Etické aspekty rozvoje umělé inteligence

Roč.13,č.2(2022)
Anthropologia integra

Abstrakt

Počítačové zpracovávání dat s využitím umělé inteligence se ve veřejném sektoru i v komerční sféře postupně stává každodenní rutinou, a zásadně tak zasahuje do rozličných osobních oblastí života lidí. S výrazným rozvojem algoritmického rozhodování při zpracování dat prostřednictvím technologie strojového učení neboli machine learning se do popředí odborných diskusí dostávají také etické aspekty při vývoji, zavádění a používání systémů využívajících při své činnosti různou míru autonomního rozhodování umělé inteligence. Článek si v jednotlivých částech klade za cíl obeznámit odbornou i laickou veřejnost s etickými principy, které jsou diskutovány specialisty v různých etických pokynech zabývajících se umělou inteligencí, s etickými aspekty, jež provází vývoj, implementaci a využívání autonomních a inteligentních systémů, a v závěru obeznamuje s problematikou formování příslušného etického rámce z praktického pohledu.


Klíčová slova:
algoritmické rozhodování, autonomní a inteligentní systémy, autonomní rozhodování, etické aspekty, etická dilemata, etické principy, umělá inteligence
Reference

Beauchamp, Tom L. – Childress, James F. (2019): Principles of Biomedical Ethics. 8th edition. New York: Oxford University Press.

Bostrom, Nick (2014): SUPERINTELLIGENCE: Paths, Dangers, Strategies. New York: Oxford University Press.

Di Fabio, Udo – Broy, Manfred – Brüngger, Renata J. (2017): Ethics Commission. Automated and Connected Driving. Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure of the Federal Republic of Germany. (online). https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/report-ethics-commission.pdf?__blob=publicationFile

Evropská komise (2018a): Umělá inteligence pro Evropu. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ, COM/2018/237. Brusel. (online). https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/umela-inteligence/Sdeleni-EK-k-AI.PDF

Evropská komise (2018b): Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Brusel. (online). https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/umela-inteligence/Koordinovany-plan-k-AI_1.pdf

Evropská komise (2021): Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTERÝM SE STANOVÍ HARMONIZOVANÁ PRAVIDLA PRO UMĚLOU INTELIGENCI (AKT O UMĚLÉ INTELIGENCI) A MĚNÍ URČITÉ LEGISLATIVNÍ AKTY UNIE. COM/2021/206. Brusel. (online). https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

Evropská komise (2022): Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci). COM/2022/496. Brusel. (online). https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_197605_prop_dir_ai_en.pdf

Evropský parlament a Rada EU (2016): NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). In: Úřední věstník Evropské unie. (online). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Evropský parlament (2020): Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií. (online). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_CS.pdf

Future of Life Institute (2021): Benefits & Risks of Artificial Intelligence. (online). https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (2019): Etické pokyny pro zajištění důvěryhodnosti UI. (online). https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_CS.pdf

Horizon 2020 Commission Expert Group to advise on specific ethical issues raised by driverless mobility (2020): Ethics of Connected and Automated Vehicles: recommendations on road safety, privacy, fairness, explainability and responsibility. Publication Office of the European Union. (online). https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89624e2c-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search

IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems (2019): Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems. 1st edition. (online). https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/ead1e.pdf?utm_medium=alias&utm_source=LI&utm_campaign=EAD1e&utm_content=report&utm_term=undefined

Jedličková, Anetta (2020): Etické konotace léčby onemocnění covid-19. Vnitřní Lék., 66(7), 8–12. doi: 10.36290/vnl.2020.132

Kopecký, Robin (2019): Morální problémy autonomních vozidel. Filosofický časopis, 67(2), 263–276.

Lokhorst, Gert-Jan C. (2018): Review of Martin Peterson: The Ethics of Technology: A Geometric Analysis of Five Moral Principles. Sci Eng Ethics, 24,1641–1643. (online). https://doi.org/10.1007/s11948-017-0014-0

Ministerstvo dopravy (2017): VIZE ROZVOJE AUTONOMNÍ MOBILITY. (online). https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/vize-rozvoje-autonomni-mobility?typ=download

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2019): Národní strategie umělé inteligence v České republice. (online). https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/umela-inteligence/NAIS_kveten_2019.pdf

Peterson, Martin (2017): The Ethics of Technology: A Geometric Analysis of Five Moral Principles. New York: Oxford University Press

Peterson, Martin (2018): The Ethics of Technology: Response to Critics. Sci Eng Ethics, 24, 1645–1652. (online). https://doi.org/10.1007/s11948-018-0062-0

Shrader-Frechette, Kristin (2017): Review of Martin Peterson: The ethics of technology. Notre Dame Philosophical Reviews. (online). http://ndpr.nd.edu/news/the-ethics-of-technology-a-geometric-analysis-of-five-moral-principles/

Metriky

0

0


293

Views

100

PDF views