Etické aspekty kardiochirurgických operací u pacientů vyšší věkové kategorie

Roč.14,č.1(2023)
Anthropologia integra

Abstrakt

V kardiochirurgii se někdy setkáváme se starými pacienty, kteří vyžadují operaci srdce, avšak vzhledem ke svému vysokému věku jsou již pro operaci velmi rizikoví. Lékař v tomto případě řeší etické dilema, zda pacienta ve vysokém věku ještě s vyšším rizikem operovat a nabídnout mu takto šanci na prodloužení anebo zlepšení kvality života, anebo ho pro operaci odmítnout kvůli vysokému věku. To může být chápáno jako diskriminace kvůli věku.


Klíčová slova:
kardiochirurgie; etické aspekty; etická dilemata; etické principy; léčba pacientů vyšší věkové kategorie
Reference

Craig, J. M. – May, T. (2006): Evaluating the outcomes of ethics consultation. The Journal of Clinical Ethics, 17(2), 168–180.

Felšöci, M. – Toman, O. – Špinar, J. (2009): Specifika kardiologických postižení ve vyšším věku. Med. Pro Praxi, 6(5), 240–242.

Haškovcová, Helena (2010): Fenomén stáří. Havlíček Brain Team, 10–16.

Jedličková, Anetta (2020): Etické konotace léčby onemocnění covid-19. Vnitřní Lék., 66(7), E8–E12. doi.org/10.36290/vnl.2020.132

Jedličková, Anetta (2022): Etické konotace provádění klinických hodnocení léčivých přípravků během pandemie onemocnění covid-19. Vnitr Lek. 68(1), E9–E15. doi.org/10.36290/vnl.2022.012

Jonsen, A. R. – Siegler, M. – Winslade, W. J. (2019): Klinická etika. Překlad Jaromír Matějek. Stanislav Juhaňák – Triton.

Rabušic, L. (2002): Stárnutí populace jako pohroma nebo jako sociální výzva? (zamyšlení nad některými souvislostmi populačního stárnutí). Praha: VUPSV.

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb.m.s. [online]. [cit. 2022-09-10]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/96-2001-umluva-o-lid-pravech-a-biomedicine-100419.pdf.

Metriky

0

Crossref logo

0


117

Views

25

PDF views