Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR.

Patočková, V. – Čermák, D. – Vojtíšková, K., eds. (2012): Kultura v krajích České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

OSN (1992): Rio Declaration on Environment and Development. (online). http://www.jus.uio.no/lm/environmental.development.rio.declaration.1992/portrait.a4.pdf.

OSN (2013): Resolution UN, 20. 12. 2013, A/RES/68/223. (online).

Putnam, R. (2000): Bowling Alone. New York: Simon & Schuster.

Rowe, J. (2012): What’s Your Story? Cultural Mapping – Best Practices Manual for Rediscovering Small Town Canada. Wawa Cultural Mapping Project.

Sedláčková, M. (2012): Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Soukup, V. (2000): Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál.

Soukup, V. (2011): Antropologie: Teorie člověka a kultury. Praha: Portál.

Soukup, V. (2012): Pražská kulturologická škola. Culturologia 1(1): 12–19.

Stevenson, D. (2004): 'Civic gold' Rush: Cultural planning and the politics of the Third Way. International Journal of Cultural Policy, 10(1), 119–31. DOI: https://doi.org/10.1080/1028663042000212364

Stevenson, D. (2005): Cultural planning in Australia: Texts and contexts. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 35(1), 36–48. DOI: https://doi.org/10.3200/JAML.35.1.36-48

Stevenson, D. – Rowe, D. – McKay, K. (2010): Convergence in Britich Cultural Policy: The social, the cultural, and the economic. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 40(4), 248–265. DOI: https://doi.org/10.1080/10632921.2010.500926

Stewart, S. (2010): Cultural Mapping Toolkit. Vancouver: Creative City Network of Canada, 2010 Legacies Now.

Teaiwa, K. – Mercer, C. (2011): Pacific Cultural Mapping, Planning and Policy Toolkit. Secretariat of the Pacific Community.

Tittlebachová, Š. (2011): Turismus a veřejná správa. Praha: Grada.

Tylor, E. B. (1871): Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom. London: John Murray.

UCLG (2004): Agenda 21 for Culture. United Cities and Local Governments – Comittee on culture. (online). http://www.agenda21culture.net/index.php/ca/docman/agenda21/212-ag21en.

UCLG (2006): Advice on local implementation of the Agenda 21 for culture. United Cities and Local Governments – Comittee on culture. (online). http://www.lacult.org/docc/DocImplem_en.pdf.

UCLG (2010): Culture: fourth pillar of sustainable development. Policy statement. United Cities and Local Governments – Comittee on culture. (online). http://issuu.com/uclgcglu/docs/9890675406__en__culture_fourth_pillar_sustainable_?e=5168798/2754732.

UCLG (2015): Culture 21: Actions. United Cities and Local Governments – Comittee on culture. (online). http://www.agenda21culture.net/images/a21c/nueva-A21C/C21A/C21_015_en.pdf

Vojtíšková, K. – Mička, P. – Poláková, M. – Patočková, V. – Vajdová, Z. (2015): Metodika tvorby koncepčních dokumentů pro rozvoj kultury a podporu cestovního ruchu s využitím participativních přístupů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Vojtíšková, K. (2015): Co je kulturní plánování? Jak lépe pracovat s obecními rozpočty v oblasti kultury. A2 kulturní čtrnáctideník. 11(7), 26–27.

Vojtíšková, K. – Poláková, M. – Patočková, V. (2016): Cultural planning – new inspiration for local governments in the Czech context. Journal of Arts Management, Law, and Society 46(1), 22–33. https://doi.org/10.1080/10632921.2015.1121183

Williams, R. (1983): Keywords. A vocabulary of culture and society. New York: Oxford University Press.

https://doi.org/10.5817/AI2016-1-69