Svazek 3: Rotunda a raně gotický kostel v Tasově. Archeologický výzkum v letech 2007 až 2013

Josef Unger, Robin Pěnička

Abstrakt

Při archeologickém výzkumu se podařilo objevit část půdorysu rotundy, upřesnit podobu raně gotického kostela spolu se sakristií a pohřební kaplí. Prozkoumány byly i hroby ze hřbitova, který obklopoval kostely ve 13. a 14. stol. Předložená práce obsahuje podrobnou nálezovou zprávu doprovázenou kresebnou i fotografickou dokumentací a základní vyhodnocení archeologických situací i lidských ostatků.

Bibliografická citace

Unger, J. – Pěnička, R. (2014): Rotunda a raně gotický kostel v Tasově. Archeologický výzkum v letech 2007 až 2013. Anthropologia integra - Series Monographica, sv. 3. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Klíčová slova

středověk; kostel; rotunda; hroby

Plný Text: