Svazek 2: Genderová antropologie

Adéla Šeredová Purschová

Abstrakt

Publikace „Genderová antropologie“ představuje teoretický úvod do studia genderu, tedy kulturně utvářené a sdílené pohlavní identity, ve společenských vědách, zejména v kulturní a sociální antropologii. Pojem gender se podle své základní definice vztahuje na sociální a kulturní rozdíly mezi pohlavími v protikladu k rozdílům biologickým. Publikace mapuje vývoj výzkumu genderu od jeho počátků sahajících k osvícenství, rozvoji vědy a vzniku hnutí za rovnoprávnost žen v devatenáctém století až po současnost. Hlavní těžiště této publikace spočívá v genderově zaměřené kulturní a sociální antropologii. Vzhledem k interdisciplinární povaze genderových studií publikace zasahuje také do oblasti psychologie a biologie a ukazuje souvislosti mezi poznatky těchto disciplín. Publikace se zakládá zejména na studiu a analýze zahraničních prací, primárně od anglosaských a francouzských autorů a autorek.

Bibliografická citace

Šeredová Purschová, A. (2014): Genderová antropologie. Anthropologia integra - Series Monographica, sv. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Klíčová slova

gender; pohlaví; kultura; antropologie

Plný Text: