Zákulisí výzkumu na téma percepce atraktivity lidského obličeje v kontextu stárnutí - strategie v rozhodování, úvahy a pozorování

Lada Pavlíková

Abstrakt

Článek se snaží postihnout pozadí výzkumu soustředěného na atraktivitu lidského obličeje v kontextu stárnutí. Počínaje popisem procesu rozhodování jakou metodologickou cestou se ubírat, přes účinné strategie při náboru dobrovolníků k fotografování, odhalení problému v nastolení neutrálního výrazu ve vyšším věku a konstrukci výběrového souboru respondentů, se autorka dostává k průběhu vlastního šetření. Cílem tohoto příspěvku není seznámit čtenáře s kvantitativně laděnými výsledky plynoucími ze statistických typů analýz. Cílem je představit jim „cestu“, po které se autorka v rámci výzkumu rozhodla jít, ukázat důvody, které jí k tomu vedly a nastínit, jak původní překážky na této cestě přeměnit ve „stavební materiál“, ze kterého je nakonec vystavěna.

Bibliografická citace

Pavlíková, L. (2014): Zákulisí výzkumu na téma percepce atraktivity lidského obličeje v kontextu stárnutí - strategie v rozhodování, úvahy a pozorování. Anthropologia integra, 5(2), 27-33. DOI:  http://dx.doi.org/10.5817/AI2014-2-27

Klíčová slova

lidský obličej; atraktivita; sympatie; stárnutí; neutrální výraz

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Etický kodex Anthropictures. (online) http://www.anthropictures.cz/wpcontent/uploads/2013/03/Etick%C3%BD_kodex_Anthropictures.pdf

Hendl, Jan (1999): Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum.

Hess, Ursula – Adams, Reginald B. – Simard, Annie – Stevenson, Michael T. – Kleck, Robert E. (2012): Smiling and sad wrinkles: Age-related changes in the face and the perception of emotions and intentions. Journal of Experimental Social Psychology, 48, 1377–1380. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.05.018

Jeřábek, Hynek (1993): Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova.

Katriak, Martin (1975): Metódy a techniky sociologického výskumu. Bratislava: Veda.

Langlois, J. H. – Kalakanis, L. E. – Rubenstein, A. J. – Larson, A. D. – Hallam, M. J. – Smoot, M. T. (2000): Maxims or Myths of Beauty ? A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 126, 390–423. https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.3.390

Malatesta, C. Z. – Fiore, M. J. – Messina, J. J. (1987): Affect, personality, and facial expressive characteristics of older people. Psychology and Aging, Vol 2(1), 64–69. https://doi.org/10.1037/0882-7974.2.1.64

Otta, E. – Abrosio, F. F. E. – Hoshino, R. L. (1996): Reading a smiling face: Messages conveyed by various forms of smiling. Perceptual and Motor Skills, 82, 1111–1121. https://doi.org/10.2466/pms.1996.82.3c.1111

Penton-Voak, I. S. – Chang, H. (2008): Attractiveness judgments of individuals vary across emotional expression and movement conditions. Journal of Cultural and Evolutionary Psychology, 6, 89–100. https://doi.org/10.1556/JEP.2008.1011

Reichel, Jiří (2009): Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s.

Slaměník, Ivan – Výrost, Jozef (2008): Sociální psychologie 2., přepracované a doplněné vydání Praha: Grada Publishing.

Slaměník, Ivan (2011): Emoce a interpersonální vztahy. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing.

Thornhill, Randy – Gangestad, Steven W. (1999): Facial attractiveness. Trends in Cognitive Sciences, 1364–6613, 452—460. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01403-5

https://doi.org/10.5817/AI2014-2-27